Regelverk (areal- og transportplaner)

Lov og forskrift

Nasjonal produktspesifikasjon

I tillegg har Miljøverndepartementet vedtatt et mer detaljert regelverk for hvordan planene skal utformes og presenteres i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister:

Departementets veiledere

Mer utfyllende informasjon om utforming av arealplaner finnes i Miljøverndepartementets veiledningsmateriell:

Trondheim kommune kommer inn under lovens krav om digitalt planregister. Kommunen krever at digital utgave av plankartet i private reguleringsforslag skal være teknisk godkjent av enhet for kart og arkitektur før planforslaget regnes som komplett innsendt.

Føringer i kommuneplanens arealdel

Trondheim har vedtatt ytterligere føringer i kommuneplanens arealdel:

Andre veiledere

Ytterligere veiledningsstoff finnes på:

Sist oppdatert: 21.05.2021

A03-P1-EPI001