Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024

Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser.

Departementet godkjente i sitt brev 20.12.2013 boligområdene 35 og 38 på Rotvoll, 12 Foldal gård, 39 Kastbrekka, 46 Charlottenlund østre, 18 og 55 på Reppe. Departementet godkjente ikke område 36 på Rotvoll.

Planen var sist oppe til behandling i Bystyret 24.04.2014. Hensikten med dette var å oppdatere planen etter Miljøverndepartementets behandling av områder med innsigelser, samt korreksjon av en teknisk feil i plankartet og behov for en presisering av hvilke reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Endring bestemmelser (uterom, byggverk, parkeringsplasser), vedtak 02.09.2021:

Endring av bestemmelsene - om oppdeling av bolig til hybler, vedtak 13.06.2019

Oppdatering etter sluttbehandling, vedtak 24.04.2014

Oppdatering etter sluttbehandling, saksfremlegg 24.04.2014

Miljøverndepartementets brev av 20.12.2013.

Bystyreprotokoll 21.03.2013. (Selve vedtaket: se side 18-22)

  • Hovedgrep i planen: Vi må bygge tettere. Da kan flere ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil. Vi sparer dyrkamark og grønne områder.
  • Andre momenter: Strengere parkeringspolitikk. Satsing på lokalsentra med mangfoldige tilbud.

Saksframlegg til bygningsrådet 08.01.2013

Digitalt plankart

Veiledning til plankart

Veileder for byform og arkitektur

§1.2 Bestemmelsesområde Tunga

Lenke til første gangs behandling

Sist oppdatert: 22.09.2021

A03-P1-EPI001