Kommuneplanens arealdel (KPA) og delplaner

Kommuneplanens arealdel er en av i alt to deler til kommuneplanen. Kommuneplanen er den overordnede planen i kommunen og består av en arealdel og en samfunnsdel. Etter kommunesammenslåingen er planer vedtatt i tidligere Trondheim og Klæbu kommuner fortsatt gjeldende.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. Det skal utarbeides en ny arealdel til kommuneplanen som dekker hele den nye kommunen. Inntil denne er vedtatt gjelder:

Arbeidet med ny arealdel er bestilt av bystyret gjennom vedtak av ny kommunal planstrategi 20. mai 2021.

Mer informasjon om arbeidet med ny arealdel finner du her: ny arealdel for Trondheim

Strategier

Arealstrategiene listet opp under, beskriver og gir føringer for kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven:

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema. Geografisk avgrensede kommunedelplaner utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Gjeldende kommunedelplaner (arealplaner)

Igangsatte kommunedelplaner (arealplaner)

  • Dragvoll (igangsatt planarbeid, planident= k20140011)
  • Klett (igangsatt planarbeid, planident= k20130013)

Igangsatte kommunedelplaner stilt i bero

Eldre utgåtte kommuneplaner

Sist oppdatert: 02.08.2021

A03-P1-EPI001