Hjem BarnehageVedtekter og regler

Vedtekter og regler

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Vedtekter for private barnehager

Private barnehager har egne vedtekter. Gå til barnehagens nettside for å finne vedtektene. 

Oversikt over barnehager i Trondheim og lenke til nettside.

Vedtekter for kommunale barnehager

Følgende vedtekter for kommunale barnehager ble vedtatt av Trondheim bystyre 01.11.2018.

In other languages (english, polsk, arabisk, somalisk)

1. Eierforhold og virkeområde

Trondheim kommune eier eller leier lokaler for de kommunale barnehagene, og står ansvarlig for driften.

2. Formål

Barnehagene drives i samsvar med § 1 i Lov om barnehager(formål), kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

Barnehagene følger barnehagelovens bestemmelser og forskrifter og retningslinjer som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Barn i Trondheim skal ha samlet barnehagetilbud i én barnehage.

3. Rett til plass

Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.
Trondheim kommune vil tilby barnehageplass i hovedopptaket for 2019 til barn som fyller ett år innen utgangen av november 2019.

 

4. Opptak

Fagenheten for oppvekst og utdanning foretar opptak og tildeler barnehageplass etter vedtatte opptakskriterier. Kommunens opptakskriterier gir føringer for prioritering av rekkefølge til opptak i henhold til ønsket enhet/lokalisering.

Trondheim kommune tilbyr kun heldagsplasser. Redusert tid i barnehage betyr at antall dager pr uke reduseres.

Opptakskrets: Barn bosatt i Trondheim kommune. Det kan søkes om barnehageplass uavhengig av bosted i kommunen. For å begynne i en kommunal barnehage må familien være bosatt i kommunen når barnet starter i barnehagen.

Barn med samisk språk og kulturbakgrunn

Samisk avdeling ved Ferista friluftsbarnehager tilbyr plass til barn med samisk språk og kulturbakgrunn.

Barn av nybosatte flyktninger

Avdeling Tellus ved Øya barnehage tilbyr plass for barn av nybosatte flyktninger i Trondheim kommune. Barna overføres til andre barnehager etter ett år. Overføring av barn fra avdeling Tellus, skjer før det ordinære opptaket.

Barn med behov for tegnspråklig miljø

Tegnspråklig tilbud ved Kolstad barnehage er kommunens tilbud for barn som benytter tegnspråk. Tilbudet er forbeholdt barn som benytter tegnspråk pga. egne, foreldres eller søskens hørselsvansker. Ved ledig kapasitet tilbys plass ved det tegnspråklige tilbudet til barn fra andre kommuner, forutsatt at det er inngått avtale med hjemkommunen om refusjon av Trondheim kommunes utgifter til disse plassene. Barn fra andre kommuner tilbys halv eller hel plass.

4.1 Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass (jf punkt 3.1) og som står uten barnehageplass. Søknadsfristen er 1.mars.

Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak for etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd, jf. barnehageloven § 13.

  Der det er flere barn som har prioritet, vil Fagenhet for oppvekst og utdanning foreta en individuell vurdering.

  Krav til dokumentasjon:Vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

  Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 2. Søsken til barn i samme enhet.

  Ingen krav til dokumentasjon, men søsken må være folkeregistrert på samme adresse.

 3.  Barn bosatt i barnehagens opptaksområde.

  Trondheim er delt inn i 13 opptaksområder som følger:

  - Kalvskinnet/Singsaker/Bispehaugen
  - Lilleby/Lade
  - Strindheim/Berg/Eberg
  - Ranheim/Charlottenlund/Brundalen
  - Vikåsen/Solbakken/Åsvang
  - Nidarvoll/Nardo
  - Bratsberg/Utleira/Steindal
  - Ila/Åsveien/Nyborg
  - Byåsen/Stavset/Hallset/Dalgård
  - Romolslia/Flatåsen/Huseby
  - Sjetne/Okstad/Tonstad/Hårstad/Rosten
  - Breidablikk/Åsheim/Stabbursmoen/Kattem
  - Spongdal/Rye/Nypvang

  Hvert område består av flere barneskolekretser som er slått sammen. I søknadsportalen kan du sortere barnehager etter opptaksområde.

 4. Loddtrekning (lavest trekningsnummer vinner loddtrekning).

4.2 Overflyttingsopptak

Overflyttingsopptak gjelder for barn som har en barnehageplass i Trondheim, og som søker plass i en annen enhet/barnehage. Søknadsfristen er 1. februar. Plassene tildeles fra august.

Søknad om flytting i barnehage innenfor samme enhet, sendes enhetsleder.

Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. Jfr. barnehageloven § 13.

  Der det er flere barn som har prioritet, vil Fagenhet for oppvekst og utdanning foreta en individuell l vurdering.

  Krav til dokumentasjon:Vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

  Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 2. Barn som har plass i en familiebarnehage prioriteres dersom det søkes om overflytting til en ordinær barnehage. Det er et vilkår at barnet er fylt tre år eller fyller tre år i løpet av året.

 3. Søsken til barn i samme enhet.

  Ingen krav til dokumentasjon, men søsken må være folkeregistrert på samme adresse.

 4. Barn som bor i barnehagens opptaksområde og som har plass i en barnehage utenfor dette området.

 5. Barn som bor i barnehagens opptaksområde og som har barnehageplass i dette området.

 6. Loddtrekning (lavest trekningsnummer vinner loddtrekning).

4.3 Suppleringsopptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak eller overflyttingsopptak.

Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. Jfr. barnehageloven § 13.

  Der det er flere barn som har prioritet til en plass, vil Fagenhet for oppvekst og utdanning foreta en individuell vurdering.

  Krav til dokumentasjon:Vedlegg fra Barne- og familietjenesten og/eller sykehus.
 2. Barn som i løpet av barnehageåret mister plassen sin på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging av barnehagen. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil få en ny plass ved hovedopptak/overflyttingsopptak.

  Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

 3.  Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold.

  Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra lege, sykehus eller Barne- og familietjenesten

 4. Søsken til barn i samme enhet.

  Ingen krav til dokumentasjon, men søsken må være folkeregistrert på samme adresse.

 5. Barn som bor i barnehagens opptaksområde og som ikke har plass eller som har plass i en barnehage utenfor dette området.

 6. Barn som bor i barnehagens opptaksområde og som har barnehageplass i dette området.

 7. Det eldste barnet.

 

5. Foreldrebetaling

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage. Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter bystyret satser for foreldrebetalingen og regler for moderasjoner og friplasser.

Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen for kost besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

5.1 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søskenmoderasjon gis på den rimeligste plassen.Søskenmoderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon om samværsavtale (minimum 40 prosent).

5.2 Redusert foreldrebetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Trondheim kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling.

Det kan søkes om redusert betaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekter er under det beløpet som er besluttet nasjonalt.

For barn fra 3-5 år kan det også søkes om 20 timers gratis kjernetid når barnet bor i husholdning med lav årsinntekt, etter beløp som er besluttet nasjonalt. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt av Trondheim kommune.

5.3 Redusert foreldrebetaling ved ekstraordinær stenging

Ved ekstraordinær stenging av barnehagen, kan foreldre få tilbakebetalt kontingent for de dagene barnehagen holder stengt.

 

6. Oppsigelse

6.1 Oppsigelse av plassen skal skje via ID-porten

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den første eller femtende i måneden. Kontingent og kost må betales ut oppsigelsestiden.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen tas i bruk.

6.2 Oppsigelse ved bytte av barnehageplass innad i kommunen

Ved bytte av plass mellom kommunale barnehager, vil nåværende plass automatisk bli sagt opp når foreldrene har takket ja til ny plass. Ved bytte av plass mellom private barnehager, eller private og kommunale barnehager, må nåværende plass sies opp av foreldrene.

Unntak: Ved overflyttingsopptak vil plassen sies opp automatisk ved bytte mellom barnehager i Trondheim. Dette gjelder for barn med plass i både kommunale og private barnehager.

6.3 Oppsigelse fra kommunen

Kommunen kan si opp en barnehageplass med en måneds varsel fra den første eller femtende i måneden.

Slik oppsigelse kan gis ved manglende betaling, ved flytting ut av kommunen og dersom plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger.

7. Flytting fra kommunen

Dersom familien flytter ut av kommunen, kan barnet beholde barnehageplassen i inntil en måned.

Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen ut over en måned, kan familien søke om dette til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

8. Permisjon fra barnehageplass

Søknad om permisjon fra barnehageplass sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

9. Ferie

Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker bør være sammenhengende i løpet av sommeren. Foreldre/foresatte leverer melding om barnets sommerferie til enhetsleder før 1. mai.

Kommunale barnehager stenger to uker i løpet av fellesferien. Enhetsleder skal i samråd med barnehagens brukerråd vedta hvilke uker barnehagen skal ha stengt.

Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke uker barnehagene skal ha sommerstengt ved barnehageårets begynnelse, 1. august.

10. Planleggingsdager

Personalet i barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt. Informasjon om hvilke dager barnehagene skal ha stengt, skal gis ved barnehageårets begynnelse, 1. august.

 

11. Åpningstid

Barnehagens daglige åpningstid kan variere i de ulike kommunale barnehagene. Informasjon om åpningstid skal gis på den enkelte barnehages hjemmeside. Fastsetting av åpningstid eller endring av åpningstid besluttes av enhetsleder i samråd med barnehagens brukerråd.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00, dersom ikke annet er bestemt. Åpningstider de øvrige dagene i jul og påske avtales etter kartlegging av behov og besluttes av enhetsleder i samråd med barnehagens brukerråd.

12. Foreldreråd og brukerråd

Alle barnehager skal ha et foreldreråd. Alle foreldre til barn i barnehagen er med i foreldrerådet, og velger sine representanter til barnehagens brukerråd. Brukerråd tilsvarer barnehagelovens bestemmelse, § 4 om samarbeidsutvalg, og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte, slik at hver av gruppene er likt representert.

Foreldrerådet og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene.

13. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 kvadratmeter pr. barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

14. Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

Reviderte vedtekter for kommunale barnehager trer i kraft ved bystyrets vedtak.

Sist oppdatert: 27.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001