Hjem BarnehageKommunalt foreldreråd for barnehager

Kommunalt foreldreråd for barnehager

Kommunalt foreldreråd for barnehagen (KFB) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsbarnehagene. Formålet er samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter for å sikre et barnehagetilbud med høy kvalitet.

KFB skal ivareta interessene til alle foreldre som har barn i barnehage og være en formell arena for samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå

Gode barnehager utvikles i et samspill mellom foreldre, kommunen som barnehageeier og andre eiere. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Vedtekter for kommunalt foreldreråd for barnehager (KFB) og grunnskole (KFG)

Medlemmer

Kommunalt foreldreråd for barnehage har per i dag ingen medlemmer.

Møtereferat

18.10.2016

Myndighet og ansvar

KFB skal

 • arbeide for godt samarbeid mellom barnehage og hjem
 • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
 • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
 • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det

Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFB.

Valg av medlemmer
 • KFB velges blant foreldrerepresentanter ved brukerrådene og samarbeidsutvalgene i trondheimsbarnehagene
 • Rådet skal bestå av 8 medlemmer med to foreldrerepresentanter fra hver bydel; en fra en privat barnehage og en fra en kommunal barnehage i bydelen
 • Minst en av representantene fra de private barnehagene velges fra familiebarnehagene
 • Den enkelte barnehage nominerer sin(e) kandidat(er) og sender navn på aktuelle kandidater til rådmannen
 • Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider
 • Valg gjennomføres i fellesmøte med foreldrerepresentanter fra alle brukerråd og samarbeidsutvalg i januar/februar annet hvert år
 • Valget foretas ved akklamasjon eller ved stemmegivning der hver barnehage har en stemme

Utfyllende informasjon om dette er beskrevet i Bystyresak 11/30586.

Kontaktperson hos rådmannen:

Hilde Skybakmoen, Kommunalsjef
Mobil:  911 12 772

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager (FUB)
Nasjonalt foreldreutvalg for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreundersøkelsen i Trondheimsbarnehagene.

 

Sist oppdatert: 14.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001