Hjem BarnehageBarnehageplass

Barnehageplass

Søknad om plass

I Trondheim er det en felles søknadsportal for kommunale, private og familiebarnehager.

Det er ikke eget skjema for overflytting. Samme skjema brukes uansett opptak.

e

e-post: stine-damman.koksvik@trondheoim.kommune.no

Postmottak nettredaksjonen

Du kan sette opp to barnehager/enheter i søknaden. 

 

Endring av plass

her kommer alt-tekst

 

 

For å søke om endret oppholdstid, oppsigelse av plass eller se status på søknad kan du logge inn her.

Hvilke barnehager kan jeg velge?

I søknaden kan du prioritere to barnehager/enheter. Enkelte enheter kan bestå av flere barnehager. Dersom du søker om plass ved en enhet, vil du være søker på alle barnehagene innenfor denne enheten. 

Du kan ikke søke spesielt på en enkelt barnehage når denne tilhører en større enhet. Du kan bruke kommentarfeltet i søknaden for å komme med ønsker. Vi prøver å ta hensyn til ønskene, men kan ikke garantere at vi får det til.

Ferista friluftsbarnehage har en egen avdeling for samiske barn og familier.

Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og egne opptakskretser. Se i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.

Oversikt over barnehager i Trondheim.

Vedtekter for barnehager i Trondheim.

Åpningstider og oppholdstid

Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.
Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. 
For eksempel vil timeintervallet 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Tildeling av plass

Tilbud om plass sendes med e-post. De som får tilbud må svare via søknadsportalen innen fristen. 

Søkere til overflyttingsopptaket får svar innen 28. februar.

Søkere til hovedopptaket vil få svar på søknaden i perioden 14. mars til 30. juni.

Slik skjer tildelingen

Fagenhet for oppvekst og utdanning tildeler plasser i kommunale barnehager og familiebarnehager. Private barnehager tildeler plassene selv.

Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen/enheten som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andre ønske. Vi prøver å innfri foresattes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig hvis etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i nærliggende barnehage eller bydel.

Mer informasjon om opptakskriterier finner du i vedtektene.

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser.

Barn med rett på prioritet

Hvis barnet har rett på prioritet etter barnehageloven, må du sende med dokumentasjon fra Barne- og familietjenesten eller fra sykehuset. 
Dokumentasjonen skal sendes til:
Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM.

Alle søkere får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Pris

En heltidsplass i kommunal barnehage koster 3040 kroner per måned fra 1.august 2019. Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.

Betalingssatser i kommunale barnehager

Oppholdstid per uke og kostnad per måned fra 01.08.19:

Inntil 9 timer: 460 kroner.
9-17 timer: 970 kroner.
17-25 timer: 1560 kroner.
25-33 timer: 2145 kroner.
33-41 timer: 2700 kroner.
41 timer eller mer: 3040 kroner.

I de kommunale barnehagene kreves det betaling for elleve måneder pr. år.

Det kommer ikke faktura i juli.

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Oppstart av ny barnehageplass i kommunale barnehager

Barnehageplass betales fra den dagen du får tilbud om å starte. Som hovedregel er det den første eller femtende i måneden.

I august starter mange nye barn i barnehage, og regelen her er:

Barn som får tilbud om plass fra 1. august, skal få begynne senest den 10. august. Disse betaler kontingent for hele måneden. Barn som får tilbud om plass f.o.m. den 11. august skal betale kontingent fra tilbudsdato.

Ved oppstart i nye barnehager eller nye avdelinger:

Dersom barn får tilbud om plass fra den 1. i måneden skal de få begynne senest den 10. i måneden. Disse betaler kontingent for hele måneden. Barn som får tilbud om plass f.o.m. den 11. i måneden skal betale kontingent fra tilbudsdato. Tilbudsdato og oppstartdato må derfor være den samme.

Kostpenger/betaling for mat

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage. Se barnehagenes nettsider.

Hvor finner jeg priser i private barnehager?

Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Oversikt over barnehager i Trondheim.

Vedtekter for barnehager i Trondheim.

Fritak for betaling ved barns sykdom

Hvis barnet har hatt sammenhengende fravær ut over en måned på grunn av sykdom, kan du søke barnehagen/SFO om fritak fra kontingent og kostpenger. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden.

Moderasjon i barnehage

Du slipper å søke om søskenmoderasjon. Det gis automatisk. Har du/familien lav inntekt kan du søke om moderasjon/redusert betaling.

Det er seks til åtte ukers behandlingstid på søknaden.

Søknad om redusert betaling på økonomisk grunnlag.

Søskenmoderasjon

For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3.

Moderasjon gis på den rimeligste plassen.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

 • Søskenmoderasjonen beregnes automatisk i vårt datasystem.
 • Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon (samværsavtale, minimum 40%). Søknaden skal sendes til Fagenhet for oppvekst og utdanning.
 • Det gis ikke moderasjon på kostutgifter.

Regler for moderasjon vedtas av Bystyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.

Redusert betaling på økonomisk grunnlag

Vi behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg. Se barnehagenes vedtekter for informasjon om priser.

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke etter søknad. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år. 

Du må legge ved kopi av siste års selvangivelse. Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.

Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert.
Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar.
Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Du må derfor levere ny søknad hvert år.
Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om moderasjon. Saksbehandlingstiden kan være inntil 8 uker.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Trondheim kommune.

Søknadsskjema.

Moderasjon for barn med utsatt skolestart

Det kan søkes til NAV om stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning.

 

 Når kan jeg søke om plass?

Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 1. februar
 • Gjelder de som allerede har plass, og som ønsker å bytte barnehage
 • Du må ønske å ta i bruk ny plass innen 31. august
 • Plassene tildeles fra august
 • De som får avslag på søknaden blir overført til suppleringsopptaket
 • Det er ikke eget skjema for overflytting. Samme søknadsskjema brukes uansett opptak.

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Hovedopptak: Søknadsfrist 1. mars
 • Gjelder barn som har rett til plass i følge Lov om barnehager § 12a

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august året etter. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år. Barn født i desember har ikke rett til plass før 1. august året etter at de fyller ett år.

 • Gjelder de som ikke har plass fra før.
 • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av november.
 • For barn som fyller ett år innen utgangen av august vil plassene tildeles fra august. Barn født innen utgangen av august, må ønske plass seinest i august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født. Det er viktig at man ønsker plass fra seinest den måneden barnet fyller ett år.

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Det kreves dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. Det gjelder

 • Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13
 • Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

 

Supplerende opptak: Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.
 • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket
 • Gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket
 • Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak
 • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret
 • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Sletting av søknader

Søknaden gjelder kun det året man har søkt. Det vil si at hvis man søker i 2019, så gjelder søknaden kun for året 2019. Søknaden slettes ved årsskiftet. Har du en barnehageplass fra før som du ønsker å beholde, trenger du ikke å søke på nytt igjen hvert år. Plasseringen avsluttes automatisk 31.juli det året barnet starter på skolen.

Overflytting

Dersom du ønsker overflytting til en annen barnehage innenfor samme enhet, skal du søke om intern overflytting ved å kontakte styrer for enheten.
Ved flytting mellom kommunale barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass. Det er ikke eget skjema for overflytting. Samme skjema brukes uansett opptak.

Endring av oppholdstid

Søknad om endring av oppholdstid leveres i søknadsportalen.

Søk om endring av oppholdstid

 

Permisjon fra barnehageplassen

 • Du kan ikke søke om permisjon før barnet har begynt i barnehagen.
 • Søknad om permisjon sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Skjema for søknad om permisjon

 • Søknadsskjemaet fylles ut og leveres i barnehagen
 • Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

Oppsigelse av barnehageplass

Gjelder kommunale barnehager

Oppsigelse av plass skjer via søknadsportalen. Oppsigelsestiden er en måned fra den første eller den femtende i måneden. Kontingent/kost betales ut oppsigelsestiden.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Kommunen kan også gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første eller den femtende i måneden. Oppsigelse kan gis dersom styrer erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden, ved manglende foreldrebetaling, eller ved stort ulegitimert fravær og ved flytting ut av kommunen. 

Logg inn for å si opp barnehageplass

 

Kontakt oss

Lurer du fortsatt på noe?

Generelle spørsmål om barnehage

Fagenhet for oppvekst og utdanning besvarer generelle spørsmål du har om barnehage, skole og SFO.

Telefon sentralbord: 725 40 000

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no 

Facebook: Ta kontakt på Facebook

Telefonnummer  for henvendelser om barnehageplass og betaling barnehage og SFO er 979 96 100 (betjenes  kl. 9.00 -11.30).

Det er nå mulig for publikum å ta ut ligningsoppgave selv via Altinn.

Faktura kan man hente ut selv på min side (øverst til høyre på denne siden).

Spørsmål til en konkret barnehage

Ta kontakt med den enkelte barnehage. Disse finner du i egen oversikt:

Kontaktinfo til barnehager i Trondheim

Sist oppdatert: 27.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001