Hjem Støy

Støy

Støy kan være et problem for mange og kan skape konflikt

Det eksisterer mange støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

For eksisterende støykilder er det forskjellig typer regelverk som gjelder, avhengig av situasjon og hva som er støykilden.

Ta først kontakt med den som bråker. 
Dette kan være den som utfører arbeid eller den som eier eiendommen.

Bilde av barn som holder seg for ørene pga støy (Morguefile.com)

Hvor kan du klage 

Her får du en oversikt over mulige støykilder og hvor du kan henvende deg hvis du opplever støyplager.

Vegtrafikk

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik til at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart.

Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye veiprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Støy fra kommunal veg
- kontakt Trondheim Bydrift 

Støy fra fylkeskommunal veg
- fram til 2020 kontaktes Statens vegvesen på tlf 22 07 30 00, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no 
  
- fra 2020 kontaktes Trøndelag fylkeskommune

Støy fra riksveg
- kontakt Statens vegvesen på tlf 22 07 30 00, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Mer informasjon om støy fra riksveger (og fylkesveger fram til 2020) finnes på Statens vegvesen sine nettsider om støyplager

For å finne ut om det gjelder kommunal, fylkes eller riksveg kan du slå opp på kartet på for eksempel finn.no.

kartutsnitt fra finn.no med symboler for fylkes- og riksveg

Kommunal veg har ingen nummerering, fylkesveg har fire tall på hvit bakgrunn, og riksveg har tall og bokstaver på grønn bakgrunn

Jernbanetrafikk 

Støyforholdene vurderes etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 og forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte BaneNor eller Statens jernbanetilsyn

Trikk

Ta kontakt med Boreal på telefon 91 555 888 eller e-post: post@boreal.no

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden må påregnes i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 med tilhørende veileder. Kapittel 4 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

I reguleringsplaner og byggesaker stilles det krav om at utbygger utarbeider en plan som viser hvordan arbeidene kan utføres innenfor gjeldende støyregelverk. Støyende drift og aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. 

Anleggsarbeid Foto: Miljøenheten

Ved spesielt støyende aktiviteter som sprengning, spunting og pæling, boring og pigging og alt nattarbeid, skal naboer varsles minst én uke før oppstart. Varslinger om bygg- og anleggsarbeider sendes til Byggesakskontoret i kommunen.

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Dersom dette ikke fører fram, kan du henvende deg til Byggesakskontoret.

Industri/ næringsvirksomhet, bedrift

Industri 

Industribedrifter har vanligvis tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Disse inneholder ofte støygrenser, og da primært i forhold til utendørs støy. Det er fylkesmannen som gir slike tillatelser. 

Hvor kan du henvende deg?

Kontakt Fylkesmannen i Trøndelag. 

Næringsvirksomhet og bedrifter uten konsesjon 

Eksempler på dette er restauranter, treningsstudio, verksteder, varelevering til bedrifter osv.

Hvor kan du henvende deg?

Vi anbefaler at du i første omgang kontakter den som er ansvarlig for støyen, det vil si bedriften. 

Det er flere regelverk som kan vurderes i slike saker; politivedtekter, naboloven, byggeforskrifter/reguleringsplanbestemmelser, folkehelseloven/forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven. 

Dersom henvendelse til bedriften ikke fører fram, kan du kontakte Miljøenheten i kommunen.

Gatemusikanter/ tiggere/ aktivitet på offentlig sted 

I Trondheim trenger ikke gatemusikanter/artister å søke tillatelse dersom man ikke bruker forsterker. Dersom en musikant bruker forsterker, må den som opptrer sende melding om dette til politiet. Dette er beskrevet i politivedtektene for Trondheim.

Mer informasjon om dette finnes på Midtbyen management sin nettside om gateartister. 

Hvor kan du henvende deg?

Du kan kontakte politiet på telefon 02800, eller Midtbyen management på telefon 993 54 000 eller e-post: post@midtbyen.no

Tekniske installasjoner

Bygningstekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper, vifter og ventilasjonsanlegg, er omfattet av støykrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Varmepumpe Foto WathanyuSowong - Shutterstock.jpg

Det er eier av varmepumpen som har ansvar for at naboer ikke plages av støy og vibrasjoner. Dersom det støyer uforholdsmessig mye fra en nyinstallert vifte eller liknende, kan dette tyde på feil ved utstyret eller monteringen. Det er da installatørens ansvar å dokumentere at lydnivået er innenfor regelverket. 

Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle lydnivået. 

Hvor kan du henvende deg?
Du bør først kontakte eier av anlegget.

Dersom dette ikke fører fram, kan du kontakte Byggesakskontoret for å avklare om dette er en ulovlighet.

Nabostøy

Noen ganger oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. 

Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Tvister avgjøres av Forliksrådet

Hvor kan du henvende deg?

Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. Du bør først kontakte den som er årsaken til problemet.

Dersom du bor i borettslag/sameie bør du også kontakte styret. Om støyen er ulovlig avhenger av om den overstiger grensen for hva som må anses som urimelig eller unødvendig, eller om grensene i vedtektene eller ordensreglene for borettslaget/sameiet er oversteget, dersom disse stiller strengere krav.

Konserter og utendørs arrangementer

Trondheim kommune har retningslinjer for å redusere helseskadelig støy fra utendørs høyttalere. Som hovedregel skal utendørs arrangementer holdes mellom klokken 07.00 og 23.00.

Som nabo skal du varsles minst to uker i forkant av utendørs arrangement med stor lydproduksjon.

Konsert med lyd og lysshow

Hvor kan du henvende deg?

Du bør kontakte arrangøren dersom du er plaget av et pågående arrangement. Dersom dette ikke fører fram, kontakt politiet på telefon 02800.

Miljøenheten ønsker melding om støyproblemer fra arrangementer/konserter slik at vi kan ta dette opp med arrangøren ved senere lignende arrangement. Melding kan sendes på e-post til:
miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Støy fra dyrehold

Ta kontakt med naboen først. Om det ikke løser seg, kontakt Miljøenheten.

Brøyting av parkeringsplasser om natten

Ta kontakt med eier av parkeringsplassen.

Asfaltering om natten

Ta kontakt med vegeier.

Støy fra isbilen

Ta kontakt med selskapet som eier isbilen. 
Gjeldende regler finnes i lov om helligdagsfred, og i politivedtektene for Trondheim kommune.

Idrettsanlegg/ballbinger/skateanlegg

Helsedirektoratet har laget veileder om støy fra nærmiljøanlegg. I hovedsak er det ingen regler for støy fra barns lek, men det finnes retningslinjer for anbefalt avstand mellom slike anlegg og nærmeste bolig. I veilederen er det beskrevet anbefalte støygrenser og mulige bygningsmessige tiltak for å redusere støy fra konstruksjoner.

Støyveileder for nærmiljøanlegg-Forside

Bruk av høyttalere på idrettsanlegg, se  nettsiden om støy fra musikkanlegg og høyttalere

Du kan kontakte Miljøenheten på e-post: miloenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Landbruksvirksomhet

Dette er støy knyttet til bruk av maskiner og annet mobilt utstyr samt støy fra stasjonære anlegg/driftsbygninger (for eksempel låvetørkeanlegg).

Støy fra vanlig landbruksvirksomhet er unntatt fra forurensningsloven, og mesteparten av landbruket ligger i LNF-områder med tilstrekkelig avstand til ordinære boliger.

Skurtresker Foto: Miljøenheten

Kommunen kan kreve retting etter folkehelseloven dersom belastningen er uforholdsmessig høy. 

Du kan kontakte Miljøenheten på e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

 

Mer informasjon

 

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001