Hjem Helse og omsorgVold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Stopp volden - snakk ut!

Er du utsatt for vold? Er du urolig for noen? Dette nettstedet gir deg informasjon om hvor du kan henvende deg. Noen instanser yter øyeblikkelig hjelp. Andre kan være støttespillere og samtalepartnere. De hjelper deg til å finne løsninger, og de har taushetsplikt.

Barn

Som barn har du rett til å leve uten å måtte oppleve å bli slått eller på andre måter skadet. Du skal også slippe å oppleve at de du er glad i blir slått. Du har rett til å bestemme over din egen kropp, også hvis voksne berører deg på måter du ikke liker.

Dersom du har opplevelser som du ikke liker, eller ser at andre har vonde opplevelser, kan du be om hjelp.

Hjelp for barn

Alarmtelefonen for barn: 116111

(kl. 15.00 til 08.00 alle hverdager. I helgene og på alle hellig- og fridager er den døgnåpen!)

Alarmtelefonen er for barn som utsettes for ulike former for vold, overgrep eller omsorgssvikt – og som trenger hjelp. Voksne kan også ringe hvis de er bekymret for barn. Nummeret er internasjonalt, så dersom du ringer fra utlandet kommer du til det landet du er i. Les mer på www.116111.no

Barnevernsvakta

Åpnet hele døgnet

Telefon 02800

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Hjelp til selvhjelp for personer over 18 år som er seksuelt misbrukt som barn/ungdom

www.smiso-st.no

Telefon: 73 89 08 80 eller 995 71 198

Ungdom

Som ungdom kan du oppleve vold og overgrep hjemme, fra kjæreste og omgangskrets, eller du kan slite med tidligere opplevelser fra vold og overgrep. Du har rett til å bli beskyttet.

Hjelp for ungdom

Advokatforeningen i Sør-Trøndelag

Tilbyr juridisk veiledning i hovedbiblioteket hver tirsdag mellom kl 16.00 og 18.00. Det tilbys gratis veiledning i inntil 30 minutter.

Telefon 72 54 75 02
Advokatforeningen i Sør-Trøndelag

Advokatforeningen sentralt har opprettet en nettportal der du kan få hjelp.

Barnevernsvakta

Åpent hele døgnet.
Tlf 02800
Barnevernsvakta

Helsestasjon

Hvis du ikke vil/kan gå til fastlegen, er helsestasjon for ungdom et alternativ. 

Sommerveita 4-6, 2. etg. 
Telefon 72 54 60 60. Mandag og onsdag kl. 16.00 til kl. 19.00.

Jentevakta

Jentevakta er til for å kunne prate med deg om det du lurer på, om det er forelskelse, venner, sex, voldtekt, incest, selvskading, spiseforstyrrelser, mobbing, selvmord, familieproblemer, rus eller lignende. Vi kjenner hjelpeapparatet godt, og kan veilede deg slik at du får den hjelpen du trenger.

Jentevakta er en rådgivende tjeneste for unge jenter mellom 10 og 25 år. Alle som jobber i Jentevakta har taushetsplikt.
E-post: mail@jentevakta.com

Jentevakta

Kjønnslemlestelse

Gynekologisk poliklinikk ved St. Olavs hospital.

Telefon 72 57 12 12
Kjønnslemlestelse

Kontoret for voldsoffererstatning

Telefon 78 98 95 00
Kontoret for voldsoffererstatning

Landsforeningen for voldsofre

Telefon 22 76 00 22
Landsforeningen for voldsofre

Omsorgsstasjonen for barn og ungdom, Kirkens Bymisjon

Et tilbud til ungdom mellom 12 og 18 år. OBU tilbyr erfarne samtaleterapeuter og rådgivere. OBU har også et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som er i faresonen eller har erfaring med salg eller bytte av sex, eller har vært utsatt for andre seksuelle krenkelser (UngPro).

Telefon 73 80 55 20.
Omsorgsstasjonen for barn og ungdom, Kirkens Bymisjon

Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital

Ved overgrep og voldtekt/voldtektsforsøk. Har døgnåpent tilbud til barn, ungdom og voksne kvinner og menn. Tilbudet er gratis.

Telefon 73 57 12 12.
Overgrepsenheten ved St. Olavs hospital

Studenthelsetjenesten

Telefon 73 55 16 60
Studenthelsetjenesten

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Hjelp til selvhjelp for personer over 18 år som er seksuelt misbrukt som barn/ungdom.

Telefon 73 89 08 80/995 711 98
Senter mot incest og seksuelle overgrep

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Gir hjelp og støtte og formidler kontakt med rette instans. SEIF driver også et systematisk arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold mot ungdom. Kongens gate 60, 3. etg.

Telefon 73 51 71 84/73 51 74 36
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – SEIF

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Telefon 73 89 90 40/481 61 928
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Utekontakten

Et tilbud fra Ungdomsenheten i Trondheim kommune for ungdom mellom 13 og 25 år. Ansatte med sosialfaglig kompetanse gir råd og veiledning og arbeider oppsøkende der ungdom oppholder seg.
Telefon 72 54 77 77.

Voksne

- både kvinner og menn

Vold i nære relasjoner rammer og preger hele familien. Trondheim kommune og flere organisasjoner har bygget opp og samarbeider om en rekke hjelpetiltak for voksne som opplever å bli utsatt for vold. 

TryggEst

TryggEst skal avdekke og håndtere vold og overgrep mot særlig sårbare voksne (personer over 18 år) som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det kan være fordi de har en fysisk/psykisk/kognitiv funksjonsnedsettelse, er eldre eller rusavhengige.

De sårbare og risikoutsatte voksne er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk, eller det kan være omsorgssvikt/forsømmelse.

 

Hva bør man varsle om?

Fysisk vold: Å påføre andre fysisk smerte.

Psykisk vold: Å utsette noen for negative holdninger og handlinger.

Seksuelle overgrep: Å ta på noen på en måte de ikke liker eller å ha sex med noen mot deres vilje.

Økonomiske overgrep: Når noen tar eller bruker andres penger eller eiendeler uten at de har rett til det.

Omsorgssvikt: Når noen ikke blir ivaretatt og gitt den hjelpen de har behov for.

Hvordan kan vi hjelpe og forhindre overgrep?

Alle kan varsle om overgrep til TryggEst.

Ta kontakt på telefon 477 08 888.

Telefonen er betjent av fagfolk mellom klokka 09.00-15.00 på hverdager. Der får du hjelp og råd.

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med politi (112) eller ambulanse (113).

Hjelp for voksne

Krisesenteret

Telefon 73 52 34 20 (åpent hele døgnet).
Les mer på Krisesenterets nettsider

Kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner

Dette er et kurs for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner, men som nå er i en trygg livssituasjon.

Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Tilbyr rask og faglig hjelp, støtte og oppfølging til voldsutsatte både i akuttfasen, og gjennom hele straffesaksprosessen dersom det er aktuelt.

Telefon 73 89 90 40/481 61 928
Støttesenteret for kriminalitetsutsatte

Vern for eldre

Alle som har opplevd overgrep og vold i sitt eget hjem, får tilbud om rask og faglig hjelp.

Telefon 800 68 265. Les mer om vern for eldre.

Advokatforeningen i Sør-Trøndelag

Tilbyr juridisk veiledning i hovedbiblioteket hver tirsdag mellom kl 16.00 og 18.00. Det tilbys gratis veiledning i opptil 30 minutter.

www.advokatforeningen.no 
Telefon 72 54 75 02

Advokatforeningen sentralt har opprettet en nettportal der du kan få hjelp:

www.advokatenhjelperdeg.no

Familievernkontor

Kontorets tilbud omfatter rådgiving og samtaler når det er vanskeligheter, konflikter eller kriser i familien.

www.familievernkontoret.no 
Telefon 73 99 05 00

Fastlegen

Fastlegen er sentral i arbeidet med å ta vare på pasientens helse etter vold og overgrep. Legen videresender til rette hjelpeinstans om det er ønskelig.

Kjønnslemlestelse

Gynekologisk poliklinikk ved St. Olav
Telefon 72 57 12 12

Kirkens SOS

815 33 300
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte gjerningspersonen. I familievoldssaker sørger to tilretteleggere av ulikt kjønn for at dette skjer på en betryggende måte. Mange kan ha behov for å snakke med gjerningspersonen om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller å formidle at forholdet er over. Konfliktrådsbehandling er gratis.

www.konfliktraadet.no 
Telefon 22 03 25 70

Kontoret for voldsoffererstatning

78 98 95 00
voldsoffererstatning.no

Landsforeningen for voldsofre

22 76 00 22
voldsoffer.no

Legevakt ved St. Olavs Hospital

Akuttavdelingen tar imot kvinner som har vært utsatt for vold og mishandling. Du får behandling for eventuelle skader.

73 52 25 00

Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital

Ved overgrep og voldtekt/voldtektsforsøk. Har døgnåpent tilbud til barn, ungdom og voksne kvinner og menn. Tilbudet er gratis.

www.stolav.no 
Telefon 73 57 12 12

Rådgivingskontoret for kriminalitetsofre

78 98 95 00

815 20 077

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – SEIF

Gir hjelp og støtte og formidler kontakt med rette instans. SEIF driver også et systematisk arbeid mot tvangsekteskap og æresrelatert vold mot ungdom. Kongens gate 60, 3. etg.

www.seif.no 
Telefon 73 51 71 84/73 51 74 36

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Hjelp til selvhjelp for personer over 18 år som er seksuelt misbrukt som barn/ungdom.

www.smiso-st.no 
Telefon 73 89 08 80/ 99 57 11 98

Sør-Trøndelag Politidistrikt

Du kan kontakte politiet for å spørre om råd. Hvis du vil anmelde, kan de etterforske saken. Voldsutøveren kan bli ilagt besøksforbud. Du kan be om å få voldsalarm.

www.politi.no 
Telefon 73 89 90 90/02800

Slutte med vold?

Mange som slår eller utøver vold ønsker å slutte, men trenger hjelp.

Trondheim Kommune – Enhet Psykisk Helse og Rus driver sinnemestring som en del av enhetens Mestringstilbud.

Les mer om sinnemestringsprogrammet her

Du kan også ta kontakt med:

Om Stopp volden - snakk ut!

Dokumenter

Samrådet mot vold mot kvinner

Samrådet mot vold mot kvinner samler aktører fra ulike etater og organisasjoner som arbeider med voldsutsatte kvinner.  Gjennom Samrådet får instansene et felles forum slik at de kan samarbeide tverrfaglig og utveksle erfaringer.

Medlemmer
 • Rita Ottervik, ordfører

 • Mette Berntsen, rådmannens fagstab 

 • Boel Helgesen, rådmannens fagstab

 • Brit Elin Ivarsen, Fagleder Støttesenter for kriminalitetsutsatte

 • Eva Mari Sæther, avdelingsleder Krisesenteret

 • Pernille Tuva, Krisesenteret

 • Rakel Worren, SMISO

 • Øyvind Sandvik, Familievernkontoret

 • Grethemor Skagseth Haugan, NAV

 • Lilli Marie Brimi, medlem av Utvalget for bistandsadvokater

 • Cecilie Hagemann, Overgrepsenheten St. Olavs hospital 

 • Gunn Elin Alsaker, Overgrepsenheten St. Olavs hospital

 • Justina Amidi, RVTS

 • Bjørn Kristian Soknes, statsadvokat

 • Helle Leinsli, leder Barnehuset

 • Iren Sørfjordmo, leder Sør–Trøndelag konfliktråd

 • Gerd Ingrid Olsen, Voldskoordinator Trondheim kommune

 • Inger Lisbet Hegland, leder BFT Midtbyen

 • Lena Mari Mebust, saksbehandler BFT, barnevern

 • Trine Einum, voldskoordinator politiet

 • Merete Stav Lervang, voldskoordinator politiet

Sist oppdatert: 07.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001