Hjem For ansatte

For ansatte

Fra 1. 1. 2020 er Klæbu og Trondheim én kommune. Det betyr at de kommunalt ansatte i Klæbu og Trondheim kommuner får ny arbeidsgiver.

Foto: Kirsti Tømmervold

Omstillingsavtalen

Skaper felles spilleregler

Når Klæbu og Trondheim slår seg sammen 1. januar 2020,  opphører Klæbu og Trondheim kommuner å eksistere og nye Trondheim kommune blir en realitet. Mange kommunalt ansatte vil merke lite til dette i sitt daglige arbeid, men for noen vil forandringen bli betydelig. Omstillingsavtalen skal sikre en ryddig og forutsigbar prosess for ansatte, og skape felles plattform og spilleregler for kommunesammenslåingen.

De ansatte først og fremst

Omstillingsavtalen berører arbeidstakere, arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud i Trondheim kommune og Klæbu kommune, og ble vedtatt i fellesnemnda 24. oktober 2017. Her kan du finne omstillingsavtalen i sin helhet. Avtalen skal først og fremst ivareta de ansatte som blir berørt av kommunesammenslåingen. I følge omstillingsavtalen skal kommunene danne seg et grundig bilde av de ansattes kompetanse, blant annet ved å gjennomføre kartleggingssamtaler med arbeidstakerne. Det skal også gjennomføres risikovurderinger av hvem som blir mest berørt av kommunesammenslåingen.

Intensjonsavtalen for sammenslåing av Klæbu og Trondheim slår fast at ingen skal miste jobben som følge av kommunesammenslåingen. Arbeidskontrakten som de ansatte har fra sin gamle kommune overføres til den nye Trondheim kommune.  De ansatte får også med seg blant annet lønn, opparbeidet ferie og ansiennitet.

Samarbeid om kommunale tjenester

Fram mot tidspunktet for sammenslåing kan det bli aktuelt at Klæbu og Trondheim samarbeider om visse oppgaver og tjenester. Kjøp og salg av tjenester mellom Trondheim og Klæbu kan også vurderes, og skjer i så fall innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelse. Arbeidsmiljøloven har regler for utleie av arbeidstakere i slike tilfeller.

Et eventuelt samarbeid mellom kommunene, som for eksempel vertskommunesamarbeid, må basere seg på kommuneloven. Vertskommunesamarbeid er når én kommune påtar seg å utføre tjenester for en eller flere andre kommuner. Dersom ansatte skal overføres som følge av vertskommunesamarbeid, er det arbeidsmiljølovens kapittel 16 som definerer rammene for arbeidsforholdet. Arbeidsmiljølovens kapittel 16 finner du her.

Involvering av tillitsvalgte og verneombud

Hovedtillitsvalgte og sentralt hovedverneombud fra begge kommunene har deltatt i arbeidsgruppa som har utarbeidet forslag til omstillingsavtale. Omstillingsavtalen er drøftet med tillitsvalgte i både Trondheim og Klæbu, referatene fra disse drøftingsmøtene finner du under. Ta kontakt med din leder eller tillitsvalgte dersom du har spørsmål!

Referat fra drøftingsmøte i Klæbu 21.09.17

Referat fra drøftingsmøte i Trondheim 22.09.17

 

Informasjonsbrev om kommunereformen til ansatte i Klæbu kommune

I juni 2017 ble det sendt et informasjonsbrev til de ansatte i Klæbu kommune. Brevet kan du lese nedenfor.

Informasjon til ansatte i forbindelse med kommunesammenslåing - hva skjer med mitt arbeidsforhold?

Fra og med 1.1.2020 er Klæbu og Trondheim én og samme kommune. Det betyr at du som ansatt formelt sett får ny arbeidsgiver. Hvilken betydning vil det ha for ditt arbeidsforhold?

1.Virksomhetsoverdragelse

Kommunesammenslåingen innebærer at Trondheim kommune og Klæbu kommune rettslig sett opphører samtidig som det etableres en ny kommune, omtalt som nye Trondheim. Den nye kommunen skal videreføre de lovpålagte oppgaver som tidligere lå i den enkelte kommune.

Kommunesammenslåingen vil innebære en virksomhetsoverdragelse fra de opprinnelige kommuner til den nye kommunen, se arbeidsmiljøloven kapittel 16. En virksomhetsoverdragelse innebærer at arbeidsforholdet til ansatte i de enkelte opprinnelige kommuner Trondheim og Klæbu, blir overført til nye Trondheim som blir ny arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven § 16-2 (1) første punkt lyder:

Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

Dette innebærer en automatisk videreføring av det etablerte arbeidsforholdet hos ny arbeidsgiver. Typisk vil lønn, ansiennitet, feriepenger og feriefritid bli overført.

Det følger av intensjonsavtalen at ingen skal miste jobben som følge av virksomhetsoverdragelsen.

Det pågår et arbeid med HR-rådgivere og tillitsvalgte fra begge kommunene hvor man ser på prinsipper for personalhåndteringen i kommunesammenslåingen. Det skal også utarbeides en informasjonsplan mot ansatte. Arbeidet skal resultere i en omstillingsavtale som skal være klar i løpet av høsten 2017.

2. Hva menes med tidlig sammenslåing?

I følge prosjektplanen for kommunesammenslåingen skal eventuell tidlig sammenslåing av tjenester mellom kommunene vurderes fra høsten 2017.

Trondheim kommune og Klæbu kommune er to selvstendige kommuner (rettssubjekter) frem til formell kommunesammenslåing 01.01.20.

Vertskommunesamarbeid

I den grad kommunene ønsker samarbeid om lovpålagte oppgaver før 01.01. 20 er det gjeldende regler om vertskommunesamarbeid i kommuneloven som må anvendes. Kommuneloven har egne regler for inngåelse av vertskommuneavtaler, blant annet at samarbeidsavtalen må vedtas av begge kommunestyrene.

Et vertskommunesamarbeid vil være en organisasjonsendring som krever informasjon og drøfting med tillitsvalgte etter hovedavtalen.

Vertskommunesamarbeid er et samarbeid som inngås uavhengig av kommunesammenslåing, men at det kan anvendes for eksempel dersom Klæbu anser seg som  sårbare innen visse tjenesteområder og ønsker at Trondheim kommune skal overta disse.

Trondheim og Klæbu har allerede vertskommunesamarbeid på enkelte områder. Kemneren og legevakten er eksempler på dette.   

Kjøp av tjenester

Innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser kan det også vurderes om Klæbu kan kjøpe tjenester av Trondheim kommune, dersom de ønsker det. Det må vurderes om Klæbu kommune kan gå til direkte anskaffelse ved å kjøpe tjenester fra Trondheim kommune eller om lov om offentlige anskaffelser krever en annen fremgangsmåte.

 

Politisk behandling

Fellesnemnda fungerer som et slags felles kommunestyre for Klæbu og Trondheim og samordner og forbereder sammenslåingen av kommunene. Nemda består av representanter fra de to kommunenes kommunestyrer.

Partssammensatt utvalg (PSU) uttaler seg i alle saker som angår arbeidstaker- og arbeidsgiverspørsmål, før fellesnemnda fatter vedtak. Utvalget er etablert av formannskapene i Klæbu og Trondheim og består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og politikere.

Fellesnemnda og PSU har jevnlige møter. Sakene finner du i innsyn.

 

Retningslinjer for virksomhetsoverdragelse

Fellesnemnda vedtok i november 2018 retningslinjer som skal sikre en god overføring av ansatte til ny kommune i henhold til arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse.

 

Informasjonsskriv til alle ansatte

Rådmennene i Trondheim og Klæbu sendte i mars 2019 ut et informasjonsskriv til alle ansatte, som beskriver noen av følgene av virksomhetsoverdragelsen.

 

Hvis du har spørsmål

Det er mange du kan kontakte dersom det er noe du lurer på rundt kommunesammenslåingen. Hvis du er usikker på hvem som er rette mottaker, kan du sende en e-post til vårt felles postmottak.

Kontaktpersoner:

Helse og velferd
Klæbu: Siri Ekle Skaanes, siri.ekle.skaanes@klabu.kommune.no
Trondheim: Anders Stenvig, anders.stenvig@trondheim.kommune.no

Byutvikling
Klæbu: Kjetil Mjøsund, kjetil.mjosund@klabu.kommune.no
Trondheim: Mona Høiås Sæther, mona-hoias.sather@trondheim.kommune.no

Oppvekst
Klæbu: Johnny Nilssen, johnny.nilssen@klabu.kommune.no
Trondheim: Gunn Langset Trøan, gunn-langset.troan@trondheim.kommune.no

Næring og samfunn
Klæbu: Kjetil Mjøsund, kjetil.mjosund@klabu.kommune.no
Trondheim: Amund Aarvelta, amund.aarvelta@klabu.kommune.no

Kultur, idrett, bibliotek og kirke
Klæbu: Kjersti Utne, kjersti.utne@klabu.kommune.no
Trondheim: Egil Furre, egil.furre@trondheim.kommune.no

Finans
Klæbu: Hakan Narci, hakan.narci@trondheim.kommune.no
Trondheim: Nina Nilsen, nina.nilsen@trondheim.kommune.no

Organisasjon
Klæbu: Gunhild Ørjasæter, gunhild.orjasater@trondheim.kommune.no
Trondheim: Janne Hafskjær, janne-irene.hafskjar@trondheim.kommune.no

Til toppen

Sist oppdatert: 13.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css