Boligsone

Parkering i nærheten av der du bor. Logg inn for å administrere din avtale.

Logg inn for boligsoneparkering

Hva er boligsoneparkering?

Boligsoneparkering sikrer god tilgjengelighet til offentlige p-plasser for beboere innen et avgrenset område, og bidrar til å skape et bedre bomiljø.

Sentrale områder nær Trondheim sentrum er delt inn i boligsoner. Bor du i et område med soneparkering og ønsker parkeringsplass, må du søke om avtale om boligsoneplass hos oss.

Beboere og næringsdrivende kan søke om parkering i et område med boligsoneparkering.

Beboere som har gyldig boligsoneparkering kan parkere på alle steder inne i en sone unntatt på parkeringsplasser skiltet mot avgift eller annen avvikende skilting.

Se også forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering fra Trondheim kommune

Søk om boligsoneparkering

På nettsiden kan du søke, administrere og betale for din soneparkering.

Logg inn for å søke om boligsoneavtale

For beboere

 • Beboere som kan søke er enten fast bosatt, med folkeregistrert adresse i sonen, eller midlertidig bosatt i sonen. Dersom du er midlertidig bosatt, må du legge fram husleiekontrakt som bekrefter leieforholdet i sonen.
 • Kjøretøyet må ha totalvekt under 3,5 tonn og være registrert på søker. Vi kan gi unntak dersom søker kan dokumentere disposisjonsrett til kjøretøyet.
 • Boligsonekort kan innvilges for inntil tre privatbiler.

For næringsdrivende

 • Firma er registrert i næringsregisteret med adresse i sonen og driver virksomhet fra registrert adresse. Unntaket er drosjeeiere, som regnes som næringsdrivende selv om de ikke er oppført i næringsregisteret.
 • Kjøretøyet skal brukes til næringstransport.
 • Dersom det er særlige grunner, kan vi gi parkeringstillatelse til persontransport for næringsdrivende. Du må spesifisere og begrunne behovet.

Omsorgskort

Ansatte som driver hjemmehjelp eller annet omsorgsarbeid i sonen, kan få boligsonekort. Det er arbeidsgiver som sender inn søknad. Behovet skal dokumenteres ved bekreftelse fra lege, NAV eller helsevesen.

Gjesteplasser

Gjester kan parkere i de samme områdene som beboerne mot å betale gjestekort for ukesopphold. Beboere må da administrere kjøpet for sine besøkende.

Gjester kan ved kortere opphold benytte avgiftsbelagte plasser.

Tillatelsen er gyldig for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn og gjelder når vi har mottatt betaling.

Vilkår

Vilkår for tildeling og bruk av boligsonekort (lenke kommer).

Hva koster det?

Boligsoneparkering

 • Bil 1: 523 kroner per måned
 • Bil 2: 981 kroner per måned
 • Bil 3: 1409 kroner per måned
 • Næringsdrivende: 1784 kroner per måned
 • Omsorgskort: 523 kroner per måned
 • Gjestekort: 238 kroner per uke

Hvordan betaler jeg?

På nettsiden kan du søke, administrere og betale for din soneparkering.

Logg inn for boligsoneparkering

Ved kjøp av avtale kan du velge å betale enten via faktura eller debet/ kredittkort.

Du trenger ikke å legge fram synlig parkeringsbevis i kjøretøyet ditt. Gyldig tillatelse blir registrert digitalt i våre systemer.

Du må selv sørge for å ha gyldig boligsoneparkering til enhver tid.

Bot

Du kan få bot av flere grunner

 • Du har parkert på et sted med boligsoneparkering og du har ikke avtale.
 • Du har parkert på et sted med boligsoneparkering og avtalen din har gått ut. Du bør sjekke om du har betalt for en avtale, eller om avtalen er registrert på rett kjøretøy.
 • Du har parkert på en avgiftsbelagt plass uten å betale. En boligsoneavtale gjelder ikke på avgiftsbelagte plasser.
 • Du har parkert på fortau, for nære kryss eller i brudd med annen skilting.

Se mer informasjon om ulike typer bøter.

Lurer du på hvorfor du har fått bot?

Du finner all informasjon du trenger på selve bota.

Du kan se bilder vi har tatt i saken ved å skanne QR-koden på bota, eller ved å logge inn.

Trondheim parkering sitt system for bøter og gebyr

Betaling

Slik betaler du bota

Klage

Hvordan klage på bot