Forskning, utvikling og innovasjon

Bystyret behandlet og vedtok i august 2014 Trondheim kommunes første strategi for forskning, utvikling og innovasjon: "Universitets- og høgskolekommunen Trondheim".

Samarbeid med eksterne FoU-miljøer er en forutsetning for å lykkes med strategien. Mange av de henvendelsene kommunen mottar krever forberedelse både fra kommunen og fremtidige samarbeidspartnere. For at prosessen skal gå så smidig som mulig har vi formulert noen generelle føringer som gjelder ved innsamling og bruk av data.

Føringer ved gjennomføring av datainnsamling

Generelle føringer

Trondheim kommune vil normalt stille følgende krav ved i forbindelse med innsamling og bruk av data i forskningsprosjekter:

 • For alle prosjekter skal det finnes en navngitt prosjekteier i kommunen.
 • For alle prosjekter skal det foreligge en prosjektbeskrivelse, godkjent av prosjekteier, der det minst fremgår hva som er (den teoretiske) problemstillingen/bidraget, hvilke data som planlegges innsamlet, og hvordan dataene tenkes analysert for å svare på problemstillingen.
 • Alle undersøkelser skal skje i henhold til gjeldende bestemmelser for personvern og lovbestemt taushetsplikt.
 • Alle samfunnsvitenskapelige prosjekter skal være meldt Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)
 • For innsamling av sensitive personopplysninger og/eller helseopplysninger gjelder særlig strenge krav til godkjenning. ALL innsamling er søknadspliktig og for innsamling av helseopplysninger forutsettes alltid forhåndsgodkjenning av prosjektet fra Regional Etisk Komite (REK). Ta kontakt med FoU-koorinatorene i kommunen for veiledning før datainnsamling starter.
 • Ansatte skal når som helst kunne trekke sitt samtykke til å delta i et pågående forskningsprosjekt.
 • Omfanget av datainnsamlingen skal begrenses til et absolutt minimum der omfanget er begrunnet ut fra metodisk holdbare kvalitetskriterier.
 • Data kan kun brukes til det formål som fremgår av prosjektbeskrivelsen.
 • Før publisering av forskningsresultater skal disse være gjort kjent for kommunen ved intern prosjekteier.

Trondheim kommune mottar og behandler et stort antall henvendelser om å bidra i ulike former for forsknings- og prosjektarbeid. For å kunne ha en smidig behandling av disse henvendelsene vil kommunen legge til grunn at prosjektgjennomføringen skal ta utgangspunkt i enkle, standard prosjektavtaler som ivaretar kommunens krav til "meråpenhet".

Meråpenhet

Trondheim kommune praktiserer meråpenhet. Dette gjelder også for kommunens tilnærming til forskning, utvikling og innovasjon.

 • Det som utvikles av skriftlig materiale i og om kommunen skal i utgangspunktet være fritt tilgjengelig for både kommunen og andre som har interesse av å bruke resultatene.
 • Trondheim kommune skal fritt kunne referere til og dele hele eller deler av publisert materiale (tekst, bilder, figurer, tabeller) med kildehenvisning.
 • Bruk av det forskningsresultater bygger på (kalt prosjektbakgrunn) kan ikke ekskludere andre fra å bruke samme prosjektbakgrunn og det er ikke anledning til å overdra eller kommersialisere selve prosjektbakgrunnen (for eksempel ved å ta betalt for data, verktøy, arbeidsprosessen eller andre resultater utviklet av Trondheim kommune som man har blitt kjent med gjennom sin datainnsamling).

Punktene over skal ikke være til hinder for at studenter, forskere og andre som gjennomfører FoU-prosjekter i samarbeid med Trondheim kommune kan ta med prosjektresultater og utnytte disse videre. Rettigheter til kommersiell bruk av prosjektresultater må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.

Melding av prosjektideer til Trondheim kommune

Trondheim kommune er en stor organisasjon, og det kan være krevende å vite hvordan du henvender deg til oss med en god prosjektide. For å hjelpe deg på veien kan du nå melde inn prosjektønsker på ett sted, og vi sørger for at henvendelsen havner hos en relevant person i vår organisasjon.

Skjema for innmelding av prosjektidé

Du kan melde ønsker om alt fra bruk av kommunen som arena for datainnsamling, til prosjekter som forutsetter et mer forpliktende samarbeid der kommunen deltar med egne ressurser og påvirker hva som blir de sentrale problemstillingene.

Universitetskommunen

I 2018 inngikk NTNU og Trondheim kommune en avtale om å utvikle en modell for Universitetskommune.

Universitetskommunens rolle er å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor. Avtalen er prosjektorganisert over en periode på fire år og bygger videre på et langt samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU.

Arbeidet er organisert med utgangspunkt i fem tematiske satsingsområder:

 • Oppvekst og utdanning
 • Helse og velferd
 • Innovasjon og omstilling
 • Smartby
 • Byutvikling

Satsingsområdene ledes av fem prosjektledere i delte stillinger mellom NTNU og Trondheim kommune.

For mer info om samarbeidet og kontaktinformasjon besøk www.universitetskommunen.no.

Sist oppdatert: 01.09.2021

A03-P1-EPI001