Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skole

Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1-4 til 1-7. Vi er i ferd med å bygge opp et mellomtrinn, og har fra høsten 2021 for første gang 7. trinn på skolen. Vi er ca. 200 elever, der ca. 100 har SFO-plass. Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Vi tilbyr et variert og spennende SFO-tilbud, der leken står i sentrum. Vi har ny-renovert SFO-avdeling og et spennende og variert uteområde.

Skolen prioriterer uteskole og IKT høyt.I forbindelse med innføring av ny læreplan er vi med på prosjektet Skapende aktivitet i klasserommet.

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden.

Okstad skole bruker meldeboka, og du finner den her.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Pedagogisk profil

Grunntanker i hverdagen for oss som har tilknytning til Okstad skole

Overordna mål

Et godt sted å være – er et godt sted å lære

Okstad skole er en 1-7-skole. Skolen jobber etter læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 og de til enhver tid gjeldende fagplaner og føringer fra sentralt og lokalt hold. Dette gjelder så vel innhold som metode.

Det fysisk aktive barnet står sentralt. Av den grunn fokuseres det blant annet på Uteskolen som skal binde sammen fysisk aktivitet, opplevelse og kunnskapslæring gjennom utfordring og nysgjerrighet på ulike arena.

Skolen ser arena skole og SFO som viktige deler i en helhetstenkning. Ansattes samhandling blir derfor avgjørende i arbeidet med å nå oppsatte mål.

SFO

Åpningstid for SFO er kl. 07.15-16.30.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2021/22: 12. og 13. august 2021, 28. januar og 27. mai 2022. Det vil i tillegg bli en dag til, men den er ikke datofestet enda.

Kontaktinformasjon Okstad SFO

SFO-basen, telefon 91 12 28 74

Avdelingsleder SFO

Therese Selbæk, 92 28 34 81 / 72 54 91 57

E-post: therese.selbek@ou.trondheim.kommune.no

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Skolehelsetjenesten ved Okstad skole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn, og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nardo skole tilhører Lerkendal bydel. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Helsesykepleier: Laila Krogstad

Til stede: tirsdager i partallsuker, onsdag og fredag

Mobil: 90 84 60 82

Mail: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse

2. trinn

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn

Høyde- og vektmåling

Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. Trinn

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn

Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser (høst/vår)

Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter ved behov.

Utleie

Det er på grunn av korona-situasjonene begrenset utleie.

Leie av lokaler

Ved spørsmål om utleie kontakt Unni Amdal på tlf 72 54 91 50 eller okstad-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Nå som Okstad skole er 1-7 skole, spiller FAU en viktig rolle for å bidra til å utvikle nye tradisjoner som bidrar til trivsel og godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU er:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med skolens ledelse og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Som FAU-representant ved Okstad skole sitter man for to år av gangen.

Kontaktinfo: fau.okstadskole@gmail.com

Det er mulig å søke midler fra FAU for gjennomføring av sosiale aktiviteter på trinnene. Fyll ut søknad og send til FAU.

1. trinn

Kenneth Dalbakk

Ørjan Strømme

2. trinn

Kine Holan Bjerkan

Mari Wendelborg Gil

3. trinn

Wenche Kristin Setten Werstad

Berit Stærkær

4. trinn

Anita Skyldstad

Silje Maria Eriksen

5. trinn

Bente Nordseth

Kine Selnes Mediaa

6. trinn

Ingunn Balstad

Arild Høydal

7. trinn

Janne Kulbrandstad

Amin Said

Nyttige lenker

Salaby

Multi

Salto

Mylder

Quest (Lokus)

Kor'Arti

Elle Melle

Skolefrukt

Skolemelk

Bibliofil

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.07.2021

A03-P1-EPI001