Peder Falcks vei 31

Barne- og familietjenesten Østbyen

Kontakt Barne- og familietjenesten Østbyen

Se kart

BFT Østbyen består av flere fagtjenester.

BFT Østbyen yter tjenester gravide og til barn og foresatte som bor i bydelen. Vi består av ulike tjenesteområder. For nærmere opplysninger om de enkelte fagtjenestene, bla deg nedover eller velg fra sidemeny

Helsestasjon 0-6 år og svangerskapsomsorg

Avdelingsleder: Bente T. Müller

Epost: bente-tennfjord.muller@trondheim.kommune.no

Telefon: 48 05 51 00

Østbyen har to helsestasjoner. Falkenborg for barn 0-5 år og Falkenborg for gravide.

Falkenborg helsestasjon

Generell informasjon om helsestasjonstjenesten

Skolehelsetjeneste 6-20 år

Avdelingsleder: Dordi Øyamo Frigård

Epost: dordi-oiamo.frigard@trondheim.kommune.no

Telefon: 95 26 30 14

Alle skoler i Østbyen har helsesykepleier.

Generell informasjon om skolehelsetjenesten

Dette programmet skal tilbys alle elever i grunnskolen.

1. trinn

 • Helseundersøkelse ved helsesykepleier
 • Måling av høyde og vekt
 • Undersøkelse av hørsel

2. trinn

 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn

 • Helseopplysning i grupper med aktuelle tema som sosialt nettverk, egenomsorg og kosthold.
 • Måling av høyde og vekt, eventuelt individuell oppfølging.

5. trinn/6. trinn

 • Helseopplysning i grupper. Aktuelle tema: Helse, livsstil, pubertet.

6. trinn

 • Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder.

7. trinn

 • Vaksinasjon mot HPV(humant papillomavirus) til jenter, 2 doser.

Ungdomstrinnet

 • Måling av vekt og høyde, eventuelt individuell oppfølging.
 • Helseopplysning i grupper med tema seksualitet og samliv.
 • Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Avdelingsleder: Ingvill Stamnes

Epost: ingvill.stamnes@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 14 24 31

PPT er regulert i opplæringsloven. Hovedoppgavene er å bistå skolene og barnehagene med organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for barn/elever med særlige behov og sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering der loven krever det. Mer om PPT barn

Familietiltak

Avdelingsleder: Peter Johansen

E-post: peter.johansen@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 27 62 20

Vi kan tilby samtaler og ulike former for råd og veiledning både individuelt og i gruppe.

Tilbudet kan gis med hjemmel i Lov om helse- og omsorgstjenester eller som et tiltak med hjemmel i Lov om barneverntjenester på oppdrag fra barneverns- administrasjonen.

Barnevern

Avdelingsleder: Lena Borch Abrahamsen

E-post: lena.abrahamsen@trondheim.kommune.no

Telefon 91 16 38 58

Melde fra til barnevernet.

Vakttelefon, meldingstelefon barnevern, er åpen i ordinær kontortid: kl. 08.00-15.30 telefonnummer: 91 11 25 55

Mottak barnevern jobber hovedsakelig etter Lov om barneverntjenester. Henvendelser etter kontortid håndteres av Barnevernvakta.

Barnevernvakta: www.trondheim.kommune.no/barnevernvakta

Helse/habilitering

Avdelingsleder: Siri Garberg

Epost: siri.garberg@trondheim.kommune.no

Telefon: 97 99 60 30

Habilitering/helse og omsorg er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn. Habiliteringsteamet på Midtbyen er organisert under BFT Østbyen.

Dagskole/skoleteam

Rektor: Morten Værness

E-post: morten.varness@trondheim.kommune.no

Telefon, Morten Værness 95 19 58 18

Telefon, Dagskolen 94 17 20 54

Veileder skoler, trinn og lærere.
Mer informasjon om Dagskolen og skoleteamet

Dagskolen er et byomfattende tiltak i Barne- og familietjenesten (BFT) og er lokalisert i Håkon Magnussons gate 5.

Dagskolen har en utadrettet tjeneste - Skoleteamet, og en undervisningsdel - med heltids- og deltidstiltak.

Dagskolens mandat er å gi bistand til skoler som over tid har opplevd at de kommer til kort med å få til en endring i atferd, samspill og skolefungering - primært med utgangspunkt i henvisning på en elev.

Skoleteamets arbeid består i å gi råd og veiledning til Trondheim grunnskoler. Skoleteamet disponerer alternative undervisningsarenaer som kan være med å hjelpe enkeltelever eller grupper med elever som opplever skolen som spesielt utfordrende. Vi bistår også med kurs om atferdsvansker, skole-hjem-samarbeid, arbeid med mobbing og relasjonsbygging mm.

Skoleteamet har ansvar for de forebyggende programmene Respekt og LP-modellen i Trondheim.

Første kontakt med Skoleteamet i saker om elevatferd eller i forhold til kurs tas med teamleder Geir Mosand 91 67 21 00.

Henvendelsesskjema Skoleteamet

Dagskolen Undervisning har lokaliteter i Håkon Magnussons gate 5 (heltid og deltid) og Leiv Erikssons vei 40 (deltid).

Heltidstilbudet er rettet inn mot elever på 9. og 10. trinn. Det er et frivillig tilbud til elever som opplever at de trenger et alternativt tilbud for å få fullført/kommet videre i grunnskolen. Elevene opprettholder sin plass ved hjemmeskolen og skal inviteres/inkluderes i hjemmeskolen i de sammenhenger som for eleven er mulig/ønskelig.

Deltidstilbudene retter seg både mot barnetrinn og ungdomstrinn og gis i all hovedsak en dag/uke over kortere eller lengre perioder.

Inngang til alle undervisningstilbudene går via Skoleteamet og de prosesser knyttet til at vi alltid forsøker å finne løsninger på hjemmeskolen

Barnevernvakta

Les mer om Barnevernvakta.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Østbyen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M