Øya helsehus

Framsiden av bygningen til Øya helsehus

Kontakt Øya helsehus

Se kart

Med utflukter med besøkende menes

 • Turer i nærområdet
 • Bilturer med sjåfør og pasient. Ikke full bil på grunn av 1-meters regel
 • Turer til park og friluftsområde
 • Utendørs kafebesøk
 • Utendørs museer, for eksempel Ringve og Sverresborg
 • Besøk i eget hjem. Husk avstandsregel og unngå for mange samlet på en gang.

Utflukter som frarådes

 • Innendørs kafebesøk
 • Innendørs butikker, museer, konserter, bibliotek og lignende
 • Kollektivtransport
 • Besøk i private hjem og fritidseiendommer med mange samlet hvor det er vanskelig å følge smittevernregler

Vedkommende som er i følge med pasienten har ansvar for at smittevernregler overholdes under utflukt. Dersom smitteoppsporing blir nødvendig vil man innhente informasjon om hvor utflukten fant sted og navn og telefonnummer til personer pasienten var i kontakt med under utflukten.

Øya helsehus er lokalisert som nærmeste nabo til St. Olavs hospital med broforbindelse mellom sykehuset og helsehuset. Øya helsehus holder til i 3. til 6. etasje.

Hvilket tilbud får du?

 • Videreføring av igangsatt medisinsk behandling
 • Klinisk observasjon
 • Opptrening
 • Tverrfaglig vurdering
 • Funksjonsvurdering
 • Vurdering av videre tjenestebehov
 • Lindrende behandling
 • Kommunalt palliativt team
 • Saneringsopphold (MRSA)
 • Rullerende avlastningsopphold
 • Kommunalt ressursteam innen smittevern
 • Interkommunal beredskapsfunksjon opp mot covid-19
 • Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Oversikt over etasjene

3.etasje

Avdeling 3A: Saneringsopphold (MRSA) 3 senger. Inntak til disse plassene koordineres gjennom enhet for legetjenester og smittevern. 4 senger er forbeholdt rullerende avlastningsopphold.

Kommunalt ressursteam for smittevern har sitt utspring fra denne avdelingen. I tillegg har avdelingen interkommunal beredskapsfunksjon opp mot covid-19 pandemien.

Telefonnummer 72 54 72 66

Merk at denne avdelingen holder til i Helsevaktbygget og har egen inngang via nedkjøringen til parkeringskjelleren tilknyttet Øya helsehus.

4. etasje

Avdeling 4A: Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) 25 senger.

Telefonnummer 72 54 72 88

Avdeling 4B: Korttidsopphold 16 senger.

Telefonnummer 72 54 72 70

5. etasje

Avdeling 5A: Etterbehandlingssenger, hjerte 4 senger. Korttidsopphold 24 senger.

Telefonnummer 72 54 72 80

Avdeling 5B: Etterbehandlingssenger, palliasjon 8 senger. Korttidsopphold 8 senger. Kommunalt palliativt team har sitt utspring fra denne avdelingen.

Telefonnummer 72 54 72 84

6. etasje

Avdeling 6A: Korttidsopphold 21 senger

Telefonnummer 72 54 72 90

Avdeling 6B: Korttidsopphold 16 senger

Telefonnummer 72 54 72 94

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) ved Øya helsehus er en kommunal akutt sengepost.

Tilbudet er egnet til de som har plutselig behov for medisinsk observasjon og behandling men ikke trenger innleggelse på sykehus.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD)

Kommunalt palliativt team (KPL)

Hva er kommunalt palliativt team (KPL)?

Trondheim kommunes palliative team er tilknyttet Avdeling Lindrende Behandling (5B). Dette er et palliativt tilbud til pasienter innlagt ved kommunens institusjoner og hjemmeboende, uavhengig av diagnose og alder.

Teamet er sykepleierdrevet, i tillegg deltar lege, ergoterapeut og/eller fysioterapeut ved behov. Formålet er å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og deres pårørende i livets sluttfase, i samarbeid med helsepersonell ved kommunens institusjoner og de ulike sonene i hjemmetjenesten.

Teamet kan kontaktes på telefon 94 83 75 17 (betjent på dagtid, alle virkedager).

Kommunalt ressursteam for smittevern

Hva er kommunalt ressursteam for smittevern?

Ressursteam for smittevern er tilknyttet avdeling 3A og er tverrfaglig sammensatt. Formålet med teamet er å bidra til å styrke kompetansen på smittevern på de ulike enhetene i Trondheim kommune.

I tillegg utfører teamet revisjon av kommunens infeksjonskontrollprogram, i samarbeid med smittevernoverlege. Teamet har også rådgivende funksjon innen smittevern ved planlegging av nybygg.

Teamet kan kontaktes på e-post ressursteam-smittevern.oya-helsehus@trondheim.kommune.no eller telefon 90 36 13 16 (betjent på dagtid, alle virkedager).

Hvem jobber her?

Helsehuset er bemannet med enhetsleder, avdelingsledere, leger, sykepleiere/spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, fagutviklingssykepleier, merkantilt personell, økonom og portør.

I tillegg holder NTNU institutt for samfunnsmedisin og sykepleievitenskap til i samme bygg.

Andre helsehus i Trondheim kommune:

Ønsker du å jobbe hos oss?

Vi er en stor enhet med rundt 250 ansatte og har stadig behov for dyktige medarbeidere, både fulltidsstillinger og faste helgestillinger.

Informasjon om ledige stillinger i Trondheim kommune

Det er også mulig å sende åpen søknad til:

oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Brukerråd

Arne Silset
Skjetnemarkvegen 16 B
7081 Sjetnemarka
arne.silset@loqal.no
Telefon 93 02 98 67

Anne-Marie Evjen
Havsteinflata 17 C
7021 Trondheim
kje-ae@online.no
Telefon 91 13 92 30

Les mer om brukerråd i Trondheim kommune

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Øya helsehus, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon 72 54 72 60

Adresse: Mauritz Hansens gate 2

E-post: oya-helsehus.postmottak@trondheim.kommune.no

Besøkende er velkommen både på dagtid og kveldstid. 

Sist oppdatert: 16.04.2021

A03-P1-EPI001