Velferdsteknologi

Velferdsteknologisatsingen

Trondheim kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Velferdsteknologisatsingen er en del av avdeling for fagsystem og velferdsteknologi ved Enhet for service og internkontroll - ESIKT.

Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder, derfor er vår visjon: «Trygg der du er!»

Vi jobber med etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi. I dette inngår tjenesteutvikling, anskaffelser, implementering og driftssetting.

 

Programplan frem mot 2020   Handlingsplan frem mot 2020

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss på velferdsteknologi@trondheim.kommune.no

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim 

 

Har du eller noen du kjenner behov for helse og omsorgstjenester?

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor dersom du ønsker å søke om tjenester støttet av teknologi. Helse og velferdskontoret vil da vurdere ditt behov for tjenester fra kommunen.

Helse og velferdskontor Falkenborg

Helse og velferdskontor Lerkendal

 

 

Lokaliseringstjeneste - GPS

Lokaliseringstjenesten er en tjeneste for personer over 18 år med orienteringsvansker. Bruk av GPS gjør det mulig å se hvor en person befinner seg ved å se kartposisjonen på en PC-skjerm/nettbrett/smarttelefon. Dette gjøres når den som har GPS selv trykker på alarmknappen eller etter avtale gjort med personen og eventuelt pårørende.

Målet med tjenesten er at personen med orienteringsvansker og deres pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. Lokaliseringsteknologi kan bidra til å opprettholde en aktiv hverdag.

 
 Illustrasjon: Trygge spor/SINTEF/Splinter
 
Før en person kan ta i bruk teknologien som en tjeneste, kreves det en kartlegging av personens funksjonsnivå. Det må også utarbeides rutiner for når man skal lokalisere den enkelte og gi opplæring i bruk av GPS. Dette utføres i et samarbeid mellom saksbehandler ved helse- og velferdskontoret, ergoterapeut og personal fra Helsevakta. Vaktsentralen i Helsevakta er Trondheim kommunes alarmmottak. De har ansvar for å motta alarmer fra GPS, samt lokalisere personer som har GPS. Helsevakta kan også bistå slik at den som har GPS kommer seg trygt hjem. 
 
Dersom du ønsker å vite mer om tjenesten, ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.
 
 
 

 

Digital trygghetsalarm

I dag har Trondheim kommune ca. 3500 analoge trygghetsalarmer og ca. 600 GSM trygghetsalarmer. Trygghetsalarm har vært en tjeneste i Trondheim kommune i flere år, og håndteres av Trygghetspatruljen. 

Trondheim kommune gjennomførte i 2018 en anskaffelse av digitale trygghetsalarmer. Kommunen jobber nå med forberedelsene til overgangen til de nye alarmene. Innføring påbegynnes i løpet av 2019.

De nye digitale trygghetsalarmene skal primært kobles opp via mobilt nettverk. Utstyret i seg selv er relativt likt dagens løsning for brukere av tjenesten, men det er et større utvalg av brukernært utstyr, som forskjellige typer alarmsmykker og knapper. Det er i tillegg i større grad tilrettelagt for toveis tale mellom den som har utløst alarmen og ansatt i vaktsentralen som mottar alarmen. 

 

 

Avstandsoppfølging

Avstandsoppfølging er en digital tjeneste for oppfølging av personer med kronisk sykdom. Trondheim kommune tilbyr per i dag tjenesten til personer med diagnosene kols og/eller hjertesvikt. Avstandsoppfølging er en forebyggende helsetjeneste som blant annet har som mål at den som mottar tjenesten skal bli bedre til å mestre sin hverdag med kronisk sykdom.

Trondheim kommune låner ut nettbrett og eventuelle sensorer (måleutstyr). Den enkelte svarer på faste spørsmål med svaralternativer om sin helsetilstand. Rapportering mottas av helsepersonell i vaktsentralen ved Helsevakta som tar kontakt dersom det rapporteres endring i helsetilstanden. Oppfølgingen tar utgangspunkt i en egenbehandlingsplan som utarbeides sammen med fastlege.

Ved oppstart avtales det er møte med den som ønsker tjenesten, fastlege og sykepleier ved Helsevakta i Trondheim kommune. I dette møtet utarbeides det en individuell egenbehandlingsplan med medisinske og andre tiltak ved forverrelser i helsetilstand. Sykepleier avtaler i tillegg et møte i hjemmet for opplæring i bruk av teknologi og egenbehandlingsplan.

Ønsker du mer informasjon om tjenesten kan du ta kontakt med Helsevakta på telefon 72548394 eller ditt helse og velferdskontor for mer informasjon. 

 

 

Døralarmtjeneste

Døralarm kan være aktuelt for personer med nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det for eksempel er fare for at personen kan ta feil av tid på døgnet og gå ut på natt. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært tilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt. 

Døralarm kan være et aktuelt tiltak for personer som bor i egen bolig og der varslet skal gå til vaktsentralen i Helsevakta. Når døra åpnes går det et varsel til vaktsentralen og det opprettes mulighet for samtale mellom den som er på tur ut og vaktsentralen. Dersom varsel kun skal gå til for eksempel ektefelle kan man søke om denne type løsning som et hjelpemiddel gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. 

Dersom Trondheim kommune skal benytte døralarm som et tiltak kreves det en særskilt vurdering opp mot lovverket ut fra at døralarm er definert som inngripende teknologi.

Ved behov for døralarm kan helse- og velferdskontoret i bydelen kontaktes. 

 

 

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte kan være en mulig måte å få hjelp med å ta dine medisiner på. En elektronisk medisindispenser gir deg et varsel når medisinen skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren. 

Innføringen av elektronisk medisineringsstøtte starter i Trondheim kommune våren 2019. I første omgang vil løsningen bli tatt i bruk i enkelte hjemmetjenester og bo- og aktivitetstilbud i kommunen, men vil bli et tilbud i flere enheter etter hvert. 

Dersom du tenker at dette er et aktuelt tiltak for deg må du først ta kontakt med ditt helse og velferdskontor for å få vurdert ditt behov for hjelp med å administrere dine medisiner. Du vil deretter bli kontaktet av den enheten som skal hjelpe deg å administrere medisinene (for eksempel en hjemmetjeneste). Helsepersonell ved enheten vil sammen med deg vurderer om elektronisk medisindispenser er et aktuelt tiltak for deg, eller om du skal få hjelpa på annen måte.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Tori Hemmingby Almaas, tlf.: 920 81 773 eller prosjektkoordinator Marianne Næsland Formanek, tlf.: 951 33 654

Trondheim kommune har kontrakt med leverandørene Evondos og Dignio som har ulike løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Mer informasjon om de ulike dispenserne:

Mer informasjon om dispenser E300 (Evondos)

Mer informasjon om dispenser Pilly og Medido (Dignio)

 

 

Torastua

På Ladesletta har vi en visningsleilighet som er arena for kunnskap og læring når det gjelder velferdsteknologi. Her finner du teknologi som er innført som tjeneste i Trondheim kommune, teknologi vi har testet eller tester ut, og også andre gode løsninger som det er lett å få tak i uten å måtte gå gjennom helse- og velferdskontor eller NAV hjelpemiddelsentral. 

Ønsker du å avtale et besøk eller få mer informasjon, kan du sende en epost til Torastua.

 

 Epost Torastua

Forskning, utvikling og innovasjon

Trondheim kommune har en rekke samarbeidsavtaler og samarbeidsfora på ulike nivåer med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Velferdsteknologisatsingen samarbeider tett med blant andre NTNU og SINTEF, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Vi har samarbeid med ulike gründerbedrifter, som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Vi har også prosjekter som er finansiert av tilskuddsmidler, hvor vi er med i pilotering av prosjektene eller prøver ut teknologi.

 

Har du en god innovasjonsidé?

Send en henvendelse til Trondheim kommunes innovasjonskoordinator. Mer informasjon finner du på nettsiden om forskning, utvikling og innovasjon.

 

Sist oppdatert: 04.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001