Hjem MiljøenhetenFaktaark om natur, miljø og helseFAKTAARK: Håndtering av forurenset grunn

FAKTAARK: Håndtering av forurenset grunn

Dette faktaarket beskriver Miljøenheten i Trondheim kommune sin praksis ved godkjenning av tiltaksplaner og krav til disponering av masser. Faktaarket gjengir deler av Miljødirektoratets veileder "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” (TA-2553/2009) 

Terrenginngrep i forurenset grunn kan bare gjennomføres i tråd med godkjent tiltaksplan utarbeidet etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Grunn som er i tilstandsklasse 2 eller høyere er forurenset, se tabell 1.

Om faktaarket

Faktaark nr 63. Sist oppdatert: April 2016
Fagansvar: Miljøenheten, Miljørettet helsevern og forurensning

Tilstandsklasser 

Tilstandsklassene er et verktøy for å klassifisere helserisiko ved forurensning i grunnen og gir føringer for hvilket forurensningsnivå som kan aksepteres ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene bygger på vurderinger av human helse og nasjonalt naturlig bakgrunnsnivå. De mest aktuelle stoffene for Trondheim er gjengitt i tabell 1. Her er verdiene for krom og nikkel justert for lokalt bakgrunnsnivå i Trondheim. Masser som er i tilstandsklasse 2 eller høyere er forurenset.

Tabell 1: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn angitt i mg/kg tørrstoff. Krom og nikkel er justert for lokalt bakgrunnsnivå.

Tilstandsklasse  1  3  5  6
Stoff  Meget god   God  Moderat  Dårlig  Svært dårlig
Arsen <8  8-20  >20-50  >50-600  >600-1000
Bly <60  60-100  >100-300  >300-700  >700-2500
Kadmium <1,5  1,5-10  >10-15  >15-30  >30-1000
Kobber <100  100-200  >200-1000  >1000-8500  >8500-25000
Krom-total 1) <100 2)  100-200 2)  >200-500 2)  >500-2800 2)  >2800-25000 2)
Krom VI <2  2-5  >5-20  >20-80  >80-1000
Kvikksølv <1  1-2  >2-4  >4-10  >10-1000
Nikkel 1) <75  75-135  >135-200  >200-1200  >1200-2500
Sink <200  200-500  >500-1000  >1000-5000  >5000-25000
Sum PAH16  <2  2-8  >8-50  >50-150  >150-2500
Benzo(a)pyren  <0,1  0,1-0,5  >0,5-5  >5-15  >15-100
Sum PCB7  <0,01  0,01-0,5  >0,5-1  >1-5  >5-50
Alifater C8-C10  <10 10   >10-40  >40-50  >50-20000
Alifater>C10-C12  <50  50-60  >60-130  >130-300  >300-20000
Alifater>C12-C35  <100 100-300  >300-600  >600-2000  >2000-20000
Fenol  <0,1  0,1-4  >4-40  >40-400  >400-25000
Benzen  <0,01  0,01-0,015  >0,015-0,04  >0,04-0,05  >0,05-1000
Trikloreten  <0,1  0,1-0,2  >0,02-0,6  >0,6-0,8  >0,8-1000
Tributyltinn (TBT) 3)  <0,015        
Trifenyltinn (TPHT) 3)  <0,015        

 

1) Av hensyn til naturlig bakgrunnsnivå, aksepteres det høyere innhold av krom og nikkel i ren jord i Trondheim enn Miljødirektoratets normverdier. Se også faktaark nr. 50 ”Håndtering av rene masser” for mer informasjon.

2) Dersom analysene for krom-total i en prøve overskrider 100 mg/kg, må det analyseres for krom VI på denne prøven. Grenseverdiene for krom VI gjelder da i tillegg til grenseverdiene for krom-total. Hvis det ikke påvises krom IV over normverdien (tilstandsklasse 1), kan inntil 150 mg/kg krom-total anses å være under normalt bakgrunnsnivå.

3) For TBT og TPHT er det kun fastsatt normverdi, jf. Vedlegg 1 til forurensningsforskriftens kapittel 2.

Akseptkriterier og arealbruk

Akseptkriterier angir hva som kan aksepteres av forurensningsnivå ved ulik arealbruk. Arealbruken bestemmer behov for opprydding. Ved mest følsom arealbruk, stilles strengeste krav til forurensningsnivå og dermed lav tilstandsklasse. Følsom arealbruk er for eksempel boligområder og barnehager.

Tabell 2: Sammenheng mellom planlagt arealbruk og akseptkriterier i Trondheim kommune.

 Planlagt arealbruk  Tilstandsklasse
Boligområder, park og grøntområde

 Tilstandsklasse 2 eller lavere i øvre meter (<1m).

Tilstandsklasse 3 eller lavere i dypereliggende jordlag (>1m) 1).

Ved dyrking av grønnsaker ved bolig/ barnehage må jorda i øvre meter tilfredsstille tilstandsklasse 1 for PCB, PAH og benzo(a)pyren. 

Sentrumsområder, kontor og forretninger Tilstandsklasse 3 eller lavere 1).

Industri og trafikkareal

Tilstandsklasse 3 eller lavere 1).

 

Grøftetrasé

Tilstandsklasse 2 eller lavere for masser som tilbakefylles.

1) Det kreves risikovurdering med hensyn til spredning for tilstandsklasse 3 dersom lokaliteten ligger ved Nidelva, Trondheimsfjorden eller sårbar resipient.

Forurensningsforskriftens kapittel 2 skal sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko for omgivelsene. Det kreves derfor særlige grunner dersom akseptkriteriene skal fravikes. Unntak må beskrives og begrunnes i henhold til forurensningsforskriftens § 2-5. Andre akseptkriterier kan godkjennes basert på en helhetlig vurdering av risiko for spredning.

Ved risikovurdering av spredning i jord, må det gjøres en analyse av vannstrøm og mulige spredningsveger, som infiltrasjon, grunnvann, grøfter og drenering. Det skal skilles mellom risiko for spredning i metta og umetta sone. 

For flyktige stoffer, vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei, kan det utføres en risikovurdering for å beregne stedsspesifikke akseptkriterier.

Risikovurdering skal leveres sammen med tiltaksplanen. Risikovurderingene gjennomgås i samsvar med formålet i regelverket. Miljøenheten gir akseptkriterier for hva som kan ligge igjen av forurensning ved godkjenning av tiltaksplanen.

Disponering av gravemasser

Som hovedregel skal masser i lavere tilstandsklasse gjenbrukes før masser i høyere tilstandsklasse. Rene masser med tilfredsstillende geoteknisk kvalitet må da gjenbrukes før forurensede masser i prosjektet. Unntak kan være for veganlegg eller dersom rene masser kan gjenbrukes i annet prosjekt.
Rene masser kan disponeres fritt, men må følge bestemmelser i plan- og bygningsloven om terrengendring og forurensningsforskriftens bestemmelser om bakkeplanering.

Se også Miljøenhetens faktaark nr. 50 ”Håndtering av rene masser”.
Oppgravde masser i tilstandsklasse 2 og 3 kan gjenbrukes på samme eiendom i samsvar med akseptkriterier.

Forurensede overskuddsmasser må disponeres på godkjent mottak og i samsvar med avfallsregelverket. Masser som er i tilstandsklasse 2 eller høyere er forurenset.

Avfall skal sorteres ut og håndteres på godkjent mottak.

Grunnarbeid på tomten ved tidligere Lilleby smelteverk i Trondheim. Foto: Mette Wanvik

Grunnarbeid på tomten ved tidligere Lilleby smelteverk i Trondheim. Foto: Mette Wanvik.

 

Sist oppdatert: 05.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001