Kommunalteknikk

Gåsaparken tatt fra andre siden av Nidelva

Kontakt Kommunalteknikk

Se kart

Om enheten

Kommunalteknikk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale parkene, byrom, de bynære grøntområdene og kommunale vann- og avløpsanlegg. Enheten skal også videreutvikle de kommunale vegene. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse.

Enheten har fem fagavdelinger; veg, vann/avløp og renovasjon, byrom og grønnstruktur, geoteknikk og byggeledelse. Enheten har cirka 90 ansatte og ledes av teknisk sjef Tomas Eidsmo.

Enheten har fem avdelinger:

Veg

Kommunalteknikk - Avdeling veg, har ansvar for å utvikle det kommunale vegnettet i Trondheim. Vi prioriterer nyanlegg innenfor rammen av det kommunale vegbudsjettet. Enheten godkjenner tekniske planer.

Trondheim kommunes sider om veg:

Vann, avløp og renovasjon

Kommunalteknikk, Avdeling vann, avløp og renovasjon, eier og forvalter vann-, avløps- og renovasjonsanleggene i Trondheim kommune. Vi har overordnet ansvar for VAR-systemet samt planlegging og prosjektering av anlegg.

Trondheim kommunes sider om vann- og avløpstjenester:

Trondheim kommunes sider om avfall

Trondheim Renholdsverk AS, med informasjon om husholdningsrenovasjon

Byrom og grønnstruktur

Kommunalteknikk - Avdeling for byrom og grønnstruktur har ansvar for blant annet byens parker, lekeplasser og bynære grøntområder/friområder.

Avdelingen utgjør kommunens kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og trekkes inn i ulike prosjekter der denne kompetansen er en naturlig bidragsyter.

Virksomheten/tjenester:

Prosjektering, prosjektledelse og godkjenning av planer ved utbygging av kommunale parker, friområder, lekeplasser, byrom, m.m.

Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder som for eksempel miljøpakkeprosjekter, veiprosjekter og uteareal for skoler og barnehager.

Geoteknikk

Vi har en geoteknisk avdeling med eget laboratorium. Avdelingen har ansvar for å gjennomføre grunnundersøkelser.

Gå til Trondheim kommunes nettsider om grunnforhold.

Byggeledelse

Avdelingen ivaretar byggeledelse i forbindelse med kommunens infrastrukturprosjekter innenfor vei, vann- og avløpsnett. I tillegg ivaretas byggeledelse innenfor grøntområder og offentlige friområder.

Byggelederne følger også opp private utbyggingsområder der kommunen overtar ny kommunal infrastruktur.

Eksempler fra byggeledelse: Pumpestasjoner og renseanlegg innenfor vann og avløp. Gang- og sykkelveier samt nye forbedringstiltak og brubygging innenfor Miljøpakken.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Kommunalteknikk

Prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune har laget nyttige verktøy for prosjektering og bygging av anlegg.

Koronavirus

Informasjon til våre kontraktsparter om koronaviruset og dets påvirkning på våre kontrakter

Planer

Hovedplaner for vann og avløp

Hovedplan veg 2018-2022

Vedlegg: Drift og vedlikeholdsstandard kommunalt vegnett

Planer for avfall

Plan for friluftsliv og grønne områder

Kommunedelplan Vann i Trondheim 2021-2032: Plan for vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Prosjekt

Her finner du kartoversikt på Kommunalteknikk sine pågående prosjekter

Mer informasjon om noen av våre prosjekt finner du her:

Avløpssystem Ladebekken - Rosenborg

Granåsen Kommunalteknikk: Arbeid med veg, vann og avløp i forbindelse med utviklingen av Granåsen idrettspark.

Torvet i Trondheim

Uglavegen fortausprosjekt

Fredlybekken. Nytt og forbedret avløpssystem

VA-samarbeid Klæbu-Trondheim

Reklamefinansierte bymøbler og bysykkel i Trondheim

Forskningsprosjekt - førkommersiell innovativ anskaffelse

RENVANN

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kommunalteknikk, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.10.2021

A03-P1-EPI001