Bryggene i Trondheim

Eierskapsenheten

Kontakt Eierskapsenheten

Se kart

Trondheim kommune er byens største grunneier med ca. 60.000 daa areal. Dette omfatter også 900.000 m2 bygningsmasse fordelt på skoler, barnehager, helse- og velferdssenter, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg og cirka 3000 boliger. I tillegg er Trondheim kommune leietaker til ca. 150.000 m2 næringslokaler.

Eierskapsenheten gjennomfører strategisk kjøp, salg, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Dette er av stor betydning for kommunens økonomi og utvikling. Eierskapsenheten vil i årene framover være en pådriver for at kommunen skal nå sine mål med nok areal til kommunale formål.

Enheten bestiller tjenester på vegne av kommunen innen renovasjon, parkering, brann- og redningstjenester og Midtbyen Management. Enheten yter også juridisk rådgivning knyttet til enhetens og byutviklingsområdets virksomhet.

Enheten har cirka 45 ansatte og er organisert i fire avdelinger:

Avdeling eiendomsutvikling
 • Ivaretar det strategiske eierskapet til kommunens bebygde og ubebygde eiendommer
 • Har ansvaret for utvikling av kommunens eiendommer i tråd med kommunens egne behov og ønsket byutvikling. I dette ligger en kontinuerlig vurdering av hvordan eiendommene best kan utnyttes
 • Opptrer som tiltakshaver for mulighetsstudier og regulering til utbyggingsformål, evt. i samarbeid med private aktører
 • Anskaffer og utvikler eiendommer for utbygging til kommunal tjenesteproduksjon
 • Selger bebygde og ubebygde eiendommer som kommunen selv ikke har behov for
 • Bidrar til utvikling av områder hvor kommunen påtar seg et samfunnsansvar uten å være eier. Dette kan skje gjennom aktiv planlegging, avtaler eller å påta seg byggherreansvar for offentlig infrastruktur
 • Koordinerer kommunens boligpolitiske arbeid
 • Ivaretar kommunens eierinteresser som nabo eller berørt part ved nabovarsel og i private reguleringssaker
 • Foretar innleie av eiendom til offentlige formål samt utleie av kommunal eiendom.
Avdeling lovforvaltning
Bestilleravdeling
Avdeling for virksomhetsstyring
 • Ivaretar de økonomiske og administrative funksjonene ved enheten.
 • Utfører service på enhetens postmottak og telefon
 • Utarbeider økonomiske analyser på oppdrag fra kommunedirektøren og enhetsleder
 • Bidrar til god prosjektstyring og økonomistyring på enheten
 • Har hovedansvar for budsjettprosessen på enheten for både drifts- og investeringskostnader
 • Koordinerer, utarbeider og kvalitetssikrer tertial- og årsrapporter

Boligpolitisk plan 2020

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til Boligpolitisk plan 2020 med tilhørende handlingsdel 2020-2024.

Se planen med tilhørende dokumenter.

Plan for areal til offentlige tjenester

Se planen med tilhørende dokumenter

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 12.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

pd1mdwk00045M