Hjem Godkjenning av barnehager og skoler

Godkjenning av barnehager og skoler

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskriften stiller krav både ved etablering av barnehager/skoler og for selve driften av barnehager/skoler.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 omhandler krav til godkjenning.

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

  a) virksomheten er regelmessig og

  b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og

  c) antall barn som er til stede samtidig er tre eller flere

2. Grunnskoler

3. Videregående skoler

Forskriften gjelder derfor for alle barnehager, skoler, barneparker, familiebarnehager og dagmammavirksomheter dersom alle punktene a-c tilfredsstilles.

Saksgang ved godkjenning av nye skoler og barnehager samt større endringer av eksisterende virksomheter

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. stiller krav både ved etablering av barnehager/skoler samt krav til selve driften av barnehager/skoler. Vi har derfor en todelt godkjenningsprosess:

1. Plangodkjenning

Planer for nye barnehager/skoler og større endringer av eksisterende virksomheter, skal forhåndsgodkjennes av kommunens miljøsjef. Byggesakskontoret forutsetter at godkjenning fra miljøsjefen foreligger ved søknad om igangsetting etter plan - og bygningsloven.

På våre nettsider finnes faktaark om miljøkrav til barnehagers/skolers ytre miljø. Søknad skal sendes Miljøenheten, og skal inneholde beskrivelse av tiltaket og utfylt søknadsskjema.

Skjema for søknad om plangodkjenning av lokaler og uteområder

2. Driftsgodkjenning

Når barnehagen/skolen har oppstartsdato klar, skal Miljøenheten kontaktes (per telefon eller e-post), slik at det kan avtales dato for tilsyn. Ved tilsynet vurderes virksomhetens drift og internkontrollsystem opp mot forskriftens bestemmelser.  Når eventuelle avvik funnet ved tilsynet er rettet, kan virksomheten gis endelig godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Godkjenning av familiebarnehager 

Ved godkjenning av familiebarnehager har Miljøenheten tett samarbeid med Fagenhet for oppvekst og utdanning, som godkjenner barnehager etter barnehageloven. Er du interessert i å starte familiebarnehage anbefaler vi først å ta kontakt med fagenheten.

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager - varslingsplikt til tilsynsmyndigheten 

Når det skjer ulykker og nestenulykker av noe alvorlighet på en barnehage eller skole, skal ledelsen sende melding om dette til tilsynsmyndigheten (Miljøenheten).

Skoler og barnehager - varsling av alvorlige hendelser

Byggearbeider ved skoler og barnehager og forholdet til Miljøenheten som tilsynsmyndighet 

Med henvisning til forskriftens § 5 ber kommunens Miljøenhet om å få melding dersom:

  • byggearbeider skjer samtidig med barnehage-/skoledrift i lokalene
  • dette er byggearbeider som kan gi miljø-/helsepåkjenninger i form av blant annet støy, rystelser og støv, samt sikkerhetsmessige utfordringer eller dårlig inneluft og som varer mer enn uke


Miljøenhetens meldingsbrev om byggearbeider 

Sist oppdatert: 17.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001