Hjem Bygging og graving i forurenset grunn

Bygging og graving i forurenset grunn

Skal du sette i gang bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, må du kartlegge omfanget og betydningen av en eventuell forurensning.

Viser undersøkelsen at det er forurenset, må en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2 godkjennes av kommunens miljøsjef før tiltaket kan settes i gang.

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til forurensningsforskriften kapittel 2, M-820/2017.

Faktaark nr. 63 om håndtering av forurenset grunn beskriver kommunens  praksis ved godkjenning av tiltaksplaner og krav til disponering av masser.

Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn er beskrevet i Miljødirektoratets faktaark M-811/2017.

Målgruppen for informasjonen på denne nettsiden er: 

 • grunneier
 • utbygger
 • tiltakshaver 

Hvor det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset? 

Tiltakshaver er alltid pliktig til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området en skal grave. Eksempler på aktiviteter som kan føre til forurensning i grunnen:

 • industri og virksomhet 
 • områder med utfyllinger eller tilkjørte forurensede masser 
 • byjord (jord i byene er brukt og gjenbrukt mange ganger Den består av bygningsrester, brannrester, husholdningsavfall, industriavfall, tilkjørte gravemasser og lokal naturlig jord) 
 • tidligere avfallsdeponier 
 • branntomter

Som en hjelp til å vurdere forurensningssituasjonen har kommunen laget et aktsomhetskart for forurenset grunn

Miljødirektoratets database Grunnforurensning inneholder også informasjon om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Her ligger tiltaksplaner, vedtak og sluttrapporter til lokalitetene tilgjengelig. Grunnforurensning oppdateres fortløpende med nye opplysninger om lokaliteter etter hvert som de oppdages og meldes til forurensningsmyndigheten.

Miljødirektoratet har laget en oversikt over mulige forurensninger som kan ligge i grunnen etter ulike typer bransjevirksomhet, den finner du på Miljødirektoratets faktaark M-813/2017.

Undersøkelser

Er det grunn til å tro at det aktuelle området er forurenset, må det gjøres undersøkelser. Alternativt må dokumentasjon på at eiendommen ikke er forurenset forelegges kommunens miljøsjef.

Områder som er markert i aktsomhetskartet, skal alltid undersøkes.

I områder som ikke er markert i aktsomhetskartet, må tiltakshaver gjøre en selvstendig undersøkelse av eiendommens historie for å avklare om det er behov for grunnundersøkelser. En må være spesielt oppmerksom på tidligere virksomhet som håndverk og industri, gartneri, avfallsdeponi, verksted og bensinstasjoner, samt bygningsavfall, fyllmasser og branner. Disse aktivitetene kan ha medført at grunnen er forurenset. 

Dersom en naboeiendom er markert som forurenset, kan det også være grunn til å tro at din eiendom er det.

Til å foreta undersøkelser, må du benytte konsulent med faglig kompetanse på grunnforurensning. Undersøkelser av jorden skal være utført i samsvar med Norsk Standard NS-ISO 10381-5 og veileder om helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009, utgitt av Miljødirektoratet.

Tiltaksplan og søknad

Der det påvises forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan etter forurensningsforskriftens kapittel 2. Kapitlet redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har tilstrekkelig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført. Om det ikke er noen grunn til å tro at området er forurenset, må det ikke utarbeides en tiltaksplan.

Tiltaksplanen sendes sammen med søknadsskjema:

Dette søknadsskjemaet sendes automatisk til Miljøenheten i kommunen for godkjenning. Tiltaksplanen kan også sendes sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig. Søker er da ansvarlig for at obligatorisk informasjon, som etterspørres i søknadsskjema, følger søknaden. Miljøenheten har inntil fire ukers saksbehandlingstid på godkjenning av tiltaksplaner. Saksbehandlingstiden gjelder fra vi har mottatt komplett søknad.  

Før Miljøenheten godkjenner tiltaksplanen, må tiltakshaver registrere lokaliteten i Miljødirektoratets database Grunnforurensning. I tillegg til de obligatoriske feltene, må følgende som et minimum legges inn i databasen:

 • forurenset område i tråd med tiltaksplanen. En lokalitet kan bestå av flere separate områder med flere påvirkningsgrader og typer arealbruk.

 • arealbruk

 • rapporter

 • notat med en kort beskrivelse av forurensningen.

Veiledning for bruk av databasen finner du under "Hjelp" på startsiden for databasen.

Mer informasjon om håndtering av rene masser og forurenset grunn er gitt i Trondheim kommunes faktaark:

Gebyrsatser 

Bystyret har vedtatt følgende saksbehandlingsgebyrer for 2019 knyttet til terrenginngrep i forurenset grunn:

 
Terrenginngrep  Gebyrsats 2019 i NOK
Enkel sak  10 414
Middels sak:   20 890
Komplisert sak:   31 313
Svært komplisert sak:   41 830

Gebyrsatsene er vedtatt etter forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Saksbehandlingsgebyret settes etter en helhetsvurdering av tiltakets omfang og kompleksitet. Dersom tiltaksplanen har flere mangler, vil dette eksempelvis øke saksbehandlingsgebyret. Hastesaker får et høyere gebyr enn saker som følger vanlige saksbehandlingsregler.

Saksbehandlingstid 

Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig, samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen fire uker, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Varsling av berørte

Kommunen kan bestemme at tiltakshaver skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet.

Sluttrapportering

Tre måneder etter at terrenginngrepet er avsluttet, skal det sendes en sluttrapport for forurenset grunn til Miljøenheten. Sammen med sluttrapporten skal Trondheim kommunes skjema for denne sendes inn:

Innholdet i sluttrapporten framgår av skjemaet og godkjenning av tiltaksplanen.

Miljøenheten går gjennom sluttrapportene fortløpende ved kvalitetssikring av databasen Grunnforurensning. I tillegg blir et utvalg av sluttrapportene kontrollert i dokumenttilsyn inneværende år.

Klagemulighet 

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Endelig klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det.

Mer informasjon 

Sist oppdatert: 13.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001