Hjem Digitalt førstevalg

Digitalt førstevalg

Kontakt Digitalt førstevalg

Se kart

Veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune.

Vi har alle behov for tjenester fra kommunen i løpet av livet. Fra det første hjemmebesøket fra helsesøster etter fødselen, barne- og ungdomstiden i barnehage og skole, som boligeier, som aktiv i idrett og frivillighet, som pårørende, som pleietrengende eller som engasjert i byen vår. Som innbygger vil vi at kontakten med det offentlige skal være enkel, sikker og smidig.

Digitalt førstevalg

Program for Digitalt førstevalg er opprettet for at Trondheim kommune skal nå målet om et "digitalt førstevalg" - at samhandling digitalt skal være innbyggernes og næringslivets førstevalg. 

Formålet med programmet er å sikre at kommunen utvikler gode digitale tjenester til innbygger og næringsliv på en effektiv måte og med en optimal bruk av ressurser.  Programmet samordner og koordinerer derfor digitaliseringsprosjekter mot innbygger/næringsliv og relaterte aktiviteter. For å lykkes med de digitale tjenestene legger programmet vekt på tilnærme seg digitaliseringsarbeidet med utgangspunkt i brukeren, fokus på sikkerhet, personvern og gjennom å vurdere hele verdikjeden. I tillegg legger vi vekt på å tilrettelegge for en helhetlig og moderne tjenesteorientert arkitektur.

Programmet er en gjennomføringsorganisasjon, det vil si at programmet hjelper til med å gjennomføre prosjektene til riktig kostnad, til riktig tid og med god nok kvalitet. Programmet har som mål å utnytte felles ressurser best mulig gjennom koordinering av digitaliseringsprosjektene.

Programmet samordner frikjøp, rekruttering og innleie av kompetente medarbeidere og prosjektledere. Programmet sørger for relevant verktøy og rutiner og deler “beste praksis”. Programmet bidrar til at aktuelle lover og retningslinjer, anbefalinger og kvalitetskrav er godt kjent og etterleves, eksempelvis brukermedvirkning, universell utforming, gevinstrealisering, sikkerhetsarkitektur, nasjonale standarder og forvaltningsregler. Programmet følger en helhetlig og tjenesteorientert arkitektur.

Pågående prosjekter:

 logo DF

Min Side

Gjennom prosjektet Min side legger Trondheim kommune forutsetninger for å tilby gode digitale tjenester til innbygger og næringsliv.

Her vil du som innbygger få tilgang til et utvalg tjenester. Blant annet kan man finne sine fakturaer, bygge- og delesaker og oversikt over digital post fra kommunen.

minside.trondheim.kommune.no

Mer om Min side:

Innlogget i Min side skal brukeren få innsyn i digital kommunikasjon med kommunen, og informasjon om kundeforhold, saker, korrespondanse med mer. I starten vil Min side bare kunne tilby noen få innsynstjenester, men mer funksjonalitet vil komme i kjølvannet av kommunens pågående og framtidige digitaliseringsprosjekter.

Konseptskisse:

Prosjektleder: Pål Sommerseth

eBygg – byggesak på nett

Trondheim kommune etablerte i mai 2015 et prosjekt som skal sørge for effektiv, digital byggesaksbehandling i kommunen. Hensikten er å legge til rette for raskere saksbehandling med høyere kvalitet, samt at innbygger skal kunne utforme og levere byggesøknaden via nett.

Mer om e-Bygg:

Fagsystemet leveres av Tieto og gikk i drift mai 2017. Det henter inn registrert informasjon fra sentrale register, slik som Matrikkelen (bygnings- og eiendomsinformasjon), kart, byggesaksarkiv, Folkeregisteret (person- og adresseinformasjon), Enhetsregisteret (selskapsinformasjon), sentralt godkjenningsregister med mer. 

 e-byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har laget en felles tjenesteplattform rettet mot leverandører av blant annet webportaler for digitale byggesøknader. Fagsystemet vil ila. 2019 kunne motta søknader fra de eksterne eByggesøknadsløsningene som er under stadig utvikling i markedet. Disse løsningene skal gi god veiledning i hvordan byggesøknaden skal fylles ut, slik at kvaliteten på mottatte søknader heves.

Kontaktpersoner: Kevin Carr.

Eiendomsavgifter

Prosjekt Eiendomsavgifter skal legge til rette for gode digitale tjenester for innbygger og næringsliv som eier eiendom i Trondheim kommune.

Mer om Eiendomsavgifter

Dette inkluderer å etablere en digital tjeneste for registrering av vannmåleravlesning og muligheter for digital booking av tidspunkt for utskiftning av vannmåler. Samtidig legges det til rette for at innbygger og næringsliv skal få informasjon og oversikt over tjenestene og avgiftene knyttet til sin eiendom via Trondheim kommunes «Min side». Dette innebærer informasjon som registrert vannmåler, vannforbruk og tilhørende vann- og avløpsgebyrer, informasjon om eiendomsskatt og hvordan hvordan skattetaksten for eiendommen er beregnet. Prosjektet legger også til rette for mer effektiv saksbehandling og en rekke automatiserte prosesser som skal bidra til en effektiv administrasjon av eiendomsavgiftene.

For å etablere disse tjenestene skal prosjektet anskaffe og innføre et nytt forsystem for håndtering av eiendomsavgifter som i større grad understøtter arbeidsprosessene og helt eller delvis automatiserer mange av dagens manuelle prosesser. Videre jobber prosjektet med utredning av en ny løsning for digital dialog med entreprenører og rørlegger om private vann- og avløpsanlegg som skal heve kvaliteten på de tjenestene innbygger og næringsliv mottar. Prosjektet skal også se på hvordan data fra smarte vannmålere kan brukes for å gi økt kontroll og proaktiv oppfølging og planlegging av kritisk infrastruktur for innbyggerne.

Prosjektet involverer både Kart- og oppmålingskontoret og Trondheim Bydrift. Konseptfasen startet i november 2016 og anbefalt konsept ble godkjent i april 2017. Plan for gjennomføring av prosjektet ble godkjent i desember 2017 og prosjektet vil ha første leveranse i høsten 2018 og siste leveranse i begynnelsen av 2021.

Prosjektleder: Trond Utne.

Digitale Planprosesser

Digitale planprosesser er et prosjekt som ble satt i gang i den hensikt å anskaffe ny saksbehandlingsløsning for plan jamfør plan og bygningsloven, og bidra til økt medvirkning for offentlige instanser, innbyggere og andre berørte parter. I tillegg er det behov for å gi bedre støtte til beslutningstakere i planprosessen.

Mer om DigiPlanprosesser

Prosjektet ble initiert i 2016, og følger Difis prosjektveiviser i hht Trondheim kommunes retningslinjer. Prosjektet er (september 2018) i planleggingsfasen, og har som målsetning for 2018 å velge en (eller flere) leverandører for etablere ny saksbehandlingsløsning for plan, og videreutvikle medvirkningsprosessen. Prosjektet vil etter planen avsluttes første halvdel 2020.

Prosjektet er koordinert og samarbeider med KS sitt initiativ ePlansak, og vil sannsynligvis bli en av pilotkommunene i henhold til disse kravene. Byplankontoret har det faglige eierskapet og ansvaret i prosjektet, mens prosjektleder og prosjektet som sådan er organisert under Program for digitalt førstevalg.

 Prosjektleder: Odd Morten Sveås.

Oppvekstadministrativt system (OAS)

Dagens systemstøtte for administrative oppgaver innen skolesektoren i Trondheim kommune dekkes av et skoleadministrativt system (SAS) kalt Extens. Dette systemet fases nå ut av leverandøren. I tillegg går avtalen i forhold til det administrative systemet for barnehage ut i 2018. Trondheim kommune jobber nå med anskaffelsen av et nytt system, med kontraktsinngåelse mars/april 2018.

Den andre anskaffelsen som håndteres av prosjektorganisasjonen er anskaffelse av systemstøtte for spesialpedagogikk i kommunen. En forventer å utlyse en markedsdialog angående dette i 2.kvartal 2018.

Mer om OAS

Typiske oppgaver som håndteres i et skoleadministrativt system er skoleopptak, opprettelse av grupper, administrasjon av elever og ansatte i skolen, planlegging av skolerute, administrasjon av fagtilbud og karakterer, søknad og tildeling av SFO-plass og så videre. Hvis vi i tillegg inkluderer administrative oppgaver for søknad og tildeling av barnehageplass, innplassering av barn på avdelinger og grupper, søskenmoderasjon osv. vil det nye systemet kunne dekke hele oppvekstområdets behov. Et oppvekstadministrativt system har tette knytninger til læringsplattformen IST-læring, den digitale Meldeboka og HR-portalen.

I anskaffelsen av systemstøtte for spesialpedagogikk ønsker man å inkludere arbeidet i og mot PPT slik at man får et helhetlig system for oppvekstsektoren. Bakgrunnen for at man har valgt å dele opp anskaffelsen er at løsningene som fantes dekket enten behovene til skole/barnehage eller til PPT, men var mangelfull i forhold til samhandling mellom instansene, samt at løsningene ikke dekket behovene til sentral oversikt over vedtak, ressursbruk og sakkyndige vurderinger.

Ståsted i dette arbeidet er at vi:

 • Utforsker behov, slik at vi er tydelige på hvor vi skal
 • Kartlegger markedet, slik at vi vet hva vi kan be om
 • Avklarer interne og eksterne finansieringskilder (herunder Innovasjon Norge)
 • Inviterer til et bredt (kommunalt) samarbeid for å få dette til

Kontaktperson: Jomar Estenstad.

DigiBarnevern

Anskaffelse av nytt fagsystem til kommunalt barnevern

Trondheim kommune igangsatte høsten 2015 et prosjekt med målsetning om å anskaffe nytt fagsystem for barnevernet i Trondheim. Dette til dels som følge av en kartlegging gjort i 2014 som viste at Trondheim kommunes IT-løsning ikke levde opp til forventninger og behov hos barnevernet. I løpet av 2016 konkluderte prosjektet med at det ikke finnes adekvate IT-løsninger i markedet og at det er behov for ny utvikling på området. Samme år ble det etter en utredning og anbefaling fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utført et eget forprosjekt som utredet ulike alternativer for fremtidig digital forvaltning i barnevernet.

Høsten 2016 ble det nasjonale DigiBarnevern-initiativet startet med deltakere fra Kommunenes Sentralforbund (KS), Bufdir og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker (med Lørenskog som observatør). I perioden 2016-2018 var prosjektet gjennom en konsept- og planleggingsfase, hvor realiseringsstrategier og leveranser ble definert. I 2019 startet arbeidet med å gjennomføre en offentlig anskaffelse for å velge en leverandør som sammen med kommunene skal utvikle et nytt fagsystem for kommunalt barnevern.

 

 Mer om DigiBarnevern

DigiBarnevern er i dag organisert i to prosjekter som samarbeider for å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet. Bufdir er ansvarlig for det statlige prosjektet, mens KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Asker sammen er ansvarlige for det kommunale prosjektet. 

Innføringen av det nye fagsystemet vil starte i Trondheim kommune, anslagsvis i perioden 2022-2023, etterfulgt av de resterende DigiBarnevern-kommunene og deretter eventuelle andre kommuner som ønsker å anskaffe fagsystemet. Innføringen vil medføre en del endringer og omstillinger i arbeidsmetode som kan gi betraktelige gevinster i form av:

 • Bedre kvalitet i saksbehandling og oppfølging

 • Raskere behandling og mer rettidige beslutninger

 • Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og familier

 • Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all saksbehandling

 • Effektiv og god utnytelse av samfunnets ressurser

 • Mer fornøyde ansatte i barnevernet

I tillegg til det nye fagsystemet for ansatte i barnevernet, jobbes det med følgende delprosjekter:

 • Innbyggertjenester, som skal legge til rette for bedre samarbeid mellom barn, foreldre og kommunalt barnevern gjennom å muliggjøre toveiskommunikasjon og innsyn i egen sak på KS Min Side.
 • Nasjonal portal for bekymringsmeldinger som vil være en digital portal hvor privatpersoner og offentlige ansatte kan sende bekymringsmeldinger til riktig barnevernstjeneste på en enkel, rask og sikker måte.
 • Barnevernfaglig kvalitetssystem (BFK) som vil være et felles nasjonalt rammeverk som skal gi ansatte i barnevernet systematisk og kvalitetssikret faglig støtte til utøvelse av barnevernfaglig praksis.
 • Rapporteringsbank og begreper vil legge til rette for mer effektiv rapportering av data, samt sikre en enhetlig definisjon av viktige barnevernfaglige begreper, for å sikre bedre og mer effektiv rapportering fra kommunene til myndighetene.
 • Informasjonsmodell og meldingsformater  som skal sikre god digital samhandling gjennom deling og utveksling av informasjon på tvers av delprosjekter, systemer og tjenester i barnevernet. 

For mer informasjon om prosjektet, gå til KS sine nettsider.  

Kontaktpersoner:

Tommy Engvik, prosjektleder
Geir Hauso, fagressurs barnevern

Digitale politikere

"Digitale politikere - rett på sak" er et prosjekt igangsatt av bystyresekretariatet i Trondheim kommune. Prosjektets formål er å inngå en avtale med en leverandør som Trondheim kommune kan samarbeide tett med for å utvikle, drifte og vedlikeholde en digital løsning som forenkler og automatiserer tungvinte manuelle operasjoner i forbindelse med gjennomføring av møter i folkevalgte organer. Det brukes i dag for mye ressurser på manuelle operasjoner, samt stadig opprydding og feilretting.

Mer om Digitale politikere

Løsningen skal inneholde funksjoner innenfor dokument- og informasjonshåndtering, men også en rekke “møtetekniske” funksjoner, samt en “min side”- løsning for politikere. I tillegg skal løsningen tilby et brukergrensesnitt for administrator som blant annet gjør det mulig å ta ut rapporter og statistikk basert på data som produseres i løsningen.

Samfunnsmessige gevinster skal oppnås ved at lokaldemokratiet og den politiske styringen av kommunen blir styrket. Mer effektive og velfungerende møter i folkevalgte organer styrker tilliten til politiske beslutninger, og gir økt kvalitet på beslutningsprosessen og på de beslutningene som blir tatt.

Ressursmessige gevinster skal oppnås ved at administrasjonen av den politiske beslutningsprosessen blir mer effektiv. Tungvinte manuelle operasjoner, ”tidstyver” og feilkilder i dagens system blir redusert. Både administrasjonen, sekretariatet og de folkevalgte får bedre arbeidsbetingelser. Prosjektet vil frigjøre tid til å styrke kvaliteten på sekretariatets kjerneoppgaver.

Løsningen/-ene skal utvikles og testes i første halvår 2018 og innføres fullt ut siste halvår 2018. Deretter skal det drives videreutvikling av løsningen til og 2020, samt vedlikehold og drift fram til og med 2023.

Kontaktperson: Ole Kristian Lundereng

Læringsplattform (LMS)

En digital læringsplattform (LMS, Learning Management System) er et system som brukes i skolen som et lærings- og kommunikasjonsverktøy. Gjennom et slikt system kan lærere distribuere læringsmateriell til sine elever, gjøre underveisvurderinger og gi elevene tilbakemelding på innlevert arbeid, utarbeide og gjennomføre prøver osv. Elevene har tilgang til sine uke-/periodeplaner via læringsplattformen, kan levere oppgaver enkeltvis og i grupper, gjennomføre prøver, og ha oversikt over sine resultater der.

Mer om LMS

Trondheim kommune tok i bruk de første delene av læringsplattformen IST Læring og Google Classroom høsten 2016. Til skolestart høsten 2017 forventes hele plattformen å være ferdigstilt.

Innføring av ny læringsplattform er et prosjekt i Trondheim kommunes Program for Digitalt førstevalg. Tjenesten eies og forvaltes av Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Kontaktperson: Jomar Estenstad

Digital Aktivitetskalender

Trondheim kommune tilbyr introduksjonsprogram for nyankomne utlendinger etter Introduksjonsloven. Prosjektet skal levere et nytt system for å gjøre timeplan og fraværsregistrering digitalt for deltakere i introduksjonsprogrammet, og i større grad tilvenne deltakerne en hverdag med digitale kommunikasjonsplattformer for skole- og arbeidsliv.

Mer om Digital Aktivitetskalender

Den digitale kommunikasjonen mellom tilbydere og deltakere i programmet har vært sporadisk, og administrasjon og koordinering av tilbudet er ressurskrevende og består i stor grad av manuelle prosesser. Dette fører blant annet til at deltakerne har liten mulighet til å holde seg oppdatert om egen hverdag og aktivt ta ansvar for egen kvalifisering.

Arbeidet med Digital Aktivitetskalender utforsker nye muligheter til å implementere digitale løsninger i introduksjonsprogrammet, samt hvordan Trondheim kommune kan jobbe med rammeverket for slik implementering - Personvern, brukersentrert tjenestetilbud og tilvenning til norsk språk og digital offentlighet.

Kontaktperson: Ole Martin Bøe Stokke

Salgs,- serverings- og skjenkebevilling

Eierskapsenheten v/skjenkegruppa i Trondheim kommune ivaretar at lovkravene som følger av alkohol- og serveringslovgivningen overholdes, og har ansvar for behandling av alle salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger i Trondheim kommune.

Mer om Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Dagens prosesser består av mye manuell og tungvint håndtering for å kunne ivareta de lovpålagte oppgavene. Det er derfor igangsatt et prosjekt som skal levere digitale, enklere og mer effektive løsninger for

 • søknadsprosess i forbindelse med faste bevillinger og enkeltanledninger
 • innrapportering og fakturering av omsetning
 • håndtering av kunnskapsprøver
 • kontroll av salgs- og skjenkesteder
 • rapportering til offentlige myndigheter. Prosjektet startet opp i januar 2018 og er planlagt å vare ut 2019.
  Prosjektleder Berit Anne Hauknes
  Juridisk rådgiver Hilde Ringard
  Fagressurs Lillian Winterthun

IT-støtte for idretten

Prosjektet skal realisere IT-støtte til idrettshaller og andre kommunale utleielokaler for registrering av faktisk bruk, og ev. frigjøring av tid som ikke skal benyttes.

Mer om IT-støtte for idretten

I Trondheim kommune er det gratis hall og baneleie for idrettslag. Det er stor etterspørsel etter halltid, både blant organisert og ikke-organisert idrett. I dag er ordningen basert på tillit til at lagene melder fra når de av ulike grunner ikke bruker tildelt tid i haller og gymsaler, men det er mye ledig tid som ikke blir innmeldt. Faktisk bruk av halltid registreres ikke noe sted.

Trondheim kommune bruker også hvert år store beløp på å kjøpe tid i fylkeskommunale og private haller og drifte egne haller, men mangler oppdatert informasjon om faktisk bruk av halltid til å gjøre informerte beslutninger om både disponering og kjøp av halltid og drift av egne haller.

Både Trondheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim ønsker at tiden i eksisterende og nye haller blir utnyttet best mulig. Det er derfor ønskelig å etablere et verktøy for registrering av idrettens faktiske bruk av haller, gymsaler og andre idrettsanlegg.

Kommunikasjonen mellom Trondheim kommune og frivilligheten er i tillegg begrenset i dag. Det er vanskelig for TK å nå ut med informasjon, og det kan oppleves som krevende for frivilligheten å vite hvordan man skal kontakte kommunen (hvem og hvor). Prosjektet ser også på mulige tiltak for å forbedre denne kommunikasjonen.

Kontaktperson: Programleder Elin Engen Sotberg Harder

Temaplan IKT, Digitalt førstevalg

 Temaplan 2019 - 2022

Vil du vite mer eller har du en idé? 

Prosjektene vi er i gang med finner du i innholdsmenyen på denne siden. Ønsker du å vite mer, gi innspill eller har du en idé om å forbedre tjenestene til innbygger og næringsliv?  

digitalt.forstevalg@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Digitalt førstevalg, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Programleder Elin Engen Sotberg Harder

E-post: elin.e.sotberg.harder@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 07.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001