Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - plan- og bygningstjenester

Priser - plan- og bygningstjenester

Hvert år vedtar Bystyret prisene for saksbehandling av plan- og bygningstjenester.

A. Generelt

A1 Grunnlag

Gebyr etter dette regulativet uttrykker kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan‐ og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven. For behandling av begjæring om seksjonering innkreves gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr.

I tillegg til gebyrer etter dette regulativ vil det i forbindelse med en søknad blant annet kunne bli innkrevd tilknytningsavgift for vann og/eller kloakk, samt innkrevd gebyrer på vegne av andre offentlige myndigheter, slik som blant annet tinglysingsgebyr.

A2 Gyldighet

Regulativet gjelder fra 01.01.2019. Med mindre annet fremgår nedenfor, beregnes gebyrene etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottar søknad/rekvisisjon.

For endringssøknad/igangsettingssøknad osv. legges til grunn det til enhver tid gjeldende regulativ. Dette gjelder uavhengig av om rammetillatelsen er gebyrbelagt etter eldre regulativ.

For forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer beregnes gebyret etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag.

A3 Betalingsplikt og timesatser

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

For plansaker skal det avtales i oppstartsmøte hvem som skal betale gebyret og om det skal gis fratrekk fra satsene, jf. kapittel C.

For søknader/arbeider som ikke dekkes av de vedtatte satser eller når arbeidet krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller og lignende kan gebyret beregnes etter medgått tid.

Øvrig arbeid som kommunen skal forestå etter plan‐ og bygningslovgivningen faktureres etter medgått tid.

Følgende timesatser benyttes når gebyret beregnes etter medgått tid:
For arbeider i marken betales 2 720 kroner pr. time og for kontorarbeid 1 460 kroner pr. time. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.

A4 Betalingsfrist

Gebyret skal betales 30 dager etter mottak av faktura. Etter forfall oversendes kravet til innfordring for rettslig inndriving, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav. Ved for sen betaling kan det kreves forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling.

A5 Tilleggsgebyr

Kommunen kan kreve tilleggsgebyr dersom det inngås avtale om bundet fremdrift. Dersom det av kapasitetsmessige hensyn ikke er mulig å inngå avtale om bundet fremdrift med alle søkere som ber om det, avgjør kommunen hvilke saker som gis prioritet.

A6 Forhøyet gebyr

Innsendte søknader som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav eller nødvendig dokumentasjon i henhold til kommunens veiledningsskriv, kan medføre forhøyet gebyr. Beregningen gjøres med grunnlag i det merarbeid dette representerer, jf. timesatser i punkt A3.

A7 Uaktuell sak

Dersom en søknad om tiltak, søknad om fradeling eller planforslag trekkes skriftlig før vedtak fattes, faktureres det etter medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

A8 Avbrutt sak

Saker og planforslag som avsluttes på grunn av manglende komplettering av søknadsmateriale faktureres etter medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

For avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering faktureres etter punkt E2.

A9 Urimelig gebyr

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen i den enkelte sak der gebyret er hjemlet i plan‐ og bygningsloven § 33‐1.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

A10 Klageadgang

Kommunens avgjørelse av søknad om nedsettelse eller frafall av gebyr er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.

A11 Oppsplitting av saker

I de tilfeller der det er forhold på søkers side som fører til at kommunen får merarbeid som følge av oppsplitting av saker, kan det kreves tilleggsgebyr for merarbeidet. Dette faktureres etter medgått tid, i henhold til timesatser i punkt A3.

A12 Udekket krav

Kommunen kan kreve forskuddsbetaling av behandlingsgebyrene knyttet til det enkelte omsøkte tiltak.

Kommunen kan sette som vilkår før tillatelse gis, at behandlingsgebyret i saken er innbetalt.

Dersom kommunen har et forfalt ubetalt behandlingsgebyr overfor tiltakshaver/søker, kan kommunen kreve at gebyret innbetales før samme aktør får videre vedtaksbehandling i samme eller ny sak.

A13 Avslag

Dersom en søknad om tiltak avvises eller avslås, eller søknad om fradeling avslås, betales 75 % av gebyret. Private planforslag som vedtas ikke lagt ut til offentlig ettersyn faktureres fullt ut i henhold til gebyrregulativets punkt C.

A14 Dispensasjoner

For dispensasjon fra én enkelt bestemmelse gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes et gebyr på 5 270 kroner.

For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven, beregnes gebyr pr. dispensasjon.

I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid i henhold til timesatser i punkt A3.

B. Byggesaker

B1 Beregningsgrunnlag

Er gebyrberegningen avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet (BRA), slik det er registrert i matrikkelen. Arealet avrundes nedover til nærmeste m².

B2 Gebyrsatser

B2‐1 Satsene
For oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av varige eller midlertidig bygninger, konstruksjon eller anlegg, samt bruksendringer benyttes følgende satser:

For tiltak med bruksareal fra ‐ til: 
0 ‐ 10 m²: 2 650 kroner
11 ‐ 30 m²: 4 800 kroner
31 ‐ 50 m²: 6 740 kroner
51 ‐ 100 m²: 13 520 kroner
101 ‐ 150 m²: 20 750 kroner
151 ‐ 300 m²: 29 190 kroner

For bruksareal over 300 m² betales et gebyr på 70 kroner pr. m², i tillegg til satsene ovenfor, i utgangspunktet begrenset til 1 500 000 kroner. Kommunen kan likevel gebyrlegge utover 1 500 000 kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 1 500 000 kroner skulle tilsi.

Dersom det sendes inn en søknad med flere like prosjekterte bygg knyttet til samme prosjekt, ilegges gebyr på følgende måte: 
Gebyret beregnes ved at det totale areal av byggene legges sammen. Når arealet på samlet bygg overstiger 300 m², betales et gebyr på 70 kroner pr. m². Byggesakskontoret avgjør hvilke bygg som er å anse som like i forhold til byggesaksbehandlingen.

Dersom det sendes inn flere søknader med like bygg over tid, slik at man ikke oppnår besparelser i saksbehandlingstiden, vil gebyret beregnes etter bruksareal etter satsene over. Det vil i disse tilfeller ikke bli reduksjon i gebyret.

For plasthaller/ridehaller samt midlertidige boligrigger beregnes gebyr etter 50 % av satsene over.

B2‐2 Igangsettingstillatelse
For hver søknad om igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse betales et gebyr på 3 620 kroner.

B2‐3 Nye boenheter
For hver ny boenhet, utover de eksisterende, betales et gebyr på 2 890 kroner.

B2‐4 Bruksendring
For behandling av søknad om bruksendring betales 50 % av satsene i punkt B2, men uansett ikke mindre enn 2 400 kroner.

B2‐5 Søknad om plassering av leskur og avfallscontainer
For slike tiltak betales et gebyr på 1 090 kroner pr. tiltak.

B2‐6 Byggegrense mot offentlig veg
For behandling av søknad om å bygge nærmere offentlig veg enn avstandsgrensen i vegloven i uregulert område betales et gebyr på 5 230 kroner. Det betales kun gebyr hvis tillatelse gis.

I regulert område betales det gebyr for dispensasjonsbehandlingen, jf. punkt A14.

B2‐7 Øvrige tiltak
For øvrige tiltak etter plan‐ og bygningsloven betales et gebyr på 2 400 kroner pr. tiltak.

B2‐8 Skorstein
For rehabilitering, oppføring og riving av skorstein betales et gebyr på 2 230 kroner.

B3 Riving av tiltak

B3‐1 Mindre bygninger som garasje/uthus/bod: 2 400 kroner
B3‐2 Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus o.l.: 5 090 kroner
B3‐3 Andre bygninger inntil 5 etasjer: 9 670 kroner
B3‐4 Andre bygninger over 5 etasjer: 12 070 kroner

For øvrige rivingstiltak beregnes gebyret etter medgått tid, jf. punkt A3.

B4 Skilt og reklameinnretning

For søknad om oppsetting av skilt og reklameinnretning betales et gebyr pr. bygning eller hvis det ikke gjelder bygning, pr. skilt eller reklameinnretning på 2 650 kroner.

For samlet skiltplan for større bygg betales et gebyr på 6 040 kroner.

Det betales ikke gebyr for skilting som omsøkes samtidig med utvendig ombygging.

B5 Anlegg og lignende

For behandling av søknad om anlegg av veg, parkeringsplass, landingsplass samt idrettsanlegg o.l. betales gebyr etter det areal disse utgjør med: 
Inntil 500 m²: 4 970 kroner
Fra 500 til 1000 m²: 9 900 kroner
Over 1000 m²: 19 400 kroner

For behandling av søknader om kommunaltekniske anlegg (eksempelvis ledningsanlegg og veganlegg) betales et gebyr på 12 060 kroner.

B6 Vesentlig terrenginngrep

For vesentlig terrenginngrep betales gebyr etter det areal disse utgjør med: 
Inntil 500 m²: 4 970 kroner 
Fra 500 til 1000 m²: 9 900 kroner 
Fra 1000 til 5000 m²: 19 400 kroner 
Over 5000 m²: 29 190 kroner

Kommunen kan likevel gebyrlegge utover 29 190 kroner i henhold til regulativets punkt A3 hvor kommunen står overfor mer tidkrevende saker enn 29 190 kroner skulle tilsi.

B7 Bygningstekniske installasjoner

For søknad om oppføring, endring eller reparasjon av ventilasjonsanlegg, vann- og avløpsanlegg, heis, varme- og kjøleanlegg, private avløpsanlegg o.l. betales et gebyr på 4 970 kroner.

B8 Driftsbygninger i landbruket

For søknader om driftsbygning i landbruket betales 50 % av satsene i punkt B2‐1.

B9 Revidert søknad

For mindre revisjoner av søknad etter avslag betales 25 % av hovedsatsen i punkt B2. Søknaden regnes som revidert dersom den blir fremsendt innen 4 uker etter at avslaget er mottatt. Byggesakskontoret avgjør hva som er å anse som en mindre revisjon/endring og hva som er å anse som en ny søknad.

Utvides arealet, betales i tillegg gebyr for det nye arealet beregnet etter satsene i punkt B2‐1. Reduseres arealet, skjer ingen nedsettelse av fastsatt gebyr.

B10 Ansvarsrett

For søknad om ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, eller søknad om godkjenning i tiltaksklasse 1 for foretak som ikke oppfyller formalkravene, betales et gebyr ved godkjenning på 2 630 kroner.

B11 Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse

Utstedelse av ferdigattest er i utgangspunktet inkludert i byggesaksgebyret, men arbeidskrevende saker kan gebyrlegges etter medgått tid, jf. punkt A3.

Utstedelse av midlertidig brukstillatelse gebyrlegges med 2 170 kroner. Arbeidskrevende saker kan gebyrlegges etter medgått tid, jf. punkt A3.

B12 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling

Bygningssjefen kan rekvirere sakkyndig bistand for gjennomføring av kommunens tilsyn med tiltaket og annen nødvendig bistand i saksbehandlingen. For slik bistand kan kommunen kreve et gebyr for konsulentutgifter etter medgått tid, jf. punkt A3. Gebyret belastes tiltakshaver.

B13 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan- og bygningsloven 

For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan‐ og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med ramme‐ og/ eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid i henhold til medgått tid, jf. punkt A3 og minimum 5 450 kroner.

Gebyret skal belastes den ansvarlige.

Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker.

Gebyret kan vurderes nedsatt på samme vilkår som i regulativets punkt A9.

B14 Tilsyn

Av byggesaksgebyret skal anslagsvis 10 % dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf. plan‐ og bygningsloven § 33‐1.

C. Plansaker

Alle planforslag, herunder forslag til reguleringsendringer, gebyrlegges. Det skal avtales i oppstartsmøtet hvem som skal betale gebyret, vanligvis er dette tiltakshaver, og om det skal gis fritak eller reduksjon av gebyret på grunn av samfunnsinteresser eller andre forhold. Gebyr for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved første gangs behandling.

C1 Beregningsgrunnlag

Beregningsgrunnlaget er summen av planområdets areal og bebyggelsens areal. Både planlagt bebyggelse og eksisterende bebyggelse medregnes, men bebyggelse som forutsettes revet medregnes ikke. Det skal betales gebyr for arealer både over og under terreng, dette gjelder også areal som ikke skal medregnes i grad av utnytting. Maksimalt tillatt utnyttelse i innsendt komplett plan legges til grunn for beregningen.

C2 Gebyrsatser for planareal

C2‐1 arealer under 250 m²: 34 680 kroner
C2‐2 fra 250 m² til 2 000 m²: 68 260 kroner
C2‐3 fra 2 000 m² til 5 000 m²: 113 300 kroner
C2‐4 over 5 000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m² på: 4 540 kroner
C2‐5 over 20 000 m² beregnes et tillegg pr. påbegynt 1 000 m² på: 1 100 kroner
C2‐6 regulering av ny eller flyttet atkomst: 8 800 kroner

C3 Gebyrsatser for bebyggelsens areal

C3‐1 eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA: 900 kroner
C3‐2 planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA: 1 590 kroner
C3‐3 eksisterende bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10 000 m²: 590 kroner
C3‐4 planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m² BRA ved arealer over 10 000 m²: 900 kroner

C4 Gebyr for reguleringsendringer

Reguleringsendringer gebyrlegges med 60 % av satsene i punkt C2 og punkt C3, jf. punkt C1.

C5 Tilleggsgebyr ved endring av planforslag

Dersom forslagsstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det er innsendt for behandling, ilegges det et tilleggsgebyr på 25 % av beregnet gebyr.

C6 Tilleggsgebyr for reguleringsplaner med konsekvensutredning

For behandling av plan med konsekvensutredning, skal det betales tilleggsgebyr for konsekvensutredningsdelen som tilsvarer 30 % av samlet gebyr for reguleringsplanen, jf. punkt C1.

D. Delesaker

For opprettelse og endring av eiendom benyttes følgende satser:

D1‐1 Deling som ikke strider mot plan‐ og bygningsloven eller reguleringsplan: 5 900 kroner
D1‐2 Deling som etter D1‐1, fra og med parsell 2, pr. parsell: 2 950 kroner
D1‐3 Deling i uregulert strøk eller deling som krever dispensasjon fra
arealplan eller plan‐ og bygningsloven: 22 620 kroner
D1‐4 Deling som etter D1‐3, fra og med parsell 2, pr. parsell: 11 310 kroner
D1‐5 Arealoverføring eller fradeling av tilleggsareal: 5 900 kroner

Gebyret faktureres når vedtaket er fattet. For avslag betales 75 % av gebyrene ovenfor, jf. punkt A13.

Dersom søknad om deling godkjennes, kan oppmålingsforretning utføres i henhold til matrikkelloven. Gebyr etter kapittel D gjelder bare for behandling etter plan‐ og bygningsloven, og et eget gebyr for oppmålingsforretningen kommer i tillegg, se kapittel E i gebyrregulativet.

E. Oppmålingsarbeid

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven § 32, jf. matrikkelforskriften § 16 fastsettes som følger:

E1 Oppretting av matrikkelenhet

E1‐1 Oppretting av grunneiendom, anleggseiendom og festegrunn 
areal fra 0 - 3000 m²: 29 185 kroner
10 % påslag for hver 10. daa over 3000 m², maks 2 x E1-1

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner på samlet gebyr:

• 2 - 5 tomter: 10 % reduksjon
• 5 - 15 tomter: 15 % reduksjon
• 16 og flere: 20 % reduksjon

Hvis forretningen gjelder uteareal til eierseksjon, uregistrert jordsameie, umatrikulert grunn, innløsning av festegrunn og fradeling av hel teig og det avholdes oppmålingsforretning uten oppmøte i marka (kontorforretning), jf. matrikkelforskriften § 40, betales 10 510 kroner pr. enhet.

For opprettelse av anleggseiendommer som gjennomføres kun etter innsendte koordinater (uten måling og merking) gis en reduksjon i gebyret på 30 % av E1-1.

For matrikkelenheter i form av tilleggsareal, fellesareal til eksisterende eiendommer, veggrunn, jernbanegrunn og innløsning av festetomt der oppmålingsforretning må avholdes i marka, beregnes 60 % av punkt E1‐1.

E1‐2 Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, 
gebyr pr. enhet: 5 100 kroner
I tillegg kommer gebyr etter punkt E1-1.

E2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom saken blir trukket etter at oppmålingsforretningen er avholdt, settes gebyret til 60 % av den aktuelle tjenesten i gebyrregulativet.

E3 Grensejustering

E3‐1 Grunneiendom: 60 % av punkt E1‐1
E3‐2 Anleggseiendom: 60 % av punkt E1‐1

E4 Arealoverføring

E4‐1 Grunneiendom: 60 % av punkt E1‐1
E4‐2 Anleggseiendom: 60 % av punkt E1‐1

For areal som er større enn skranken for grensejustering, og det er nødvendig med vedtak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, betales gebyr etter medgått tid, jf. punkt A3.

E5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller kartforretning

For inntil 1 punkt: 4 370 kroner
For overskytende grensepunkt, pr. punkt: 720 kroner

E6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkt: 8 840 kroner
For overskytende grensepunkt, pr. punkt: 720 kroner

E7 Privat grenseavtale

Gebyr for registrering av private grenseavtaler faktureres etter medgått tid, jf. punkt A3.

E8 Betalingstidspunkt

Gebyret kan kreves inn før saken påbegynnes.

E9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

E10 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider: 175 kroner
Matrikkelbrev over 10 sider: 350 kroner

Satsene er fastsatt og reguleres av Statens kartverk.

E11 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt til, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

F. Digitale kart- og eiendomsdata

F1 Kartgebyr for bruk av det tekniske kartverket i plan- og byggesaker

Leveranse av digitale kartdata:
Grunnkart inklusive eiendomskart (FKB‐A/B, med detaljert høyde) prises etter Statens kartverks priskalkulator. Minimumspris er 1 000 kroner eks. mva.

I tillegg betales for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering etter timepris punkt A3.

Data leveres på SOSI‐, DXF‐, DWG- og shape-format.

De samme priser gjelder for salg til annet bruk.

F2 Formidling av plan-, bygnings- og eiendomsinformasjon

Kart‐ og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av forhandlerne Ambita (Infoland), Norkart og ProCoNet. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra Trondheim kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet. Produktprisene justeres årlig i henhold til kommunal deflator.

Følgende produkter leveres:
• Eiendomsopplysninger
• Skattetakst
• Ulovlighetsoppfølging
• Bygningsdata
• Basiskart med stikkledninger, plott
• Eiendomskart
• Godkjente bygningstegninger
• Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
• Seksjoneringstillatelse
• Naboliste for en gitt eiendom
• Gjeldende regulering, planbestemmelser og ev. planforslag
• Byggets antikvariske verdi
• Tilknytning til offentlig vann og kloakk
• Vannmåler
• Kommunale avgifter og gebyrer
• Legalpant

G. Eierseksjonering

G1 Alminnelige bestemmelser

G1-1 Gebyrsatsene gjelder saksbehandling i medhold av eierseksjonsloven § 15. 
G1-2 Gebyret er inklusiv utskrift av matrikkelbrev og eventuell befaring av eiendommen. 
G1-3 I tillegg til disse gebyrene kommer tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett.
G1-4 Gebyret er unntatt merverdiavgift.
G1-5 Dersom søknad avslås, beregnes fullt gebyr.
G1-6 Dersom søknad om seksjonering eller reseksjonering blir trukket før den er behandlet, avvist eller den av andre grunner ikke kan behandles, beregnes halvt gebyr.
G1-7 Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, beregnes fullt gebyr.
G1-8 Dersom det er betydelig misforhold mellom kommunens arbeid og gebyrets størrelse, kan kommunen på eget initiativ fastsette et annet gebyr basert på medgått tid.

G2 Søknad om seksjonering og reseksjonering

G2-1 Seksjonering av nybygg 2-4 seksjoner: 12 340 kroner
Seksjonering av eksisterende bygg 2-4 seksjoner: 16 450 kroner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner: 510 kroner pr. seksjon
G2-2 Reseksjonering 1-4 seksjoner: 16 450 kroner
Tillegg for hver seksjon over 4 seksjoner: 510 kroner pr. seksjon

G3 Oppretting av utendørs tilleggsareal

Oppretting eller endring av utendørs tilleggsareal gjennom en oppmålingsforretning, jf. matrikkelloven § 6 1. ledd bokstav e:
G3-1 Etablering av uteareal til eierseksjon, med oppmøte i marka: 17 510 kroner
G3-2 Etablering av uteareal til eierseksjon, uten oppmøte i marka: 10 500 kroner
G3-3 Tillegg for hvert uteareal til eierseksjon over 2 stk.: 1 500 kroner

G4 Oppheving av seksjonering

Behandling av melding om oppheving av seksjonering: 5 140 kroner
Det skal ikke betales tinglysingsgebyr i disse sakene.

X. Teknisk plangodkjenning

H1 Beregningsgrunnlag

Gebyret beregnes etter bruksareal slik det er definert i NS 3940.

Gjelder søknad anlegg uten ny bebyggelse, for eksempel lekeplasser, idrettsanlegg eller veg, betales gebyr etter det areal disse utgjør.

H2 Gebyrsatser

Når det i reguleringsplan eller byggetillatelse stilles krav om teknisk plangodkjenning, beregnes gebyr for vann- og avløpsanlegg og renovasjonsanlegg etter arealet ut fra følgende satser:

Areal opp til 1 000 m215 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m214 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m213 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m2500 kroner

Når det i reguleringsplan eller byggetillatelse stilles krav om teknisk plangodkjenning, beregnes gebyr for veganlegg og grønnstruktur etter arealet ut fra følgende satser:

Areal opp til 1 000 m215 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 1 001 m2 til og med 2 000 m214 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 2 001 m2 til og med 4 000 m213 000 kroner
Tillegg pr. 1 000 m2 fra 4 001 m22 000 kroner

H3 Gebyrregler

Gebyr betales for hvert omsøkte fagområde for vann- og avløpsanlegg, renovasjonsanlegg, veganlegg og grønnstruktur etter gjeldende satser innen hvert enkelt fagområde.

Halve gebyret betales ved mottatt søknad. Resterende faktureres når skriftlig godkjenning er gitt. Saker som kvalifiserer til minstegebyr faktureres etterskuddsvis når godkjenning er gitt.

 

Normalt blir gebyrene beregnet etter det regulativet som gjaldt på det tidspunktet søknaden/rekvisisjonen ble mottatt i kommunen. For forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer beregnes gebyret etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag.

Prisliste 2019

Prisliste 2018

Sist oppdatert: 03.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001