Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - helse- og velferdstjenester

Priser - helse- og velferdstjenester

Om prisene

Kommunen kan kreve at du som mottar helse- og omsorgstjenester betaler en egenandel. Bystyret har vedtatt satser for egenandel i Trondheim kommune. Kommunen kan ikke kreve egenbetaling ut over det tjenesten koster, det som kalles selvkost. 

Du betaler fra den dagen du faktisk mottar tjenesten, ikke fra du mottar vedtaket.

Satser for 2019

Praktisk hjelp i hjemmet

Du betaler for antall timer som er brukt for å få utført husarbeid som for eksempel renhold, vask og skifte av sengetøy, kaste søppel, oppvask, bestilling av matvarer og lignende.

Du slipper å betale hvis du avbestiller tjenesten før klokken 15.00 dagen før. Hvis du ikke har varslet innen fristen, må du betale for de timene du har vedtak på. 

Du skal ikke betale for hjelp til personlig stell og egenomsorg, som for eksempel hjelp til å stå opp og legge deg, personlig hygiene, toalettbesøk, kle av og på deg, spise og helsehjelp.

Timeprisen er avhengig av hvor mye du har i inntekt, se tabellen:

Inntekt i kroner* Beregningsperiode Pris i kr per time Maks-pris i kr per måned
  01.01.-31.12.2019    
Inntil 2G 193 766 210  210
2-3G 193 767 - 290 649 470 1410
3-4G 290 650 - 387 532 470 1880
Over 4G 387 532 470 2350
       
*Grunnbeløpet i folketrygden per 01.05.2018: kr 96 883,-

 

Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold i institusjon

For korttidsopphold i sykehjem, intermediær avdeling, etterbehandlingsavdeling og i rehabiliteringssenter må du betale 165 kroner i døgnet.

Fritak for egenbetaling ved korttids døgnopphold:

 • Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad (vedtatt 2012).
 • Brukere som har korttidsopphold på kommunal akutt døgnplass (KAD), fritas for egenbetaling (statlig krav).
 • Alle brukere som benytter korttidsopphold på Leistad helsehus fritas for egenbetaling.

Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon

For dagopphold i dagsenter og rehabiliteringssenter utenfor institusjon må du betale 85 kroner dagen, i tillegg kommer kost 93 kroner.

Hvis du varsler om at du ikke kommer senest dagen før innen kl 15.00 betaler du kun 85 kroner.

Dagopphold i sykehjem

Du må betale 80 kroner dagen, inklusive kost for dagopphold i sykehjem.

Levering av middagsmat

Du må betale 93 kroner for en middagsporsjon.

Kommunal trygghetsalarm

Det er gratis å låne trygghetsalarm av Trondheim kommune. Du må betale for telefonabonnementet og tellerskrittene du bruker når du trykker på alarmen.

Alarmen testes hver 3. døgn. Det koster et tellerskritt. 

Hjelpen du får fra Helsevakta er gratis.

 • Hvis trygghetsalarmen må bytte plass i boligen, må du betale 350 kroner.
 • Du må betale 700 kroner hvis trygghetsalarmen må flyttes til ny adresse.

Leie av røykvarsler til trygghetsalarm

Du må betale 72,50 kroner i måneden for hver røykvarsler som er koblet til trygghetsalarmen. 

 

Utskrivningsklare pasienter

Hvis du er utskrivningsklar pasient fra sykehuset og venter på kommunale tilbud, er du fritatt fra og betale kommunale egenandeler.

Langtidsopphold i institusjon

Som hovedregel må du betale 75 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. For den delen av inntekten din som overstiger grunnbeløpet, må du betale 85 prosent. 

Du begynner å betale en måned etter at du har flyttet inn. Hvis du har hatt korttidsopphold over 60 døgn i løpet av et år, må du betale fra første dag.

Du skal ikke betale mer enn 44 537 kroner i måneden.

Framgangsmåte for beregning

1) Skjemaet ”Oppgave over inntektsforhold” blir utlevert fra sykehjemmet, eller . Dette må fylles ut, og sendes Helse- og velferdskontoret Lerkendal så snart som mulig. Dette sikrer at kommunen får innhentet den mest vesentlige informasjonen for å kunne beregne korrekt egenbetaling. Det er viktig å opplyse om endringer i inntekter siden siste tilgjengelig ligning. Dette må dokumenteres. Det er også viktig å informere om beboer sitter i uskiftet bo. Dette har innvirkning dersom beboer har renteinntekter. Vi ber også om opplysning om hvor beboers post/faktura kan sendes.

2) Trondheim kommune Helse- og velferdskontoret Lerkendal innhenter automatisk øvrige inntektsopplysninger fra NAV og Skatteetaten 

3) Når egenbetaling er beregnet, får du tilsendt vedtak. 

4) Egenbetaling endres per 1. mai hvert år ved pensjonsoppgjøret. Det blir også foretatt avregning hvert år når skatteoppgjør foreligger. Ved skattefri måned (desember + juni for uførepensjonister) blir også egenbetaling justert. Egenbetaling blir beregnet ut fra disponibel inntekt.

5) Ved opphør av sykehjemsplass foretas det etterberegning for gjeldende måned. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kommunen foretar en endelig etterberegning først etter at likningsoppgjør for gjeldende år foreligger, dette kan være året etter opphør av sykehjemsplassen/dødsfallet. 

Dødsbo kan ikke endelig avsluttes før skatteoppgjøret er ferdig da kommunen kan ha et krav i boet eller dødsboet kan ha krav om tilbakebetaling. 

Boutgifter - eksisterende bolig

Trondheim kommune kan ta hensyn til boutgifter i seks - 6 - måneder etter innleggelse, slik at oppløsning eller salg av bolig på grunn av økonomiske problemer kan utsettes.

Trondheim kommune kan ta hensyn til 50 prosent av faste boutgifter. 

- I tillegg kan 50 prosent av nødvendige vedlikeholdsutgifter refunderes etter søknad.

Alle boutgifter må dokumenteres dersom de skal vurderes. Utgifter som vurderes: husleie, avdrag på boliglån, gjeldsrenter, kommunale avgifter, strøm, brenselsutgifter, innbo/boligforsikring, kabel tv /internett, NRK lisens, husalarm, bilutgifter (vegavgift og forsikring), nødvendig akutt vedlikehold (ikke oppgradering) .

NB. Fradrag for  Kabel TV/internett, NRK-lisens, bilutgifter gjelder ikke enslige.

Fradrag for enslige med boutgifter

Rett til fradrag for boutgifter: 50% i 6 måneder. Maks fradrag kroner 7000 per måned.

Det kan i særskilte tilfeller gis rett til 75% fradrag for boutgifter i 6 måneder, maks fradrag kroner 10.000 per måned.

Ingen fradrag av boutgifter når beboer/ husstanden (felleseie har bankinnskudd over kroner 200.000.

Rett til fradrag for boutgifter utover 6 måneder må søkes særskilt.

Det gis fradrag med barnepensjon for barn under 18 år.

Fradrag for beboer med hjemmeboende ektefelle eller samboer

Rett til 50% fradrag i perioden beboer bor på institusjon.

Maks fradrag kroner 5000 per måned.

Ingen fradrag av boutgifter når beboer/ husstanden (felleseie) har bankinnskudd over kroner 400.000.

Det gis ikke fradrag for boutgifter dersom gjenværende ektefelle har krav på etterlattepensjon som er høyere enn 50% av boutgiftene. 

Hjemmeboendes gjeldsrenter skal det i utgangspunktet ikke tas hensyn til. Dersom det kan dokumenteres at hjemmeboende og beboer hefter sammen for boliglån, kan det tas hensyn til 50% gjeldsrenter stående på hjemmeboende. 

Det gis fradrag med barnepensjon for barn under 18 år.  

Opphold i rusinstitusjon

Opphold på kommunal rusinstitusjon er gratis. 

Vistamar rehabiliteringssenter

Egenandel for opphold på Vistamar blir beregnet ut fra inntekten din. Det er boligens samlede inntekter som legges til grunn.

a) Helsefremmende opphold
Personer med inntekt inntil 3G betaler kr 500,- per døgn.
Personer med inntekt over 3G betaler kr 663,- per døgn.

b) Ferie- og juleopphold
Personer med inntekt inntil 3G betaler kr 400,- per døgn.
Personer med inntekt over 3G betaler kr 600,- per døgn.

c) Ledsager i felles rom med bruker
Personer med inntekt inntil 3G betaler kr 400,- per døgn.
Personer med inntekt over 3G betaler kr 479,- per døgn.

d) Ledsager i eget rom
Ledsager som benytter eget rom betaler kr 1 315,- per døgn.

Frokost, lunsj og middag er inkludert i prisen både for deg og eventuelt ledsager(e). Utgifter til flybilletter kommer i tillegg. Transport til og fra Værnes må du ordne selv, mens felles transport mellom flyplassen i Alicante og Vistamar er gratis.

Egenandelene er vedtatt i Bystyret 25.04.2019 og gjelder fra 1. mai 2019. Bystyret justerer prisen på oppholdet i januar hvert år.

Fritak for egenbetaling

Hvis du har problemer med å betale egenandelen på de tjenestene som er listet opp overfor, kan du søke om helt eller delvis fritak for egenandel. Søknaden sender du til Helse- og velferdskontoret i bydelen din. I søknaden bør du beskrive hva som gjør at du har betalingsproblemer. Du bør også legge ved dokumentasjon på den økonomiske situasjonen din.

Når vi avgjøre om du skal ha betalingsfritak, tar vi blant annet hensyn til hva du har i inntekt, gjeld og formue, og/eller andre personlige forhold. 

Det gis ikke fritak for egenbetaling for opphold ved Vistamar rehabiliteringssenter.

Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning

 • Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 310
 • Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 210
 • Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 210
 • Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
 • Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 200
 • Studenter betaler kr. 205
 • Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 110
 • Tillegg for hver vaksine kr. 100
 • Ikke møtt til time kr. 310
 • Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for konsultasjonen (betale for vaksinasjonen).

Nybosatte flyktninger

Hvis du er nybosatt flyktning og venter på tildeling av fastlege eller er asylsøker med endelig avslag på søknad om opphold, slipper du å betale egenandel ved flyktningehelsetjenesten.

Egenandel for kommunale fysioterapitjenester

For kommunale fysioterapitjenester må du betale egenandel i tråd med nasjonale takster. Du finner takstene på helsenorge.no

Hvis du har fysioterapi som del av et tverrfaglig team, som for eksempel Tidlig innsats, Hverdagsrehabilitering og Innsatsteam, så slipper du å betale egenandel.

Sist oppdatert: 01.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001