Hjem Om kommunenOrganisasjonenStrategisk ledelse

Strategisk ledelse

Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen. Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven. Rådmannen skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Rådmann 

Rådmann Morten Wolden

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 81
Telefaks: 72 54 86 18
E-post: radmann.postmottak@trondheim.kommune.no

Rådmannens ansvar og oppgaver

Rådmannen er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Han skal sørge for at Trondheim kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er rådmannens ansvar at bystyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Rådmannen skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Rådmannen har en viktig oppgave i å representere Trondheim kommune overfor byens og regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil rådmannen også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Oppvekst og utdanning

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20 
E-post: camilla.trud.nereid@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, oppvekst og utdanning

Kommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Barnehager
 • Grunnskolen
 • Musikk og kulturskolen
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk/psykologisk tjeneste
 • Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
 • Tiltak for enslige mindreårige flyktninger
 • Helsestasjoner (0-20 år)
 • Skolehelsetjenesten
 • Jordmortjenesten

Byutvikling

Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 930 58 685 
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: einar-aassved.hansen@trondheim.kommune.no 

Ansvar og oppgaver, byutvikling

Bærekraftig byvekst

Trondheim har de siste årene opplevd en betydelig innbyggervekst. Dette er først og fremst uttrykk for at byen, og spesielt næringslivet, blomstrer.

Byveksten er en både villet og ønsket utvikling, men sammen med økende klimautfordringene stiller det krav til byens videre utvikling og hvilke valg vi tar på kort og på lang sikt. En bærekraftig byvekst må først og fremst være basert på en fortettingsstrategi hvor målet er mindre energibruk og vesentlig lavere utslipp av klimagasser.

Kommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • miljø-, energi- og klimaspørsmål
 • strategisk eierskap og samarbeid med næringsaktører om utvikling av områder
 • arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling
 • utbygging og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
 • utvikling og drift av kommunale veger, vannforsyning, avløp og grøntområder
 • kart, oppmåling og vedlikehold av eiendomsregister

Du finner mer om oss og våre arbeidsfelt under hver av de 9 enhetene. Det arbeider rundt 1200 personer innen byutviklingsområdet.

 

Økonomi og finans

Kommunaldirektør Olaf Løberg

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 908 83 099
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: olaf.loberg@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, økonomi og finans

Kommunaldirektøren for økonomi og finans har ansvaret for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Rapportering
 • Økonomistyring
 • Lønn
 • Økonomioppfølging mot enhetene
 • Regnskap
 • Innkjøp
 • Skatteinnkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll
 • Finansforvaltning (likviditetsstyring, lån og plassering av langsiktige finansielle midler (Trondheim kommunes kraftfond))

Helse og velferd

Kommunaldirektør Helge Garåsen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 911 12 656
Telefon forkontor: 72 54 61 20
E-post: helge.garasen@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, helse og velferd

Kommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • Hjemmetjenester
 • Sykehjemstjenester
 • Helsetjenester, herunder fysioterapi-, ergoterapi-, psykiatrisk sykepleietjeneste, svangerskapsomsorg hos fastlege og legetjeneste
 • Rusomsorg
 • Rehabiliteringstjenester
 • Sosiale tjenester for personer over 18 år
 • Voksenopplæring
 • Dagsentra for funksjonshemmede
 • Kommunal administrering av statlig bostøtte og boliglån

 

Kultur og næring

Kommunaldirektør Ola By Rise

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 915 91 036
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
E-post: ola.by.rise@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, kultur og næring

Kommunaldirektørens viktigste ansvarsområder:

 • Å ivareta Trondheims rolle som motor i regionen
 • Å videreutvikle kommunens satsing på kunst, kultur, næringsutvikling og idrett
 • Å bygge gode relasjoner mellom kultur og næring
 • Å utøve strategisk ledelse innen disse arbeidsområdene

Organisasjon

Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 
Mobil: 916 72 833
Forkontor: 72 54 61 20 
E-post: elin-rognes.solbu@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, organisasjon

Kommunaldirektør for organisasjon har ansvaret for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, digitalisering og støttefunksjoner. De interne tjenestene og arbeidsgiverområdet har også en viktig rolle i å fremme og tilrettelegge for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og Trondheim som en mer åpen kommune.

Arbeidsområder kommunaldirektør for organisasjon:

 • IT-strategi, porteføljestyring og digitalisering

 • Lederutvikling, innovasjonsledelse, lederopplæring

 • FoU-strategi og universitetskommunesamarbeid med særlig ansvar for smartbysamarbeid med NTNU

 • Lede støttefunksjoner for 208 enheter

 • Utvikling av rådmannens styringssystemer

 • Strategier for innbyggerinvolvering

 • Lederrekruttering

 • Lønnspolitikk, lønnsforhandlinger

 • Lønns- og administrasjonsutvalg

 • Hovedtillitsvalgte - samarbeid

 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedverneombud

 • Internkontroll

 • Koordinering samfunnssikkerhet og beredskap

 • Etikk, verdier, ytringsfrihet

 • Varsling av kritikkverdige forhold, varslingssekretariatet

 • Strategisk kompetanseutvikling

 • Jus, kommuneadvokatfunksjonen

 • Forvaltning personal

 • Miljøstyring

Enheter under kommunaldirektør for organisasjons ansvarsområde

 • IT-tjenesten

 • Personaltjenesten

 • Trondheim byarkiv

 • Arbeidsmiljøenheten (herunder bedriftshelsetjeneste)

 • Kommunikasjonsenheten

 • Kontortjenesten

 • Tolketjenesten

Kommunaldirektør for organisasjon har også et overordnet ansvar for rådmannens fagstab.

Kommunalsjefer

Kommunalsjefer for helse og velferd


Kommunalsjef for helse, Marit Ringseth Berg
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Mobil : 911 12 831
E-post: marit-ringseth.berg@trondheim.kommune.no

Kommunalsjef helse har ansvar for følgende enheter/tjenesteområder: 

Hjemmetjenestene, Hjemmehjelpstjenesten, Helsevakta, Legevakta, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for legetjenester og smittevern (ELS), Helse- og velferdskontorene og Helsehusene.

 

Kommunalsjef for kvalifisering, arbeid og velferd, Anders Stenvig
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 
Telefon forkontor: 72 54 49 32
Mobil: 971 10 896
E-post: anders.stenvig@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har ansvar for Enhet for psykisk helse og rus, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Enhet for rustjenester, enhetene innen Bo- og aktivitetstilbud (BoA), Enhet for voksenopplæring (EVO), Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), NAV-kontorene (kommunalt område), Stavne arbeid og kompetanse KF.

 

Konstituert kommunalsjef for helse- og velferdssentre, Laura Steinsli (til 31.12.2019)

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 49 32
Mobil:  406 94 868
E-post: laura.steinsli@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har overordnet ansvar for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og Produksjonskjøkkenet.

Fra 01.01.2020 begynner Siri Ekle Skaanes i stilingen som kommunalsjef for helse- og velferdssenter

Kommunalsjefer for Oppvekst og utdanning

Konstituert kommunalsjef for barne- og familietjenesten er Thomas Berge Mjølhus
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 913 05 194

E-post: thomas.mjolhus@trondheim.kommune.no


Kommunalsjef for barnehage er Ella Marie Ingdal
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 922 98 638

E-post: ella-marie.ingdal@trondheim.kommune.no 

 


Kommunalsjef for skole er Eva Elisabeth Belboe
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 917 60 230

E-post: eva-elisabeth.belboe@trondheim.kommune.no

Rådmannens fagstab

Rådmannens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak.

Fagstaben er organisert i ulike faggrupper, disse er:

 • faggruppe byutvikling
 • faggruppe finans
 • faggruppe helse og velferd
 • faggruppe kommuneadvokaten
 • faggruppe kultur og næring
 • faggruppe oppvekst og utdanning
 • faggruppe organisasjon

Ansatte i Rådmannens fagstab.

Pressebilder

Kommunens fotoarkiv

Sist oppdatert: 20.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001