Hjem Prosjekter fra A til ÅUtbygging i Granåsen

Utbygging i Granåsen

Illustrasjon over framtidas anlegg i Granåsen

Det nye hverdagsanlegget

Granåsen skal utvikles som et helhetlig hverdagsanlegg for byens befolkning og idretten, og som regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og skiskyting.

Områdeplanen for Granåsen, som ble vedtatt våren 2016, danner grunnlaget for utbyggingen.

Framtidas Granåsen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål.

Granåsen skal være et levende anlegg med høy aktivitet, ute og inne, året rundt. Anlegget skal fortsatt være et av Norges fremste for nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert) og skiskyting. I tillegg skal Granåsen og området rundt utvikles for friluftsliv, idrett, kultur og annen aktivitet.

Årlig arrangeres det World Cup i hopp og kombinert i Granåsen, og i februar 2020 skal finalene i Mid-Scandinavian Tour (World Cup langrenn) foregå her. Norges Skiforbund og Trondheim kommune søker dessuten om VM på ski nordiske grener 2025. Utbyggingen av Granåsen skjer uavhengig av VM-tildeling, men det internasjonale skiforbundets krav til et VM-anlegg skal innfris. Dette vil gjøre anlegget bærekraftig, moderne og egnet for store skiarrangementer i et langt perspektiv.

Trondheim kommune er anleggseier i Granåsen, og det vil tilrettelegges for offentlig-privat-samarbeid i anlegget og området. Midler for utbygging ligger i kommunens økonomiplan. Anlegget er berettiget til nasjonalanleggsmidler, og anslaget på dette er ca 180 millioner kroner. Det er en forutsetning å få tildelt VM i 2025 for å kunne motta denne støtten fra Kulturdepartementet. Beregnet totalkostnad på utbyggingen er 900 millioner kroner.

Granåsen er også utpekt som aktuell arena for store konserter og kulturarrangement i Trondheim. Dette har helt eller delvis manglet i kommunen, noe som fremgår av Kommunedelplan for kulturarenaer 2012-2024.

Nyheter

Løypene i Granåsen tar form, 11. april 2018

Granåsen skal bli best på helse og klima, 31. januar 2018  

Pågående prosjekter

Langrennstraseer

Både Granåsen øst og Granåsen vest skal ferdigstilles i 2019. Litjåsen er ikke avklart, men arbeidet starter trolig i 2019.

Langrennstraseen i Granåsen øst (øst for Smistadveien) skal oppgraderes og utvides, og dette arbeidet startet våren 2018. Bystyret har vedtatt å bruke inntil 40,5 millioner kroner på denne delen. Ny asfaltert rulleskiløype på 4,1 kilometer er også en del av dette prosjektet. Kostnadene for denne er beregnet til 7,5 millioner kroner og finansieres av blant annet Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag skikrets og gjennom ordinære spillemidler.

Følgende momenter er inkludert i utbyggingen av Granåsen øst:

  • Utvidelse av løypetrasé på enkelte punkter
  • Etablering av snøproduksjonsanlegg
  • Opparbeidelse av tursti parallelt med deler av rulleskiløype
  • Oppgradering av lysløype

Snøproduksjonsanlegget i den østlige delen skal testes i skisesongen 2018/2019. Målet er at løypetraseene skal være ferdige i løpet av høsten 2019.

Det er også vedtatt en kostnadsramme på 19 millioner kroner til å bygge ut Granåsen vest i 2019. I dette prosjektet inngår også etablering av snøproduksjonsanlegg, flytting av kulverter og diverse infrastruktur samt rulleskiløype i deler av traseene.

ny rulleskiløype under utarbeidelse i Granåsen Ny rulleskiløype i ferd med å åpenbare seg i Granåsen. Bildet er fra høsten 2018.

Arenabygg

Illustrasjon over framtidas arenabygg i Granåsen

Det gamle arenabygget, som består av gjenbrukte brakker etter Lillehammer-OL i 1994, skal etter planen rives høsten 2018. Her skal det reises et helt nytt tre-etasjes bygg med et totalt areal på 2100 kvadratmeter. Foreløpig er bygget kostnadsberegnet til 86 millioner kroner.

Arenabygg langrenn inneholder rom egnet for støttefunksjoner for avvikling av konkurranser på alle nivåer, sommer og vinter. I tillegg legges det til rette for at bygget skal brukes så mye som mulig både på dag- og kveldstid på hverdagene.

Det legges stor vekt på sambruk i bygget. Hovedbrukere er per i dag planlagt å være Trondheim bydrift, Friskliv og Mestring (FLM) og Sør-Trøndelag skikrets. I tillegg har arrangement av ulike typer vært en viktig premissgiver for forslaget til utforming av bygget. Fasiliteter for større idrettsarrangement med hovedvekt på nordiske grener og skiskyting er også sentrale for utformingen. Disse aktørene har behov for lokaler som gjensidig vil utfylle hverandre. FLMs tilbud foregår på dagtid. Nødvendige lokaler for FLMs drift kan anvendes av lag og organisasjoner på ettermiddag og helg samt ved større arrangement.

Bystyret skal behandle finansiering av det nye arenabygget høsten 2018, og planlagt oppstart av nytt bygg er sent høsten 2018. Bygget skal etter planen stå ferdig 1. januar 2020.

Prosjekter under planlegging

Hoppbakker

Hoppanlegget i Granåsen trenger en omfattende oppgradering for å tilfredsstille dagens krav, blant annet fra det internasjonale skiforbundet (FIS). Foreløpige anslag for utbygging av nytt hoppanlegg i Granåsen er på ca. 500 millioner kroner.

Hvert år arrangeres det World Cup i hopp og kombinert i Granåsen.

Skytehall

Bygging og finansiering av en skytehall vil bli fremmet som politisk sak våren 2019. Hallen er estimert til å koste 63 millioner kroner. Skyttermiljøet i Trondheim har etablert selskapet Granåsen Skytehall As som skal bidra med åtte millioner kroner til utbyggingen.

Organisering

Mange ulike aktører er involvert i utbyggingen i Granåsen. Geir Paulsen er utbyggingsleder for Trondheim kommune. Han rapporterer til en egen styringsgruppe som ledes av kommunaldirektør Ola By Rise. En rekke kommunale enheter samt eksterne konsulenter og rådgivere er trukket inn i arbeidet. Se eget organisasjonskart.

Trondheim kommune hatt og har fortsatt stor fokus på brukerne av anlegget i Granåsen. For å finne best mulige løsninger i framtidas Granåsen, er det etablert ulike brukergrupper for å styrke arbeidet.

Brukergrupper som deltar i prosjektet. 

Politisk planlegging

Formannskapet, 8. mai 2018

Bygningsrådet, 8. mai 2018

Formannskapet, 13. februar 2018

Bystyret, 7. desember 2017

Bystyret, 15. juni 2017

Fremdrift

2018:
Arenabygg langrenn rives
Investering arenabygg langrenn blir vedtatt politisk i november

2019:
Langrennstrasé Granåsen øst ferdigstilles (anleggsperiode 2018-2019)
Langrennstrasé Granåsen vest ferdigstilles (anleggsperiode 2019)
Langrennstrasé Litjåsen ferdigstilles (ikke endelig avklart)

2020 og senere:
Arenabygg ferdigstilles til 1. januar 2020
Flere prosjekter er under planlegging, blant annet hoppanlegg, eventuell skytehall, veg og infrastruktur. Tidspunkt for realisering av disse er usikre ennå.

Fellesmøter og dialogkonferanser

Fellesmøte nr 7, 17. januar 2018

Utbygging Granåsen - Brukermøte 7 17.01.2018

Snøproduksjon - dialogkonferanse 4. desember 2017

Utbygging Granåsen - dialogkonferanse snøproduksjon

Fellesmøte nr 6. juni 2017

Private aktører

Dialogkonferansen 5. april 2017

Foredragene

Ola By Rise: Innledning

Hilde Bøkestad: Byens visjon

Geir Paulsen: Utbygging Granåsen

Hilde Sætertrø: Innovative anskaffelser

Silje Salomonsen: Miljømål

Kristina Brend: Teknologiplan Granåsen

Rekker ut hendene til private aktører

Trondheim kommune vil ha næringslivet med på laget når Granåsen skal planlegges og bygges ut.

Utbyggingsprosjektet i Granåsen nærmer seg hoppkanten, og kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, vil helst ikke hoppe alene.

- Nei, kommunen klarer ikke dette alene. Kommunen skal selvsagt investere, og det kommer statlige midler, men vi trenger flere med i dugnadslaget, sier By Rise.

- Her er det masse muligheter. Vi har en spektakulær arena i Granåsen. Med et enormt potensial. Her kan vi skape en vinn-vinn-situasjon for mange, understreker han.

Onsdag arrangerte Trondheim kommune dialogkonferanse i Granåsen med private næringslivsaktører i Trondheim.

- Vårt mål er å få flere med i et samarbeid om Granåsen. Og vi håper på ideer og innspill. Ingen ting er avgjort. Alle muligheter er åpne, sier Geir Paulsen, som leder utbyggingsprosjektet.

Målet er at Granåsen skal bli et nasjonalt kompetansesenter på mange områder, med internasjonale perspektiver. Geir Paulsen og VM-sjef Guri Hetland la fram mange tanker og konsepter for hva som er mulig i Granåsen.

Et oppgradert idrettsanlegg står selvsagt sentralt i framtidas Granåsen, og det skal utvikles et anlegg som skal brukes ut over de få dagene et ski-VM varer. Paulsen ser for seg at utbyggingen kan starte sommeren 2018, og at langrennsfasilitetene blir prosjektets første fase. Planen er at hoppanlegget kommer i fase to.

- Det er muligheter for privat involvering allerede i de første fasene, for eksempel i forbindelse med arenabygg og senterbygg. Men hovedfokuset på private samarbeid ligger nok på fase tre og fire, hvor vi ser for oss mange ulike fasiliteter, som passer inn i morgendagens Granåsen, sier Paulsen.

Granåsen skal også bli et utstillingsvindu for Teknologihovedstaden Trondheim. Det utarbeides nå en egen teknologiplan for området.

- Granåsen kan bli en plattform for utvikling av ny teknologi, sier Kristina Brend i NxtMedia, som er involvert i dette arbeidet.

Tanken er at Granåsen skal være en Smart arena hvor ny idrettsteknologi tas i bruk og en Living lab for uttesting av morgendagens teknologi.

Hilde Sætertrø, som er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO Trøndelag, poengterer at Trondheim er god på innovasjon, og at kommunen for mange bør være en god samarbeidspartner.

- Vi er i mulighetsrommet nå, og her er det viktig med dialog. Det er avgjørende at behov og utfordringer blir formidlet til alle i markedet som kan være interessert i å delta i Granåsen-prosjektet.

I etterkant av dialogkonferansen vil det bli gjennomført møter mellom Trondheim kommune og interesserte private aktører.

Referat fra en-til-en-møter

Sist oppdatert: 09.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001