Hjem Naturtyper

Naturtyper

Trondheim kommune har variert natur fra fjord til fjell, og dermed et stort mangfold av ulike verdifulle naturtyper. Det foregår en kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av disse dataene.

Du finner informasjon om naturtyper på karttypen Biomangfold og naturverdier i kommunens kartløsning på nett. Zoom deg inn til ønsket område og klikk på lokaliteter for å få informasjon om registreringene.

Hva er en naturtype?

Med naturtype menes en ensartet, avgrenset enhet i naturen som omfatter alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorer som virker inn. Naturtype brukes som en praktisk betegnelse på økosystemtyper. Eksempler: fjell, skog og myr.

Temakartet "biomangfold og naturverdier" viser bl.a. en oversikt over de kartlagte naturtypene i Trondheim.

I tillegg har Trondheim utvidet kartleggingen til å inkludere naturtyper som ble sett på som verdifulle i lokal sammenheng. Spesielt i tettbebyggelsen ble det lagt vekt på å få med områder med en viktig landskapsøkologisk funksjon. Eksempler på disse kan være: et lite skogholt som fungerer som hekkeområde for spurvefugler, lange smale grøntområder som fungerer som spredningskorridor for planter og dyr, osv.

Naturtyper i Trondheim

Kartleggingen følger metodikken i DN-håndbok 13 - 1999 (2007) "Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold".

I tillegg har Trondheim utvidet kartleggingen til å inkludere naturtyper som blir sett på som verdifulle i lokal sammenheng. Spesielt i tettbebyggelsen er det lagt vekt på å få med områder med en viktig landskapsøkologisk funksjon. Eksempler på disse kan være: et lite skogholt som fungerer som hekkeområde for spurvefugler, lange smale grøntområder som fungerer som spredningskorridor for planter og dyr, osv.

Verdi A - svært viktig

A Rikmyr Orkidé Foto: Einar Kongshaug

Alle utforminger/lokaliteter som i håndboka er vurdert til svært viktig, kan ha nasjonal verdi (vern etter naturvernloven, foreslåtte verneplaner), kan ha rødlistearter og er ofte større sammenhengende områder.

Eksempler:
velutviklet edelløvskog (Tomsetlia), rikt strandberg med sårbare arter (Djupvika, Steinslia), intakt rikmyr med artsrik flora (Rørmyra)

I områder med verdi A skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Områder med høyest verdi A for biologisk mangfold bør ikke tillates nedbygd. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi B - viktig 

Bekk Lauglolia Foto: Trondheim kommune

Alle utforminger/lokaliteter som i håndboka er vurdert som viktig, har regional verdi, eller svært høy lokal verdi og ofte er større sammenhengende områder.

Eksempler:
viktig bekkedrag som binder sammen naturmiljøer (Ilabekken), naturbeitemark med langvarig drift og ikke eller lite gjødslet (Bruråk, Høstad)

I områder med verdi B skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Områder med verdi B for biologisk mangfold bør ikke tillates nedbygd. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi C - lokalt svært viktig

Askeallé Overvik Foto: Trondheim kommune

Dette er områder som i lokal målestokk er sjeldne eller på annen måte svært verdifull, kan ha andre naturtyper enn beskrevet i håndboka.

Eksempler:
parklandskap (Gløshaugen), parklandskap med eldre allé (Overvik), myrkompleks (Høgstadmyra)

I områder med verdi C skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Verdi D - lokalt viktig

Flybilde småbiotoper Foto: Trondheim kommune

Dette gjelder arealer som har et visst biologisk mangfold, men er ikke sjeldne eller spesielt verdifulle med tanke på spesielle arter/naturtyper. Arealene er viktig i den totale grønnstruktursammenheng som hekke-, skjule-, trekkområder og spredningskorridorer for dyr og planter.

Eksempler:
viktige bekkedrag og småbiotoper i tettbebyggelsen.

I områder med verdi D skal de økologiske funksjonene søkes opprettholdt. Jf. § 11.3 i kommuneplanens arealdel.

Trondheim strekker seg fra fjord til fjell; dette gir en stor diversitet av naturtyper.

    

Sist oppdatert: 17.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001