Hjem Naturtyper kartlagt i Trondheim

Naturtyper kartlagt i Trondheim

Her finner du en liste over de registrerte naturtypene i Trondheim. Disse er delt inn i naturtyper registrert etter DN-håndboka (Fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning) og de naturtypene som Trondheim kommune har valgt å ta med i tillegg.

Naturtyper kartlagt i Trondheim 

Trondheim strekker seg fra fjord til fjell; dette gir et stort mangfold av naturtyper.

Databasen vår inneholder ca. 1500 områder. Det er et betydelig arbeid å holde alle disse data oppdatert til enhver tid. Vi har derfor til nå konsentrert oss mest om de såkalte A- og B-områdene. Disse har bl.a. fått en mer omfattende områdebeskrivelse og verdibegrunnelse. C- og D-områdene oppdateres fortløpende når vi får inn ny informasjon. Skulle du finne et område som du mener har feil (f.eks. kartlagt type, verdisetting eller avgrensning), eller mener du at vi har oversett et område som burde vært med i databasen vår, ta kontakt med Miljøenheten.

Naturtyper etter DN-håndbok 13 (med SOSI-kode)

A05 - Rikmyr
A07 - Intakt lavlandsmyr i innlandet
A08 - Kystmyr
B01 - Sørvendt berg og rasmark
B02 - Kantkratt
D01 - Slåttemark
D03 - Artsrik veikant
D04 - Naturbeitemark
D05 - Hagemark
D06 - Beiteskog
D11 - Småbiotoper
D12 - Store gamle trær
D13 - Parklandskap
D15 - Skrotemark
E03 - Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti
E04 - Stor elveør E06 - Viktig bekkedrag
E09 - Dam
F01 - Rik edellauvskog
F05 - Gråor-heggeskog
F07 - Gammel lauvskog
F08 - Gammel barskog
F10 - Brannfelt
F13 - Rik blandingsskog i lavlandet
G02 - Undervannseng
G05 - Strandeng og strandsump
G06 - Tangvoll
G09 - Rikt strandberg
H - Annen viktig forekomst

Naturtyper etter utvidet kartlegging i Trondheim kommune (med egendefinert kode)

X01 - RL-forekomst
X02 - Myrkompleks
X02 - Myrkompleks
X03 - Beitemark
X04 - Løvblandingsskog
X06 - Barblandingsskog
X07 - Barskog
X08 - Blandingsskog
X09 - Edelløvskog
X11 - Hei
X12 - Hei / Knausskog
X13 - Løvskog
X14 - Strandberg
X15 - Sumpskog
X16 - Hogstflate
X17 - Granskog
X18 - Gammelskog
X19 - Furuskog
X20 - Eng/Løvblanding
X21 - Eng
X26 - Plantefelt
X28 - Gress-urterik blandingsskog

   

Sist oppdatert: 17.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001