Hjem Grønn BarnebyBiologisk mangfold i Grønn Barneby

Biologisk mangfold i Grønn Barneby

100-meterskogen

Tips om naturaktiviteter 

Opplevelser ute i naturen er viktig for å skape miljøinteresse hos barn og unge. Her er tips om ulike ressurser til bruk når man er ute på tur.

- NATUREN SOM LÆRINGSARENA
- NATURVAKTER
- SMAK PÅ NATUREN
- TURMAT FRA HELE VERDEN
- FRILUFTSLIV I SKOLEN

Bli kjent med, og bevar 100-meterskogen

Har dere et naturområde i nærheten som er spesielt verdifullt for barn og ansatte? Dette kan være et spesielt turmål, lekeområde eller viktig på andre måter. Kanskje området gror igjen, eller på andre måter er i ferd med å miste naturverdien det nå har. Bli med på prosjektet, og få tips og veiledning om hva som kan gjøres for å øke naturmangfoldet i "hundremeterskogen".

Aktiviteter:

 • Kartlegging av naturmangfoldet: lære om økosystemer ved å kartlegge naturtyper (f.eks. er det løv- eller barskog, en gammel beitemark, en bekkedal eller ei nedbørsmyr) og hvilke planter som er typisk for disse. Bruk av kartverktøy. Finne ut hvilke dyr som lever i området.
 • Skjøtsel: rydding av kratt, slått (NB dette må avklares med grunneier) - Tiltak for dyrelivet: fuglekasser.
 • Fremmede arter: kartlegge fremmede arter, legge inn i artsobservasjoner.no, bekjempelse (enklest for plantearter).
 • Holde området ryddig: Informere nærmiljøet hvorfor området er viktig og hvordan det kan holdes ryddig (jf. hageavfallsproblematikk).
 • Sporløs ferdsel – bevissthet rundt slitasjeproblematikken. I utgangspunktet tillates ikke skoler/barnehager å sette opp gapahuker eller andre faste konstruksjoner i grøntområder, dette på grunn av faren for slitasje. En del barnehager har god erfaring med prosjektet ”Sporløs ferdsel”.
 • Kartlegging av bruk og viktigheten til området for nærmiljøet – barnetråkkregistrering. Bli kjent med kommuneplan, planprosesser, muligheten til medvirkning i planprosesser.

Relevante og inspirerende nettsider på miljolare.no

Skog og skogdag

Delta på skogdag

Gjennomfør skolens skogdag i samarbeid med Miljøenheten. Bruk målebånd og skogsmatematikk for å regne ut et skogområdes økonomiske potensial. Lær om bruk av skogressursene fra kongle til hus, papir og brensel.

Aktiviteter:

 • Samle kongler for å få frø
 • Såing
 • Registrere planter/plantesamfunn for bestemmelse av markas kvalitet (bonitet)
 • Planting gran/furu
 • Registrer naturlig foryngelse
 • Registrere /finne spor etter skadegjørere på planter (snutebiller, mus, grangallelus, hare, rådyr, elg)
 • Rydding av gras /kratt
 • Telling av greinkranser og årringer for aldersbestemmelse.
 • Høydemåling (egen høydemåler)
 • Skogmatematikk
 • Volumberegning, planter/dekar
 • Treprodukter. Registrering av treprodukter i hverdagen
 • Bærplukking
 • Sopp-plukking

Relevante og inspirerende nettsider:

 • Lære med skogen - Undervisningsprogram som er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel  
 • Skoleskogen -  "Lære med skogen" sin portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre.
 • Skogveven - Lær om skog og skogbrukets betydning for samfunnet
 • Treveven - For deg som er ung og ønsker å lære mer om tre og skog
 • Uteskoleveven - Ressursside spesielt for lærere
 • Kongleposten - Barnas egen tumleplass

Bekken

Bekken som levested 

Hva lever i bekken, hvordan er livsbetingelsene for vannlevende smådyr og fisk? Følg med på hvordan livsmiljøet i bekken utvikler seg over tid. Uglabekken, Sørabekken og Sjøskogbekken er vassdrag hvor sammensetningen av vannorganismer kan fortelle oss noe om forskjellen mellom forurensede og ikke-forurensede strekninger. Kan vi gjøre noe for å bedre livsbetingelsene i bekken?

Aktiviteter:

 • Kartlegg bunndyrfaunaen i forskjellige strekninger
 • Observasjon av pattedyr i og ved vann, for eksempel bever og oter
 • Følg med på gytetider
 • Bekjempelse av fremmede arter
 • Hjelp TOFA med utsetting av fisk. Lær om kultivering.

Relevante nettsider med ideer og inspirasjon:

Hvem bor i elva di

Hvem bor i elva di - elevhefte og undervisningsopplegg

"Hvem bor i elva di?" er et elevhefte og undervisningsopplegg utarbeidet av Statens naturoppsyn (SNO) og Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø (KLV)). 

Kontaktperson. Tone Løvold, Kunnskapsenterer for laks og vannmiljø

E-post: tone.lovold@nord.no

Fuglehjelpen

Fuglehjelpen vær med og hjelp fuglene i nærområdet

Vær med og hjelp fuglene i nærområdet året rundt som Grønt flagg tema. Fugler kommer man tett på. Ved foring og ved å sette opp fuglekasser så får man et nært forhold til naturen i nærheten.

Sett opp rugekasser på våren og følg med på hvordan hekkinga går. Registrer de artene som hekker i området. Hjelp fuglene gjennom vinteren med fôring. Dette er en flott måte å få dyrelivet tett på og en flott mulighet til å registrere hvilke arter som overvintrer i området. Kanskje et skolebesøk av en ornitolog kan gi undervisningen et ekstra løft.

Dersom din enhet ønsker å jobbe med dette som et Grønt Flagg tema kan vi i Grønn Barneby bidra med ressurser. Ta kontakt, så ser vi hva vi kan bidra med.

Aktiviteter:

 • Sett opp fuglekasse, evt. med webkamera
 • Se etter spetter i Trondheim. Trondheim har alle våre spetter. Se etter reirhull, spettesmie, beitespor på trær, stubber og i maurtuer.
 • Fôring av overvintringsfugler
 • Observasjon av ulike arter
 • Bygg en fuglekasse


Relevante nettsider med ideer og inspirasjon:

Bli en artsobservatør

Bli en artsobservatør -ta bedre vare på naturen

For å kunne ta bedre vare på naturen, trenger vi kunnskap om hvilke arter som finnes omkring oss; både sjeldne og vanlige, men også uønskede arter.

Se på planter og dyr når dere er ute og skriv ned navnet på dem du kjenner. Etterpå kan dere samle informasjonen å legge det inn i artsdatabanken. Slik blir dere med på den nasjonale innsamlingsaksjonen for naturmangfoldet. Barna/klassetrinnet kan få utdelt et diplom som takk for bidraget.

Aktiviteter:

La humla suse

Bier og humler som miljøtema

Foredrag fra nettverksmøte for Grønn barneby september 2014

La Humla Suse er en idealistisk forening som jobber for å sikre humlers levekår i Norge. Våre støttespillere inkluderer flere av landets fremste humleeksperter. Vi sprer kunnskap, gjennomfører aktiviteter og verver humlevenner for å nå våre mål:

Utlån av utstyr

Grønn Barneby har utstyr til låns

Grønn Barneby har utstyr som kan lånes dersom noen ønsker å jobbe med biologisk mangfold i nærområdet.

Vi har utstyr til bruk på følgende områder:

 • Bekk og småelver
 • Fjæra og stranda
 • Artsobservasjoner
 • Skjøtsel av kulturlandskap
 • Fuglekasser med webkamera


Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer info!

Aktiviteter for ungdomsskole

Tips og forslag til opplegg og aktiviteter for ungdomsskole:

Grønn Barneby ønsker å støtte opp om ungdomsskoler sitt arbeid med biologisk mangfold som en del av miljø- og realfagsundervisning. Dette blir gjort gjennom utlån av utstyr, kursing og å formidle kontakt med naturforvaltningen. Flere av valgfagene åpner for å jobbe praktisk med dette temaet på ungdomstrinnet.

La humla suse: bier og humler som miljøtema

Nettsiden "La Humla Suse" gir deg tips om hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen for bier og humler. Du finner også nyttig informasjon i presentasjonen "Humler og bier som miljøtema", v/Sondre Dahle, NINA. (Fra nettverksmøte for Grønn Barneby)

Urban naturkontakt 

Urban naturkontakt er et firma som tilbyr egne opplegg for skoler og barnehager i Trondheim. Finn ut mer på deres nettside: https://urbannaturkontakt.com/workshop-for-pedagogisk-personell/

Sist oppdatert: 15.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001