Hjem Handlingsplan mot støy 2018-2023Handlingsplan mot støy - 2013 til 2018

Handlingsplan mot støy - 2013 til 2018

Handlingsplan mot støy beskriver resultatene fra en helhetlig støykartlegging som ble foretatt i Trondheim i 2012. Handlingsplanen omtaler dessuten mål og strategier for reduksjon av støyplager.

Planen omtaler også ulike forslag til støytiltak og vurderinger av hvilken effekt disse kan ha.

Bakgrunn for Handlingsplan mot støy

Handlingsplan mot støy - Forside

EUs rammedirektiv for støy stiller krav om at utendørsstøy skal kartlegges, og at handlingsplaner mot støy skal utarbeides hvert femte år.

Kartleggingene skal avdekke spesielt støybelastede områder. Hensikten er å redusere skadelig eksponering for støy.

Regelverket gjelder også for Norge og er beskrevet i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, her stilles krav til kartlegging av støyutsatte områder i hele Trondheim.

Handlingsplanen er en oppfølging av støykartlegging

Støykartleggingen for Trondheim ble utført av anleggseierne (eierne av veg, bane og havn). Dette er Trondheim kommune, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim havn, Jernbaneverket og Boreal transport. Handlingsplan mot støy i Trondheim er en sammenstilling av de ulike anleggseiernes egne handlingsplaner for å følge opp kartleggingen.

Handlingsplanen inneholder forslag til støyreduserende tiltak i forhold til vegtrafikk, bane og havnevirksomhet.

Resultater fra støykartleggingen - støysituasjonen i Trondheim 

Kartleggingen i byområdene gir et godt bilde av støysituasjonen i kommunen og omfatter beregninger av støy fra veger, skinnegående trafikk, flyplasser og havner samt industribedrifter. Støynivået for eksisterende helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner er kartlagt både utendørs og innendørs.

Bystyrets behandling av planen

Handlingsplan mot støy i Trondheim ble vedtatt av bystyret 21.11.13.

Videre arbeid og økonomi - Miljøpakke for transport

Trondheim er i en særstilling for byområdene som er omfattet av kravet om utarbeidelse av handlingsplan, da det i Miljøpakke for transport i Trondheim er avsatt egne midler til støyskjerming. Dette gir muligheter til å avhjelpe støyproblemene for de mest utsatte.

Miljøpakke for transport har ansvar for å følge opp at avsatte midler til støyskjerming prioriteres i henhold til Handlingsplan mot støy.

Fram til 2025 er det foreløpig avsatt ca. 200 millioner kroner, som skal brukes til støyreduserende tiltak langs eksisterende vegnett. I tillegg vil støyskjermingstiltak i de store vegutbyggingene dekkes av de enkelte prosjektene.

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 63/13 Årsoppgjøret 2012, at 2 millioner kroner skulle avsettes til registrering, vedlikehold og oppgradering av eksisterende støyskjermer. De avsatte midlene er likevel ikke tilstrekkelig til å innfri vedtatte nasjonale og lokale målsettinger. Statlige myndigheter må iverksette flere virkemidler og budsjettere med økte ressurser til støyreduserende tiltak for å oppnå egne målsettinger.

Støykartlegging 2017

Neste støykartlegging for Trondheim skal gjennomføres i 2017, og handlingsplanen skal revideres i 2018.

Arbeidet med handlingsplanen

Den sammenstilte handlingsplanen er utarbeidet av en prosjektgruppe med deltakere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen i Sør-Trøndelag og Byplankontoret, Kommunalteknikk og Miljøenheten i kommunen. Arbeidet med kartlegging og sammenstilling av handlingsplanen har vært ledet av Miljøenheten i Trondheim kommune.

Planen vil legges til grunn for arealforvaltning og ved planlegging/prosjektering av støyskjermingstiltak i regi av Miljøpakke transport.

Anleggseiernes plikter

Anleggseierne/eiere av støykilder har plikt til å utarbeide egne planer for sitt ansvarsområde. Trondheim kommune har samordnet handlingsplanen og rapportert resultatene til statlige fagmyndigheter.

Anleggseierne/eiere av støykilder skal vise virkning av foreslåtte tiltak og rapportere til Trondheim kommune. Det vises spesielt til §§ 5-14, 5-15, 5-18 og vedlegg 3 i forurensningsforskriften.

Informasjon om støykartlegging og støy

For mer informasjon vises det til følgende nettsider:

Det vises også til kommunens overordnete målsettinger som omhandler støy i Kommuneplanens samfunnsdel, Kommuneplanens arealdel og i Miljøpakke transport.

Ønsker du mer informasjon om handlingsplanen, kan du kontakte Trondheim kommune, Miljøenheten

 

Sist oppdatert: 19.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001