Strategisk ledelse

Kommunedirektøren er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Kommunedirektøren skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Kommunedirektør

Portrettbilde av Morten Wolden

Kommunedirektør Morten Wolden

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 81
Telefaks: 72 54 86 18
E-post: kommunedirektor.postmottak@trondheim.kommune.no

Kommunedirektørens ansvar og oppgaver

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Han skal sørge for at Trondheim kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er Kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Kommunedirektøren skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Kommunedirektøren har en viktig oppgave i å representere Trondheim kommune overfor byens og regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil Kommunedirektøren også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Oppvekst og utdanning

Portrett av Lasse Arntsen

Oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 95 14 62 43
E-post: lasse.arntsen@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, oppvekst og utdanning

Oppvekst- og utdanningsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Barnehager
 • Grunnskolen
 • Musikk og kulturskolen
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk/psykologisk tjeneste
 • Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
 • Tiltak for enslige mindreårige flyktninger
 • Helsestasjoner (0-20 år)
 • Skolehelsetjenesten
 • Jordmortjenesten

Byutvikling

Portrettbilde av Einar Aassved Hansen

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 93 05 86 85
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: einar-aassved.hansen@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, byutvikling

Bærekraftig byvekst

Trondheim har de siste årene opplevd en betydelig innbyggervekst. Dette er først og fremst uttrykk for at byen, og spesielt næringslivet, blomstrer.

Byveksten er en både villet og ønsket utvikling, men sammen med økende klimautfordringer stiller det krav til byens videre utvikling og hvilke valg vi tar på kort og lang sikt. En bærekraftig byvekst må først og fremst være basert på en fortettingsstrategi hvor målet er mindre energibruk og vesentlig lavere utslipp av klimagasser.

Byutviklingsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • miljø-, energi- og klimaspørsmål
 • strategisk eierskap og samarbeid med næringsaktører om utvikling av områder
 • arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling
 • utbygging og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
 • utvikling og drift av kommunale veger, vannforsyning, avløp og grøntområder
 • kart, oppmåling og vedlikehold av eiendomsregister

Det arbeider rundt 1200 personer innen byutviklingsområdet.

Økonomi og finans

Portrettbilde av Olaf Løberg

Finansdirektør Olaf Løberg

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 90 88 30 99
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: olaf.loberg@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, økonomi og finans

Finansdirektøren har ansvaret for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Rapportering
 • Økonomistyring
 • Lønn
 • Økonomioppfølging mot enhetene
 • Regnskap
 • Innkjøp
 • Skatteinnkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll
 • Finansforvaltning (likviditetsstyring, lån og plassering av langsiktige finansielle midler (Trondheim kommunes kraftfond))

Helse og velferd

Wenche P. Dehli

Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 95 29 39 26
Telefon forkontor: 72 54 61 20
E-post: wenche.p.dehli@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, helse og velferd

Helse- og velferdsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • Hjemmetjenester
 • Sykehjemstjenester
 • Helsetjenester, herunder fysioterapi-, ergoterapi-, psykiatrisk sykepleietjeneste, svangerskapsomsorg hos fastlege og legetjeneste
 • Rusomsorg
 • Rehabiliteringstjenester
 • Sosiale tjenester for personer over 18 år
 • Voksenopplæring
 • Dagsentra for funksjonshemmede
 • Kommunal administrering av statlig bostøtte og boliglån
 • Oppføring av helsebygg, herunder både institusjoner og kategoriboliger

Kultur og idrett

Portrettbilde av Ola By Rise

Kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 91 59 10 36
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
E-post: ola.by.rise@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, kultur og idrett

Kultur-og idrettsdirektørens viktigste ansvarsområder:

 • Å ivareta Trondheims rolle som motor i regionen
 • Å videreutvikle kommunens satsing på kunst, kultur, næringsutvikling og idrett
 • Å bygge gode relasjoner mellom kultur og næring
 • Å utøve strategisk ledelse innen disse arbeidsområdene

Organisasjon

Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 92 82 37 69
E-post: trude.kristin.kjeldstad@trondheim.kommune.no
Forkontor: 72 54 61 20

Ansvar og oppgaver, organisasjon

Organisasjonsdirektøren har ansvaret for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, digitalisering og støttefunksjoner. De interne tjenestene og arbeidsgiverområdet har også en viktig rolle i å fremme og tilrettelegge for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og Trondheim som en mer åpen kommune.

Arbeidsområder organisasjonsdirektør:

 • IT-strategi, porteføljestyring og digitalisering
 • Lederutvikling, innovasjonsledelse, lederopplæring
 • FoU-strategi og universitetskommunesamarbeid med særlig ansvar for smartbysamarbeid med NTNU
 • Lede støttefunksjoner for 208 enheter
 • Utvikling av Kommunedirektørens styringssystemer
 • Strategier for innbyggerinvolvering
 • Lederrekruttering
 • Lønnspolitikk, lønnsforhandlinger
 • Lønns- og administrasjonsutvalg
 • Hovedtillitsvalgte - samarbeid
 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedverneombud
 • Internkontroll
 • Koordinering samfunnssikkerhet og beredskap
 • Etikk, verdier, ytringsfrihet
 • Varsling av kritikkverdige forhold, varslingssekretariatet
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Jus, kommuneadvokatfunksjonen
 • Forvaltning personal
 • Miljøstyring

Enheter under organisasjonsdirektørs ansvarsområde

 • IT-tjenesten
 • Personaltjenesten
 • Trondheim byarkiv
 • Arbeidsmiljøenheten (herunder bedriftshelsetjeneste)
 • Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt
 • Tolketjenesten

Organisasjonsdirektør har også et overordnet ansvar for kommunedirektørens fagstab.

Næring, samferdsel, klima og miljø

Kristian Dahlberg Hauge

Nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 91 67 21 45
E-post: kristian.dahlberg.hauge@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefer

Kommunalsjefer for helse og velferd

Helse

Kommunalsjef for helse, Laura Steinsli
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 40 69 48 68
E-post: laura.steinsli@trondheim.kommune.no

Kommunalsjef helse har ansvar for følgende enheter/tjenesteområder:

Hjemmetjenestene, Hjemmehjelpstjenesten, Trygghetspatruljen, Legevakta, Aktivitetstilbud for hjemmeboende, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for legetjenester og smittevern (ELS), Helse- og velferdskontorene og Helsehusene.

Helse- og velferdssenter

Kommunalsjef for helse- og velferdssentre, Siri Ekle Skaanes
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 49 32
Mobil: 47 66 81 13
E-post: siri.ekle.skaanes@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har overordnet ansvar for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og Produksjonskjøkkenet.

Velferd

Kommunalsjef for velferd, Karin Erland
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 97 07 78 10
E-post: karin-merete.erland@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefer for Oppvekst og utdanning

Barne- og familietjenesten

Annika Bjorstrom foto

Kommunalsjef for barne- og familietjenesten er Annika Björnström.
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 95 00 07 87
E-post: annika.bjornstrom@trondheim.kommune.no

Barnehage

Portrettbilde av Ella Marie Ingdal

Kommunalsjef for barnehage er Ella Marie Ingdal
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 92 29 86 38
E-post: ella-marie.ingdal@trondheim.kommune.no

Skole

Portrettbilde av Eva Elisabeth Belboe

Kommunalsjef for skole er Eva Elisabeth Belboe
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 91 76 02 30
E-post: eva-elisabeth.belboe@trondheim.kommune.no

Kommunedirektørens fagstab

Kommunedirektørens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak.

Fagstaben er organisert i ulike faggrupper, disse er:

 • faggruppe byutvikling
 • faggruppe finans
 • faggruppe helse og velferd
 • faggruppe kommunedirektøren
 • faggruppe kultur og idrett
 • faggruppe næring, samferdsel, klima og miljø
 • faggruppe oppvekst og utdanning
 • faggruppe organisasjon

Ansatte i kommunedirektørens fagstab

Pressebilder

Kommunens fotoarkiv

Sist oppdatert: 06.10.2021

A03-P1-EPI001