Trondheim kommune kan tape mellom 500-800 millioner kroner

Nødvendige tiltak for å bremse koronapandemien vil få store økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sist oppdatert: 16.06.2021

Bilde fra orienteringsmøtet i bystyresalen. Finansdirektør Olaf Løberg orienterer de fremmøtte.
Finansdirektør Olaf Løberg prøver å anslå de økonomiske konsekvensene korona får for Trondheim kommune.

Finansdirektøren i Trondheim kommune, Olaf Løberg, la i dag frem sine anslag på hvordan koronaberedskapen vil ramme kommunen.

Merutgifter innenfor helse- og omsorg. Per i dag er det umulig å anslå størrelse på merutgifter. Kanskje vil de ligge i størrelsesorden 30-100 millioner.

- Merutgifter til sosialhjelp, anslagsvis 100 millioner kroner.

- Betydelig lavere skatteinntekter. Det er vanskelig å anslå et tall, men vi må anta det vil være flere hundre millioner kroner.

- Brukerbetalinger, mulig inntektstap på 30 millioner per måned når barnehager og SFO er stengt. Blir skolene og barnehagene stengt over lengre tid, slik det er grunn til å frykte, blir dette betydelige beløp.

- Lavere parkeringsinntekter, anslagsvis 8,4 millioner lavere per måned, dersom situasjonen fortsetter som i dag.

- Lavere avkastning på kraftfondet. Per i dag er avkastning 444 millioner kroner under budsjett. Dette resultatet innebærer en negativ avkastning på 183 millioner kroner, mot en budsjettert avkastning på 261 millioner kroner. For kommunen totalt sett betyr dette et negativt årsresultat (merforbruk) på 184 millioner kroner.

Stor usikkerhet

Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på de økte kostnadene og reduserte inntektene. Vi har gjort tallmessige anslag på noen områder, mens vi på andre områder ikke har tilfredsstillende fakta å forholde oss til på nåværende tidspunkt. Med grunnlag i de tallene vi har angitt ovenfor anslår vi at summen av merkostnader og reduserte inntekter ligger et sted mellom 500 og 800 millioner kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

Hvorfor øker utgiftene?

I tillegg til store ekstrautgifter til helsepersonell og smittevernutstyr vil også inntektene minke på grunn av lavere parkeringsinntekter, høyere sosialhjelpsutgifter, lavere skatteinnbetalinger og lavere brukerbetalinger.

Utviklingen i finansmarkedene påvirker også avkastningen på kraftfondet. Hvor store utfordringene blir avhenger av hvor lenge dette varer, og om vi klarer å snu etterpå.

- På grunn av ettervirkningene av koronaberedskapen må vi være forberedt på omprioriteringer og innsparinger i løpet av året, sier kommunedirektør Morten Wolden.

A03-P1-EPI001