Hjem NyheterTittel på nyhet

Tittel på nyhet

Her kommer ingress.

alt tekst
Bildetekst

SAK 1KONSTITUERING

SAK 1.1VALG AV 2 MØTEDIRIGENTER 

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsmøtet velger Brynhild Henriksen og Trond Preben Pettersen Uthus til møtedirigenter.

 

SAK 1.2VALG AV 2 MØTESEKRETÆRER

 

FORSLAG TILVEDTAK:

Årsmøtetvelger Lisbet Strickert og Jo Kvarberg til møtesekretærer.

alt tekst

 

 

 

 

Eiendomsskatt

Hvem gjelder eiendomsskatten for?

Send e-post til postmottak Kontortjenesten

I Trondheim kommune skrives det ut

eiendomsskatt

på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk.

 

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten. Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el. 

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.

Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.Hvis det er flere eiere blir en av dem satt som kontaktperson. 

 vg.no

Eiendomsskattens størrelse

For 2018 er skattesatsen 6,05 promille.

 

Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000,-

 

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

 

Bystyret fastsetter størrelsen på skattesats (mellom 2 og 7 promille) og bunnfradrag hvert år.

 

Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

 

Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst - bunnfradrag) * skattesats

 

Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

 

Viktige tidspunkt

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, med forfall fire ganger i året:

 

1. termin - 20. april

2. termin - 20. juli

3. termin - 20. oktober

4. termin - 20. januar (påfølgende år)

Når blir endringer i eiendomssituasjonen regnet med?

Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

 

Når kan man se skattelistene for eiendomsskatt?

Eiendomsskattelistene ligger ute til offentlig ettersyn (bytorget i Erling skakkes gate 14) i 4 uker hvert år - vanligvis mars måned. Datoer kunngjøres på kommunens web-sider og i lokale aviser.

 

Klage på takst

De som får ny eller endret eiendomstakst får melding om dette i eget brev før fakturering av 1.termin i skatteåret. Dersom man mener taksten er feil kan man klage på denne.

 

Det må klages skriftlig innen seks uker etter at melding om takst er mottatt.

 

Eventuell klage sendes:

 

Trondheim kommune

Kart- og oppmålingskontoret

Eiendomsskatt 

Postboks 2300 Torgarden

7004 TRONDHEIM

 

Klagen behandles av et politisk utnevnt overskattetakstutvalg. Klager vil få beskjed om antatt saksbehandlingstid. Faktura for eiendomsskatt må vanligvis betales selv om klagen ikke er behandlet før forfallsdato. Dersom klagen tas til følge vil ev for mye innbetalt eiendomsskatt refunderes.

Bystyret kan i henhold til eiendomsskattelovens § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

 

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

 

Eiendomsskattekontoret lager oversikt over de eiendommene som oppfyller kriteriene for fritak etter § 5. Vedtak gjøres av det politisk utnevnte skattetakstutvalget. Informasjon om fritak etter § 5 gis ved offentlig ettersyn, og ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

 

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan bystyret vedta å gi eiendommer som oppfyller kriteriene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Bystyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7, og kan for eksempel beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer. Bystyrets kriterier er behandlet sist i sak 162/14.

 

Gjeldende kriterier for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 i Trondheim kan da forenklet beskrives slik:

 

Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for  kommunen, et fylke eller staten

Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur som gis fritak etter §7

All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene.

 

Trondheim kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer fanges opp av dette.

 

Søknaden må inneholde:

 

Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7

Kopi av vedtekter/regnskap ea som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell

Søknad sendes til:

 

Trondheim kommune 

Kart- og oppmålingskontoret

Eiendomsskatt 

Postboks 2300 Torgarden

7004 TRONDHEIM

 

Beslutningene om fritak etter § 7 er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende år.
Sist oppdatert: 10.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI001